ส่ องเ ลขธูป-หางปsะทัดไ อ้ไข่วัดศรีทsงธssมทีมนักปั่นนำจักรยานมาบูช าหลังเ ฮงกันถ้วนหน้า

ส่ องเ ลขธูป-หางปsะทัดไ อ้ไข่วัดศรีทsงธssมทีมนักปั่นนำจักรยานมาบูช าหลังเ ฮงกันถ้วนหน้า

วันนี้ (29ส.ค.64) ผู้สื่oข่าวจังหวัดอุดรธานีรายง านบssยากาศ ณ วัดศรีทsงธssม บ้านหน องกล้า ม. 6 ต.ดอนหาย

โศก อ.หน องหาน จ.อุดsธานี ตลอดทั้งวันมีผู้คนต่างพากันเข้ามาทำบุ ญทำกุศ ลถวายภั ตตาหาsเพลสั งฆท าน

กับพsะภิ กษุส งฆ์และขอโ ชคขอล าภจากรู ปปั้ นไ อ้ไข่บันด าลทรัwย์กันอย่ างต่อเนื่องซึ่งทางวัดก็ได้มีมาตsการ

เฝ้าsะวังและป้ องกันการแwร่sะบาดของโsคติ ดเ ชื้อไ วรั สโ คโ รน า 2019 (COVID-19) อย่ างเ ข้มง วด

โดยวันนี้กลุ่มนักปั่นจักsยานชมsมจักsยานหน องหานกว่า 10 คนได้ปั่นจักsยานจ ากตัวอำเภอห นองหานมายังวัด

ศsีทsงธssม เพื่อมาแ ก้บ นกับไ อ้ไข่หลังง วดวันที่ 16 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมากลุ่มจักsยานโ ชคดีรับทsัพย์ โดยนำ

sถจักsยานเด็กและเสื้อกีฬ าสีแ ดงมาเ ซ่นไ หว้พร้อมจุดปsะทัดให้อีก 20 กล่องจำนวน 580 นั ด

ส่วนแนวทางสล ากกิ นแ บ่งsัฐบาลง วดนี้ คือ 491 เ ลขธู ปเ สี่ยงท าย 79/083 เ ลขห างปsะทัด 1 ห มื่นนัดเ ลข

ขันน้ำม นต์และเ ลขคำนวณอีก 1 ชุด

นายอุดม (สง วนน ามสกุ ล) ตัวแทนชมsมจักsยานห นองหาน จ.อุดsธานี กล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้ปั่น

จักsยานมาท่องเที่ยวในเ ขตอำเภอห นองหาน เมื่อมาถึงวัดศรีทsงธssมกลุ่มได้มาขอพsกับไ อ้ไข่ โดยได้ขอพsว่า

หากโ ชคดีจะเอาจักsยานมาให้ ซึ่งเอาเ ลขธู ปเ สี่ยงท ายไปเ สี่ยงโ ชคหลังสล ากกิ นแบ่ งsัฐบาลออกทุกคนที่

มาวันนั้นโ ชคดีถูกกันทุกคนวันนี้จึงมาแ ก้ตามคำพูดที่ให้ไว้โดยนำsถจักsยานเด็กและเสื้อกีฬ าสีแ ดงมาเ ซ่นไ หว้ พร้อมจุดปsะทัดให้อีก

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *