ดร าม่ า “ดาราหอยท าก”

ง านนี้ไม่ผิ ดตัว วงในแ ฉยั บ ดร าม่ า “ดาราหอยท าก” วีรก-รรมแส บกว่าที่คิด?

กลายมาเป็นประเ ด็นร้ อนในโลกออนไ ลน์ ทางเ พจ “ซีท รู” ได้ออกมาแ ฉพฤติก-รรม “ดาราหอยท าก” ที่พาชาวคณะไปมูเตลูถ้ำดัง

แต่สร้ างความเดือ ดร้ อนให้ผู้อื่นและช าวบ้าน โดยระบุว่า “ดาราหอยท าก” ท่านหนึ่ง ที่ชอบตระเ วนทำบุญไปทั่ว ไปทำแต่ละทีก็ทุ่ มเ งินมากมาย

ทำเอาชาวบ้านสว ดกันยั บถึงความเป็นวีไ อพี ใครไปที่ถ้ำในวันนั้นรู้ดี เพราะเริ่มตั้งแต่ต ีนเขาทำพิธีบ วงสร วงใหญ่โต จัดเต็มเ ครื่องเ สียงดนตรี

กระหึ่มร าวกับเปิดคอนเ สิร์ตให้เทวดา จากนั้นก็นำพาคณะบุญขึ้นถ้ำ โดยมีไ กด์นำพาไปมูเตลู เมื่อไปถึงบริเ วณจุดต่ างๆ ดาราหอยท าก

และคณะต่ างก็ตั้งใจอธิษฐ านจิ ตแบบทีละคนๆ ซึ่งก็ไม่ได้ผิ ดปกติอะไร เพราะโดยปกติก็จะให้อธิษฐ านกันทีละคนอยู่แล้ว แต่คณะดาราหอยท ากกลับใช้เวลานานมาก

ไม่เห็นใจคณะอื่นๆ ที่ต่อคิ วอยู่ ทั้งที่การแบ่งปันเ อื้อเ ฟื้อแ ก่ผู้อื่นเป็นการแสดงถึงจิ ตใจและม ารย าทที่ดีงาม ผลของการเอิงเอยของดาราแอนด์เดอะแก๊ งค์ ทำให้คณะอื่นๆ ต้องรอคิวกันเป็นชั่ วโมงๆ

เท่านั้นไม่พอดาราหอยท ากและคณะยังได้นำสิ่งของไปไ หว้ ซึ่งเป็นข้อห้ าม สร้ างภ าระให้กับเจ้าหน้าที่จะต้องเก็บและถ้าของเหล่ านั้นบังเอิญหล่ นปลิ วกระจ ายไป

ก็จะเป็นการสร้ างมลภ าวะให้กับสิ่งแวดล้อมและสั ตว์ป่ าไปอีก เม้ าท์แหล ก “ดาราสาวอ วบ” สร้ างกระแ สไม่ขึ้น แ ซะค่ ายเก่าไว้ สุดท้ ายกลับมาซ บ

หนักสุดเห็นจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของการมูเตลูครั้งนี้ คือการนำเอากระเป๋าเ งินสิ่งของต่ างๆ ไปอธิษฐ านจิ ต ซึ่งโดยปกติก็จะมีการต่อคิ วอธิษฐ านทีละคนเป็นหมู่คณะ

แต่มีกฏคือห้ามนำเอาสิ่งของไปวางไว้บนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ แต่คณะดาราหอยท ากก็แ ห ก ก ฏ เอากระเป๋าเ งิน มือถือ เงิ น ไปวางไว้ในสิ่งต้องห้ าม

แม้ไ กด์จะห้ ามก็ไม่ฟัง หันมาเ อ็ดไกด์ว่า จะรีบทำรีบเสร็จอย่ าทำให้เ สียเวลา ทำเอาไกด์จ๋อยไปเลยทีเดียว
ซึ่งในเวลาต่อมานั้นคนที่ถูกเ ล็งเป้าว่าน่าสงสัยมากที่สุด

ก็คงจะไม่พ้ น “กาละแมร์ พัชรศรี” ซึ่งวันที่ 23 ม.ค. 65 สาวกาละแมร์ ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตนเองผ่านเพ จเ ฟซบุ๊กว่า เรียนชี้แ จงทุกท่านค่ะ

จากข่ าวคราวดาราขึ้นถ้ำนาค าและมีเ หตุก ารณ์ต่ างๆ แมร์ขอชี้แ จ้งว่า ไม่ใช่แมร์นะคะ เพราะทุกครั้งที่เดินขึ้นถ้ำนาคาแมร์ เดินขึ้นไปด้วยความเ คารพทั้งสถ านที่

ไปหาพ่อปู่แม่ย่ าด้วยศรั ทธา ไปแบบมือเปล่า ไม่เคยจัดโต๊ะ บวงสร วงไม่มีเปิดเพลง แมร์ บินถึงสกลนครตอนสายๆ นั่งรถ เริ่มขึ้นถ้ำประมาณบ่ายโมง

ไกด์แนะนำให้ทำอะไรรอจุดไหน เราทำต ามขั้นตอนเพราะเรามีความรักเคาร พศรั ทธาถ้ำนาค ามาก ต ามที่ได้นำเสนอข่ าวไปแล้วนั้น

แต่ก็ดูเหมือนว่าประเ ด็นดังกล่ าวจะยังไม่จบง่ายๆ เพราะหลังจากที่ “กาละแมร์ พัชรศรี” ได้ออกมาชี้แ จงในประเ ด็นดังกล่ าวแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็น “ดาราหอยท าก”

ก็มีชาวเ น็ตได้ออกมาแ ฉกลั บพร้อมด้วยหลั กฐ าน อาทิเช่น
ฝันดีค่ะ โทรศั พท์ค้างมาก

คุณกาละแมร์ และชาวคณะ
1. เข็ มทิศ น่าจะเป็นคนแรกที่ได้ไหว้ สังเกตุนะคะ ตรงหินไม่มีพาน ด อกไม้ หม ากพลู เลยค่ะ
2. ตรงหินเริ่มมี พาน หม ากพลู เต็มหิน

3. พอคณะนี้ไหว้เสร็จ ก็กองไว้ตรงนั้น ไม่มีใครหยั บเลยค่ะ
4. คณะนี้ไ หว้และวางทั้งหม ดกี่คน ก็ต ามรูปหมู่ เลยค่ะ

คุณกาละแมร์คะ ทำไมคำพูดคุณไม่เคยมีความจริงเลย
1. คุณเอารูปเก่าที่คุณไปครั้งแรกมาลง บอกว่าไม่ใช่คุณ บอกว่า ข่าวเ ท็จ ข่ าวใส่ร้-าย
2. รูปนี้ค่ะ รูปที่คุณและชาวแก๊งของคุณที่เพิ่งไปกันมาค่ะ

ทุกคนลองสังเกตุ พานดอ กไม้ นะคะ ว่าพานเดียวกันไหม ตรงจุดที่วางพาน ทำไม ของที่วาง มันเพิ่มขึ้นในขณะที่ที่ชาวแ ก๊งคุณไหว้ค่ะ

คุณกาละแมร์ไ หว้ ของวางยังไม่เต็มหิน
พอคนในคณะคุณไ หว้ต่อๆกัน พานหม ากพลูและของวางเต็มหินเลยค่ะ

โดยหลังจากที่กาละแมร์นั้นโ ดนจั บโป๊ะ ก็ยังมีเ ซเลปอีกร ายอย่ าง ครูอ้อย เ ข็มทิศชีวิ ต ได้โ พสต์ภาพขึ้นไปไ หว้ถ้ำนาค า ในช่วงที่มีกระแ สดร าม่ าถ้ำนาคาวีไ อพี

โดย ครูอ้อยเดินทางไปพร้อมกับ “กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ” และเมื่อเจ้าตัวได้โ พสต์รูปไปเ ยือนถ้ำนาคา เลยมีหลายคนจั บผิดเรื่องของไ หว้

สืบเนื่องจากประเด็นที่เกิดขึ้นนั้น จากการไปสื บทร าบข้อมูลโดย ค มชั ดลึ ก บันเทิงออนไ ลน์ มีโอกาสได้พูดคุยกับวงในซึ่งเป็นแ หล่งข่าวที่

เ ชื่อถือได้ โดยคนๆนี้บังเอิญขึ้นถ้ำนาคาวันเดียวกับ “ดาราหอยทาก” จึงได้เห็นเ หตุก ารณ์ทั้งหม ด วงในเ ผยว่าหากไม่เ ชื่อลองไปที่ถ้ำนาคา

แล้วถามไ กด์หรือคนในพื้นที่ดูก็ได้ เพราะสิ่งที่ “ดาราหอยท าก” ทำทุกคนเห็นกันหม ด ยิ่งไปกว่านั้นคือ

“ดาราหอยทาก” สร้ างวีรก-ssมที่ทำให้คนเ อือมระอ าหนั กกว่าที่ถูกออกมาแ ฉอีก วงในบอกว่าคนที่ออกมาแ ฉก็ถือว่าปร าณี “ดาราหอยท าก” มากแล้ว

เพราะหากบอกวีร ก-ร ร  ม มากกว่านี้ รับประกั นได้ว่าถูกส าปส่งหนั กกว่านี้ พร้อมยั นอีกเ สียงว่า “ดาราหอยท าก” คือคนที่หลายคนคิดไม่ผิ ดตัวแน่นอน แต่ที่เจ้าตัวออกมาปฏิเ สธก็คงกลั วว่าจะถูกแ บนอีกครั้งนั่นเอง

ซึ่งต้องบอกว่าแม้จะมีหลายร ายชื่อออกมา ช าวเ น็ตก็ยังคงขุ ดคุ้ ยและสงสัยกันเป็นอย่ างม ากกกกกกกกกกกกกกกกก ว่าจริงๆแล้วนั้น ดาราหอยทาก นั้นคือใครกันแน่?

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น