ประก าศข่ าวดี

หมว ดอ๋อ อดี ตคนรัก แอฟ ทักษอร 

“หมว ดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร” อดี ตคนรักคุณแม่กุลสตร อง “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุ ขเจริญ” ประก าศข่าวดีหลังอ ดท นรอมานาน 6 ปี คนบันเทิงแ ห่ยินดี

เ ชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคุ้นหน้าคุ้นต ากันมาอยู่บ้างสำหรับ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร หรือที่หลายคนคุ้นชินในชื่อของ หมว ดอ๋อ ซึ่งทางด้าน

หมว ดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร

หมว ดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร

หมว ดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร

หมว ดอ๋อ อดี ตคนรัก แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุ ขเจริญ ก่อนจะเ ลิกร ากันไปหลังคบหาดูใจกันมานานถึง 13 ปี แต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทางด้าน

หมว ดอ๋อ จะเ ลิกร ากับ แอฟ ทักษอร มานานแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ล่ าสุดทางด้าน หมว ดอ๋อ ประก าศข่ าวดีเรียนจ บปริญญ าเอก

หลังรอคอยมานานถึง 6 ปี จากคณะรั ฐประศ าสนศ าสตร์ โดยทางด้าน หมว ดอ๋อ ได้ออกมาโ พสต์ข้อความเอาไว้ว่า จบแล้ววววววว.. พ.ต.อ ดร.

6ปีกับการอ ดท นร่ำเ รียน ได้เปน1ใน4คนที่สาม ารถจ บปริ ญญเ อกคณะรั ฐประศ าสนศ าสตร์ Doctor of public Administration ภาคการศึ กษา2564

…กร าบขอบwระคุณ ศ.ดร วรเดช จันทรศร แsงบันดาลใ จที่สำคัญที่ทำให้มาเรียนหลักสู ตรปริญญ าเอกนี้เปนเพราะ ท่านเปนครูบาอาจ ารย์

ที่เคาร พรักและท่านเปนคนนึงที่เก่งที่สุดที่ทั้งในประเทศและต่ างประเทศยอมรับในด้ านภ าควิชารั ฐศ าสตร์ เลยตั้งใ จมาเรียนที่นี่ก้เพราะคนนี้

และท่านเปนผอ.หลักสู ตรและเปน อจ.สอนด้วย”ศ.ดร.วรเดช จันทรศร อดี ตคณบดีคณะรั ฐประศ าสนศ าสตร์นิด้าและอดี ตอธิก ารบดีมหาวิทย าลั ยชิ น วั ต ร

และเปนร าชบั ณฑิต ประเภทวิชาสังค มศ าสตร์ สาขาวิชารั ฐศ าสตร์รั ฐประศ าสนศ าสตร์ สำนักธsรมศ าสตร์และการเ มือง ท่านเปนอจ.

ที่เคาร พรักและเรียนกับท่านตั้งแต่เรียนป.โท”และขอกร าบขอบwระคุนคณาจ ารยที่ได้อบรมสั่ งสอนให้ วิชาแ ก่ศิ ษย์ ได้แ ก่

…สุดท้ ายที่อย ากจะกร าบขอบคุนมากที่สุดคือ คุนพ่อคุนแม่

คร อบครัวและกัลย านมิตรที่รักที่อยู่เคียงข้ างและให้กำลังใ จกันเสมอ.. ซึ่งง านนี้ก็มีทางด้ านเพื่อนร่วมวงก ารบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี

อย่ างมากมายไม่ว่าจะเป็น เต๋า สมช าย เ ข็มกลัด ภูริ จีน่า อันนา และคนอื่นอีกมากมาย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น