“น้าเน็ก”ขอโ ทษ”ทิดไพรวัลย์”

บอกคุณชนะ ยั นไม่มีความจำเป็นต้ องเ กาะกระแ ส 

“น้าเน็ก” เปิดใ จ หลังมีดร าม่ า ขอโ ทษ “ทิดไพรวัลย์” บอกถือว่าคุณชนะ ยันไม่มีความจำเป็นต้องเ กาะกระแ ส เ สียใ จที่เรื่องในสังค มอีกหลายเรื่อง

ไม่ถูกหยิ บมาเป็นไวรัล จากกรณี ดร าม่ า ทิดไพรวัลย์ ประกาศยุ ติบทบ าทการทำหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้ดำเ นินร ายการ “นินทาประเทศไ ทย”

นอกเหนือจาก น้าเน็ก, ได๋ ไดอาน่า และดีเจหมึก โดยก่อนที่จะประก าศ ได้เ คลียร์ตัวเองกล างรายการ พร้อมยืนหยั ดในความเป็นตัวเอง

และเมื่อประก าศขอยุ ติการทำหน้าที่ ก็ได้ขอออกจากร ายการไปทันที ซึ่งในตอนนั้น เหมือนผู้ร่วมร ายการอีกหลายคนจะดูเ หวอๆ

กระทั่งเ กิดเป็นเ สียงวิwากษ์วิจาsณ์ขึ้นมา จากนั้น ทิดไพรวัลย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเ ฟซบุ๊ ก ชี้แ จงว่า ผมก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมทุกคนต้องเ หวอ

ในเมื่อก่อนเข้าร ายการ เราก็นั่งคุยกันอยู่ และทุกคนก็ทราบว่า ผมจะชี้แ จงเรื่องของตนเอง และลุ กออกจากรายการ ทั้งยังบอกว่า

ผมอย ากให้น้าเน็กพูดและพูดด้วยคำสั ตย์คำจริงว่า ก่อนเข้าร ายการ ผมได้แจ้งน้าเน็กอย่ างชัดเจ นและครบถ้วนอย่ างตรงไปตรงมาก่อนหรือไม่

และว่า ผมรู้ดีว่า ต่อให้ผมอยู่ต่อหรือผมลุ กออก ผมก็โ ดนด่ าทั้งสองทางอยู่ดี แต่ผมเลือกอย่ างหลัง คือเลือกลุ กออก หลังจ ากที่ได้พูดเรื่องของตัวเองแล้ว

เพราะอย่ างน้อย ผมก็เห็นว่า นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่ดีที่สุ ดสำหรับผม แต่ดีที่สุ ดสำหรับร ายการ สำหรับคนดู ซึ่งยังอาจพอจะได้สาระอะไรบ้าง

จากเรื่องที่พี่ๆ ทั้ง 3 คนจะคุยหลังจากที่ผมลุ กออกไปแล้ว ผมเป็นคนเปิดเ ผยและตรงไปตรงมา ที่สำคัญอย่ างที่พูดคือผมเคาร พคนอื่น

เท่าๆ กับที่ผมเคาร พความรู้สึ กตัวเอง ล่ าสุด น้าเน็ก ได้ไลฟ์ผ่านเฟ ซบุ๊ ก “Nanake555” ซึ่งช่วงหนึ่งได้พูดถึงเรื่องราวที่เ กิดขึ้นว่า

เ หตุผลที่ตนไม่ออกมาชี้แ จงอะไรในเชิ งรายละเอียดที่เป็นประเ ด็น เพราะเ ชื่อว่าไลฟ์ส ดเมื่อวาน ทั้งในเ ฟซบุ๊ ก และยูทู บ เป็น Digital Footprint

ที่คนจะเข้าไปดูได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก นาทีต่อนาที ทุกคนจะได้เห็นทุกคำถาม ทุกท่าที ทุกอากัปกิริย าของตน ว่ามันไม่ใช่การเอาใครมาสั บในร ายการ

“และในท้ ายที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้องโ ต้กันไปกันมา ทิดเอกครับ ผมถือว่าคุณชนะ คุณถูกต้องครับ ผมขอโ ทษ ผมขอโ ทษแล้วกันครับ

ถ้านั่นจะเป็นวันที่แ ย่และเ ลวร้ ายอีกวันหนึ่ง ถ้าผมมีส่วนเ กี่ยวข้ องในเรื่องนี้ ผมขอโ ทษแล้วกัน ผมคิดว่าอะไรเ กิดขึ้นแล้วดีงามเสมอ

ผมไม่บังอาจสอนคนที่บ วชเรียนมาหลายสิบพรรษ าหรอกนะครับ ผมเป็นค าทอลิก ที่ก็ไม่ได้เป็นศ าสนิกชนที่ดีนัก แต่ถ้าคุณยังจำได้

ในวันที่คุณห่มผ้าเ หลืองกับwระมหาสมปอง wนักง านออฟฟิ ศของผม ชาวพุ ทธแท้ๆ ก็ยกมือไ หว้คุณเบาๆ แต่ผมที่เป็นคาทอลิ ก กร าบเบญจ างคประดิ ษฐ์แท บเท้าคุณทุกครั้ง

ทั้งในที่สาธ ารณะและที่ส่วนตัว ผมเคารwคุณเสมอ ผมยกย่ องคุณ ถ้าจะพูดกันให้แบบไม่ต้องโลกสวย คือ ผมว่าผมก็มีชื่อเ สียง และผมก็มีหลัก

มีฐ านพอสมควร ที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเ กาะกระแ ส หรือต้องเรียกใครมาเพื่อเอากระแ สจากคนนั้น หรือต้องเ กาะใครดัง

ผมชอบคุณ และเมื่อวานผมก็พูดกับคุณเป็นการส่วนตัวว่า ผมกำลังเริ่มชอบคุณแล้ว เ สียด ายจังที่เราไม่ได้ทำง านร่วมกัน แต่คุณที่ผมเคยชอบ

ก็เป็นคนละคนกับคุณวันนี้ ผมก็เลยเข้าใจความรู้สึ กของคนหลายล้ านคน ที่คงรู้สึ กเหมือนผมว่า เขาเคยชอบคุณในแบบหนึ่ง วันนี้

คุณก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมันไม่ได้ผิ ดอะไรเลย เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมเศร้ าที่สุ ดกับเ หตุก ารณ์นี้อย่ างเดียวเลยจริงๆ คือเรื่องหม อกระต่าย

ที่เราพูดกันเมื่อวาน เรื่องสำนึ กจร าจร เรื่องน้ำมันรั่ ว เรื่องปล ดล็oกกั ญ ช า เรื่องบริษั ทประกันเ จ๊งเพราะโ ค-วิ ด ฯลฯ กลับไม่มีไวรัลเ กี่ยวกับเรื่องนี้

ไม่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่ อเลย ฟี ดข่ าวหม อกระต่ายก็น้อยลงอย่ างเห็นได้ชัด ถ้าผมเป็นส่วนหนึ่งในดร าม่ านี้และเ บียดบังเรื่องร าวที่มันควรจะได้รับความสนใจ

มากกว่านี้ นี่ต่ างหากที่ผมเ สียใ จ เพราะฉะนั้นผมขอโ ทษครับ ผมขอโ ทษทิดเอก ผมขอโ ทษคุณไพรวัลย์ครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่อย ากพูดครับ

นี่คือวิธีที่พี่รับมือกับความเห็นต่ าง พี่มีความรู้สึ กว่าไพรวัลย์ เขาก็เห็นต่ างจากพี่ เขาก็คอมเ มนต์พี่ แขวนพี่ นี่คือวิธีที่เขารับมือ ก็โอเค ได้

เพราะว่าดูแล้วเราคุยกันไม่รู้เรื่อง เราเ ชื่อกันคนละแบบ และสำหรับใครก็ต ามที่เห็นว่าเรื่องนี้พี่สั บเขา เป็นการแสดง ดร าม่ าหากระแ ส

โอเค น้องๆ มีสิ ทธิ์คิดอย่ างนั้นได้ แต่ถ้าน้องๆ เข้าใจว่าพี่กำลังสื่ อส ารและทำอะไรอยู่ พี่รู้ว่าน้องๆ เข้าใจครับ เพราะว่าสิ่งที่

พี่ทำมาตลอ ด เป็นเ ครื่องยืนยั นว่าเ จตนารมณ์พี่ไม่เคยเปลี่ยน สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยรู้สึ กโอเคกับพี่ ก็ขอโอก าสให้เราได้รู้จักกัน”.

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น