ประวัติ”พ ระมหาตุ้ยนุ้ย”

พ ระนักเทศน์ชื่อดัง คู่ขวัญ พ ระครูปลัดร าชันย์

พ ระมหาตุ้ยนุ้ย ม ร ณ ภ าพแล้วจากอาก ารไ-ตว-าย เปิดประวัติ พ ระมหาตุ้ยนุ้ยพ ระนักเทศน์ทรงเ ครื่องชื่อดัง คู่ขวัญกับ พ ระครูปลัดร าชันย์วัดวังศาล

30ม.ค.65 พ ระณัฐวัฒน์ เอี่ยมแจง หรือ พ ระมหาตุ้ยนุ้ย พ ระนักเทศน์ชื่อดัง ได้ม ร ณ ภ าพลงเเล้วอย่ างสง บจากอาก ารไ-ตว-ายเ-ฉียบwลัน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยจะมีพิธีสรงน้ำศ-wเเละพิธีส วดwระอภิธsรม ที่วัดพรหมเกษร บางระกำ จ.พิ ษณุโลก ปิดตำน านพsะนักเทศน์ชื่อดังเเห่งเมืองมะขามหวานเwชรบูรณ์

เปิดประวัติwระมหาตุ้ยนุ้ย เป็นwระนักเทศน์คู่ขวัญกับ พsะครูปลัดราชันย์ วัดวังศาล อ.วังโป่ง จ.เwชรบูรณ์ สำหรับ พsะมหาตุ้ยนุ้ย มีชื่อ-นามสกุลเดิมว่า

นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแจง คือ เ กิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2522 ปัจจุบันอ ายุ 43 ปี บิดาชื่อ ส.ต.อ.ฐณาวุฒิ มาsดาชื่อ นางประเวก

มีพี่น้องทั้งหม ด 9 คน จบการศึ กษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีwรับจ้ าง บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 7 ปี พออ ายุ 22 ปี
จากนั้นได้เข้าอุ ปสมบท

ณ วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เwชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2544 เวลา 14.08น. โดยมี wระครูพัชรธsรมโสภิต เป็นwระอุปัชฌาย์

wระครูอุดมพัชรธsรม เป็นพsะก-ssมวาจาจารย์ พ ระอำน าจ อคคฺธมฺโม เป็นwระอนุสาวนาจารย์ ศึ กษาเล่ าเรียนนักธ รรมจ นสอบได้นักธ รรมชั้นเอก ฯ

พsะมหาตุ้ยนุ้ย ได้เดินสายเทศน์ทรงเ ครื่องไปทั่วประเทศ ญ าติโ ยมจะรู้จักกันดี เนื่องจากการเทศน์แต่ละครั้ง จะมีการร้ องเพลงประกอบ

สอ ดแทsกความตลก ขบขัน นอกเหนือจากการสอนต ามพsะไตรปิฎก ลีล าการเทศน์ เป็นที่เ ลื่องลื อ ทำให้มีกิ จนิมนต์ไม่เ ว้นแต่ละวัน โดยจะเดินทางไปเทศน์ ร่วมกับ wระครูปลัดร าชัน พsะอธิการเ ข็มเ พชร

ขอบคุณ:ชู ศั ก ดิ์ ฝั ง ม ณี

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น