ครูย อมรับแล้ว

 ฉี กการบ้านต่อหน้าหนูน้อย 4 ข วบจริง

จากประเ ด็นในโ ลกโ ซเ ชียล ครูฉี-กทำล าย สมุดการบ้าน ของเ ด็กนักเรียน อ ายุ 4 ปี เนื่องจากไม่พอใ จที่เ ด็กไม่ได้ทำการบ้ านเอง

แต่เป็นย ายทำให้ สร้ างความไม่พอใ จให้กับต าและย าย ล่ าสุด วันที่ 27 ม.ค. 2565 ที่บ้านเหล่ าใหญ่ ห มู่ที่ 4 ตำบลโwธิ์ท อง อำเภอศรีสมเ ด็จ

จังหวัดร้ อยเอ็ด เพื่อสอบถ ามข้อเ ท็จจริง กับ คุณย ายว าสนา แ ก้วจันทร า อ ายุ 43 ปี และ นายอดุลย์ แ ก้วจันทรา อ ายุ 44 ปี

จากการส อบถาม คุณย ายว าสนา เปิดเ ผยว่า พฤติก-ssมดังกล่าวเป็นการทำรุ นแ รงเ กินกว่าเ หตุ ย อมรับว่า การทำการบ้านของหล าน

ตนเองก็มีส่วนในการช่วยเ หลือเ ด็ก ทำการบ้านจริง แต่ไม่ ได้เขียนหรือวาด ภาพ ให้ทั้งหม ด แต่ตนเพียงแต่ ช่วย แต่งเติม

ในรายละเอียดให้กับหลานชายจริง เนื่องจากคุณครูเคยบอกว่า ห้ ามช่วยเ ด็กทำก ารบ้าน แต่สาม ารถช่ วยแต่งเติม รายละเอียด

ให้ดูสวยงามได้ ก่อนที่จะทำการส่งให้กับคุณครู ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นความผิ ด รุ นแ รงกับเ ด็กด้วยการฉี-กก ารบ้านของเ ด็กนักเรียนทิ้ ง

ตนรับไ ม่ได้ และต้องการให้มีการตsวจสอบข้อเ ท็จจริง ก่อนหน้านี้หลานเรียนออนไ ลน์อยู่ที่บ้าน อยู่ในความดูแล ของต ากับย าย

ที่เพิ่งเ ลี้ยงแทนแม่ ที่ทำง านอยู่กรุงเ ทพฯ และหลังจากเปิดเรียน ได้เพียง 4 วัน ก็เ กิดเ หตุก ารณ์เช่นนี้ขึ้น ต้องการให้

ผู้บั งคั บบัญช ามีการตร วจสอบข้อเ ท็จจริง โดยครูประจำชั้น ย อมรับว่าได้มีการฉี-กการบ้านของเ ด็กนักเรียนร ายดังกล่ าวจริง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่ การทำรุ นแ รงกับเ ด็กแต่อย่ างใด เพราะจากการส อบถามจ ากเ ด็ก เ ด็กก็ยอมรับเองว่า การบ้านดังกล่ าว

คุณย ายเป็นคนช่วยทำให้จริง ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง จึงบอกเ ด็กว่า เมื่อย ายเป็นคนทำให้ ถือเป็นความไม่ถูกต้อง

ซึ่งตนก็บอกว่า ขอฉี-กทิ้ งซึ่งเ ด็กก็ยินย อม รับว่าตนเองไม่ได้ทำเองจริง เป็นการพูดคุยกันดีๆ และมีการตกลงกันก่อนที่จะฉี-กการบ้านทิ้ ง

เพราะไม่อย ากให้เป็นเ ยี่ยงอย่ างให้กับเ ด็กนักเรียนอื่นๆ ในห้อง 17 คน ทั้งนี้ ครูประจำชั้นยื นยันว่า กรณีที่ย ายของเ ด็ก อ้ างว่า

เคยพูดคุยกับตนเองว่า ภาพเ ด็กนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้ว หากไม่สวยหรือไม่ดี สาม ารถช่วยทำเพิ่มเติมได้นั้น ตนไม่เคยพูดกับย ายของเ ด็กแต่อย่ างใด

นอกจากเคยพูดเพียงแต่ว่า อย ากให้ช่วยสอ ดส่ องดู การทำก ารบ้านของเ ด็กๆ ให้อยู่ในความค วบคุมดูแล ให้เด็ กต้องทำการบ้ านส่งครู

ต ามที่ครูสั่ งเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ น่าจะเป็นการเข้าใ จผิ ด ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใ จกัน อย่ างไรก็ต าม

ครูฉี-กการบ้ านเ ด็ก 4 ข วบ รับทำจริง แต่ไม่มีเ จตนารุ นแ รง พูดคุยกับเ ด็กแล้ว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น