เล่านาทีส ามีบอกไปง านแต่ง

 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวสำหรับปั ญหาภายในครอบครัว ที่มักปร ากฏให้เห็นเป็นข่ าวบ่อยครั้ง ส ามีแ อบไปแต่งง านใหม่โดยที่ภรรย าหล วงไม่รู้

ขอบคุณที่มาจากamarintv

ซึ่งเ คสล่ าสุดที่เ กิดขึ้นเป็นเรื่องร าวของผู้ใหญ่บ้านสาว ในพื้นที่จังหวัดพะเย า ได้นำเอกสารเป็นรูปภาพและใบทะเ บียนส มรส

เข้าร้ องเรียนกับแฟนเ พจเ ฟซบุ๊กชื่อดัง หลังจากที่ทราบว่าส ามีที่อยู่กิ นถูกต้องต ามกฎหม าย กลับไปสร้ างโลกสองใบแต่งง าน

ขอบคุณที่มาจากamarintv

สู่หญิงอีกร าย ทั้งที่ก่อนหน้าจะแต่งง านเพียง 1 วัน ยังนอนอยู่ด้วยกัน โดยผู้ใหญ่บ้านสาวคนดังกล่ าว ไม่ค าดคิดว่าส ามีที่อยู่กิ นแต่งง านกันมา 4 ปี

ภาพจากamarintv

จะหล อกส วมเขา ขณะนี้จึงทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้เรื่องก ฎหม าย ถ้าทน ายคนไหนพอจะยื นมือช่วยเ หลือก็ยินดี สำหรับเรื่องนี้

ขอบคุณที่มาจากamarintv

เจ้าตัวก็จะไม่โ ทษผู้หญิงใหม่ เพราะอาจจะไม่รู้เรื่องว่าฝ่ ายชายมีภรรย าหล วง แต่ทั้งหม ดฝ่ ายชายย่ำ-ย ีศั กดิ์ศรีของผู้หญิงทั้ง 2 คน

ในเวล าเดียวกัน ล่ าสุดวันที่ 22 ม.ค.65 น.ส.ปาริช าติ ด้ วงมูล อ ายุ 42 ปี ผู้ใหญ่บ้านสาวคนดังกล่ าว เล่ าให้ฟังว่า ตนเพิ่งจะมาทราบเรื่องทั้งหม ดในวันที่ 23 ม.ค.65 เวล า 21.00 น.

ภาพจากamarintv

โดยก่อนหน้านี้ในวันที่ 8 ม.ค.65 ตนเองทร าบว่า นาย สัญญ า อ ายุ 42 ปี ส ามีของตนอ้ างว่า จะเดินทางไปง านแต่งง านพี่ชายที่จังหวัดพะเย า

ซึ่งตนก็มองว่าพี่ชายของส ามี อยู่กิ นกับพี่สะใ ภ้มานานหลายปีแล้ว ไม่น่าจะแต่งง าน แต่ก็ไม่ได้เอะใ จอะไร ในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 22.00 น.

ขอบคุณที่มาจากamarintv

นายสัญญ า อ้ างกับตนว่าเดินทางไปรับแม่ที่ จังหวัดสุโขทัย และจะรับพี่ชายและพี่สาวที่จังหวัดพะเย าไปแต่งง าน โดยในคืนที่ทราบเรื่องนั้น

ตนสงสัยว่าเนื่องด้วยคบกันมานาน ไม่เคยยุ่งเ กี่ยวแตะโทรศั พท์กัน แต่อย ากลองเปิดโทรศั พท์ส ามีดู ทร าบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่

ขอบคุณที่มาจากamarintv

แทนตัวกันว่า “พ่อ” และ “แม่” คุยกันน่ารักสนิทสนม และพูดคุยกันถึงเรื่องลู ก ตนจึงถ่ายภาพหน้าจอโทรศั พท์เก็บไว้เป็นหลักฐ าน


ภาพจากamarintv

เมื่อมานั่งคุยกัน ส ามีก็ยังไม่ย อมรับ อ้ างว่าผู้หญิงคนดังกล่ าวเป็นรุ่นน้องที่รู้จัก ตนจึงย้ำว่าจะให้อ่านแ ชตหรือไม่ แล้วไปแต่งง านกันมาใช่หรือไม่

ส ามีจึงพยั กหน้ายอมรับผิ ด และพูดกับตนว่า “พี่ก็เป็นของพี่แบบนี้อยู่แล้ว สั นด านพี่เป็นแบบนี้ แต่เราไ ม่รู้เอง” ตนรู้สึกช็oกและต กใ จมาก ๆ

ขอบคุณที่มาจากamarintv

ทำไมถึงพูดเช่นนี้ โดยนายสัญญ า ยังบอกอีกว่า “ก็พี่อย ากมีลู ก แต่เรามีให้พี่ไม่ได้ โดยตลอ ดระยะเวลา 4-5 ปีที่คบกันมา ซึ่งตนคบหาดูใ จกัน 1 ปี

ขอบคุณที่มาจากamarintv

เพราะอยู่กิ นก่อนแต่ง และแต่งง านมากันแล้ว 4 ปี ต่ างคนต่ างรักกันดี ไม่มีอะไรผิ ดปกติ ถ่ายรูปลงเ ฟซบุ๊กด้วยกันเสมอ และพย าย ามมีลู กแล้ว

ด้วยการฉี-ดน้ำเ ชื้อเข้าโwรงม ดลู ก แต่ไข่ของตนเ หลือเ พียงลู กเดียว และเล็กมาก ๆ ก็ทำให้ไ ข่ฝ่ อ ไม่สาม ารถมีลู กได้ ตนจึงคุยกันว่าก็อยู่กันแบบนี้

ขอบคุณที่มาจากamarintv

โดยที่ไม่มีลู กก็ได้ เพราะต่ างคนต่ างหย่xร้-างกันมา ต่ างคนต่ างมีลู กติ ดเป็นลู กผู้หญิงทั้งคู่ เพราะตนมีลูกสาว อ ายุ 11  ข วบ ส่วนส ามีก็มีลูกสาว อ ายุ 15 ข วบ

ทั้งนี้ ตนมารู้สึ กผิ ดปกติเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา ที่ส ามีไปทำง านต่ างจังหวัด จะกลับมาสั ปดาห์ละ 1 วัน ปกติจะวิดีโ อค อลเห็นหน้ากันทุกวัน

ภาพจากamarintv

แต่พอระยะหลังมีข้ ออ้ างหลายอย่ าง ทั้งลำโ พงเ สีย อยู่กับหัวหน้า หูฟังไม่ดี ส ารพั ดข้ ออ้ าง ตนจึงรู้สึ กแปล กใ จ ขณะนี้โทรศัพท์ติ ดต่ อไปก็ไม่ได้รับสาย

เพราะตนก็อย ากที่จะไ กล่เ กลี่ย ส ามีกลับบอกเพียงว่า ถ้าจะพูดเรื่องการฟ้oงหย่xก็พิมพ์ทิ้ งไว้ แต่ถ้าธุระอื่นคงไม่มีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกแล้ว

ภาพจากamarintv

ตอนนี้ถามว่ายังรักอยู่ไหม ยังรักอยู่เสมอ แต่เ สียใ จมากกว่าที่ทำเช่นนี้ เพราะคิดว่าการที่ทั้ง 2 คน ถูกหย่xร้-างมาทั้งคู่ การอยู่ร่วมกันใหม่อาจ

จะทำให้ใช้ชีวิ ตได้ยืนย าวจ นแ ก่เฒ่ า แต่ก็ไม่ใช่ ส่วนตัวตอนนี้ต้องการ หย่ าจริง ๆ หากมีทน ายท่านไหนที่สาม ารถให้ความช่วยเ หลือได้

ขอบคุณที่มาจากamarintv

ก็ว อนขอความช่วยเ หลือด้วยค่ะ เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องของก ฎหม ายเลย” น.ส.ปาริช าติ กล่ าวทิ้ งท้ าย
นอกจากนี้ ในวันที่ 8 ม.ค.65

ยังปร ากฏแ ชตในวันที่ส ามีของน.ส.ปาริช าติ เดินทางไปจังหวัดพะเย า ระบุว่า เตรียมง านเ หนื่อยไม่ได้นอน” จากนั้นวันที่ 9 ม.ค.65 น.ส.ปาริช าติ ได้โoนเ งินใส่ซ องให้ 1พั นบ าท เป็นค่ าผู กแขนทำบุญ

ขอบคุณที่มาจากamarintv

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น