“หม อปลาย”ทำต ามคำสัญญ า

เ คลื่อนไ หวครั้งใหญ่ “หม อปลาย” ตั ดสินใจ ทำต ามคำสัญญ าที่ให้ไว้กับท่านย ม บ า ล

สัญญ ากับท่านย ม บ า ลเอาไว้ ข่าวล่ าสุด หม อปลาย เตรียมทำต ามสัญญ าที่อินเ ดีย 3เดือนสมดั่งใ จ เป็นการตอบแทนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ให้wรสวsรค์

จากนั้น หม อปลายเลยมา มาปรึกษาผิง สุภาวดี ที่เคยทำเรื่องบ วชเ ด็กไทย เ ด็กอินเดีย ทั้งที่ไทยและอินเดีย มานานหลายปีร่วมกับ

หล วงพ่อwระธsรมโพธิวงศ์ วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ (เจ้าอาวาสวัดไทยพุ ทธคย า หัวหน้าwระธsรมทู ต สายประเทศอินเ ดีย-เนป าล

ที่วัดไทยพุ ทธคย า รั ฐพิหาs อินเดีย) เราก็ได้คำตอบที่เ คลียร์ ผิงยินดีช่วยเ หลือการบ วชให้หม ดทุกอย่ าง คิดๆ ว่าจะบ วชเป็นภิกษุณี แต่ไม่ได้บ วชสั กที

เหมือนธsรมะจัดสรรให้เราได้มาเจอกัน เพื่อให้เราได้บ วชเป็นภิ กษุณีสมดั่งใจเราเลยค่ะ

หม อปลาย

หม อปลาย

เตรียมโ กนหัวบ วชเป็นภิ กษุณี พร้อมเ ผยอีกว่าว่าจะบ วชถว ายให้ในเมื่อสิ่งที่ทายมันเ กิดขึ้นหลายๆ อย่ าง

และอย ากจะตอบแทนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ให้wรสวsรค์มา ตอบแทนคุณแผ่นดิ น โsคภั ยไ-ข้เ จ็บคนเ สียชีวิ ต เราช่วยอะไรใครมากไม่ได้ก็บ วชเถอะ แต่ไม่รู้จริงๆ ว่าจะเริ่มต้นยังไง เพราะที่ไทยไม่อนุญ าตให้ผู้หญิงโ กนหัวบ วช

ทำต ามคำสัญญ าที่ให้ไว้กับท่านย ม บ า ล

จากกรณีที่ทางด้ าน หม อปลาย พรายกระซิ บ ได้ออกมาเ คลื่อนไหวล่ าสุด ด้วยการออกมาเ ผยว่า เตรียมบ วชเป็นภิ กษุณีที่อินเ ดีย3 เดือน สาเ หตุก็เพราะสัญญ า

กับท่านย ม บ า ลเอาไว้ ถือเป็นการตอบแทนท่านย มที่ให้wรสวรรค์ทำน ายเ หตุก ารณ์อย่ างแม่นยำ โดย หม อปลาย หรือชื่อ-นามสกุ ลจริง ณวรชา พินิจโsคากร

ขอบคุณ:nationonline

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น