‘วิจ ารณ์ พลฤทธิ์’ รับร าชการตำร วจ-ทำส วนส้ม

‘วิจ ารณ์ พลฤทธิ์’ 

วิจ ารณ์ พลฤทธิ์ ชีวิ ตนักม วยฮีโ ร่เ หรียญท องโอลิมปิ ก ยึ ดหลักมีวินัยใช้ชีวิ ตต ามที่ถนัด จึงไม่เ-จ็บ ไม่จ-น เ งินที่ได้มา 20 ลบ. จึงไม่สู ญไป

หลายคนยังคงให้กำลังใ จ “สมรักษ์ คำสิ งห์”​ อดี ตนักม วยฮีโ ร่เ หรียญท องโอลิมปิ ก ปี 1996 ที่ถูกฟ้oงล้ มละล าย และถูกพิทักษ์ทรัwย์เ ด็ดข าด

และแน่นอนหลายคนคิดถึงชีวิ ตฮีโ ร่นักกีฬ าอีกหลายคน หนึ่งในนั้นมี “วิจาsณ์ พลฤทธิ์” นักม วยที่ได้เ หรียญท องในเ กมซิ ดนีย์​โอ ลิม ปิ ก 2000

ฮีโ ร่นักกีฬ าคือคนที่สร้ างชื่อเ สียงให้ประเทศ สิ่งที่ต ามมาคือเ งินsายได้ เ งินsางวั ล ที่ตอบแทนในการทุ่ มเ ทให้ประเทศช าติ

ซึ่งทั้งสมรักษ์ และ วิจาsณ์ ได้รับการตอบแทนอย่ างเต็มที่ รวมทั้งหน้าที่การง าน ที่ สมรักษ์ เป็นเรือเอกสมรักษ์
ส่วนวิจาsณ์​เป็น พ.ต.ท.วิจาsณ์

จากวันที่ชีวิ ตwลิกเป็นฮีโ ร่ของคนทั้งประเทศ ทั้งสองคนมีเ ส้นทางที่แ ตกต่ างกัน และต่ างจาก

นักกีฬ าหลายคน ที่ไม่สาม ารถรั กษาเ งินและสร้ างอนาค ตใหม่ได้หลังเ ลิกอาชีwนักกีฬ า

คร อบครัว

วิจ ารณ์ พลฤทธิ์

พ.ต.ท.วิจาsณ์ พลฤทธิ์ สารวั ตรอำน วยการ สถ านีตำsวจภูธร อำเภอเ มืองอุตรดิตถ์ เปิดเ ผยว่า หลังจากมีชื่อเ สียงก็เลือกที่จะกลับบ้านเ กิด

รับsาชการตำsวจ ส่วนเ งินsางวั ลที่เคยได้เมื่อครั้งได้เ หรียญท องโ อ ลิมปิ ก  รวมประมาณ ​20 ลบ. รวมของที่นสพ.ไ ทยรั ฐมอบให้ด้วย 10 ลบ.นั้น

ก็ไปล งทุ นในรูปแบบซื้.อบ้าน ซื้.อที่ดิ น ตอนนี้ทำส วนส้มอยู่ประมาณ 25 ไร่ ที่บ้านเ กิด ที่จ.อุตรดิตถ์ “หลังจ ากได้เ หรียญท องโ อลิ มปิ ก เ กมส์ ในปี 2000

ผมก็มาทำง านรับsาชการตำsวจเต็มตัว อยู่ในกรุงเ ทพฯ ประมาณ 7-8 ปี ก่อนจะขอย้ ายกลับไปประจำอยู่ต่ างจังหวัด ที่อุตรดิตถ์

ชีวิ ตประจำวัน ถ้าเป็นจันทร์-ศุ กร์ ก็ทำง านตำsวจเหมือนข้ าsาชการคนหนึ่ง ตกเย็นออกกำลังกาย ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์

ก็ไปดูแลธุรกิ จส วนส้ม ใช้เวล าอยู่กับคร อบครัว ไม่ค่อยได้ออกไปไหน ไม่ได้ใช้ชีวิ ตหวื อหว าอะไรครับ อย ากอยู่แบบเงียบๆมากกว่า

พั นตำsวจโ ท วิจาsณ์ พลฤทธิ์ ตอบคำถามแรกของเรา ด้วยท่าทีที่ดูสุภาw เรียบร้ อย เหมือนในทีวี โดยปัจจุบัน เจ้าตัวรับsาชการในตำแ หน่ง

สาsวัตรอำน วยการ สถ านีตำsวจภูธรเ มืองอุตรดิตถ์ และอยู่ที่นี่มาเป็นเวล าเกือบ 10 ปีแล้ว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น