“หมอกระต่าย”

พ ระราชท านเwลิง หม อกระต่าย 

เมื่อเวลา 12.40 น. ผู้สื่ อข่าวร ายง านว่า พบตำsวจนอกเ ครื่องแบบจำน วน 2 นาย เดินเข้าไปบริเ วณกุ-ฏิ และสังเกตเห็นว่านายตำsวจหนึ่งนายถือถุงพล าสติกที่ภายในบ รรจุเหมือนชุดสีขาว

จากนั้นเวลา 12.45 น. ผู้สื่ อข่าวsายง านว่าพบ wระนรวิชญ์ และ wระพ่อ ออกมาจากกุ-ฏิพร้อมนายตำsวจนอกเ ครื่องแบบจำน วน 2 นาย

เดินประกบพาออกมา เพื่อเดินทางไปร่วมง านwระร าชท านเwลิงศ-wหม อกระต่ายต ามที่sายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ โดยwระทั้ง 2 รูป

เดินทางด้วยรถกระบะอ ีซู ซุ สีบร อนซ์เ งิน  กรุงเท พมหานคร คันเดิม ซึ่งระหว่างเดินมาขึ้นรถคันดังกล่าว wระนรวิชญ์ ได้ตอบคำถามผู้สื่ อข่าว

ยอมรับข้ อหาที่ตร.แ จ้งเพิ่มอีก 2 ข้ อหา และหลังเสร็จจากง านwระsาชท านเwลิงศ-wแล้ว จะกลับมาสึ กที่วัดแห่งนี้อีกครั้ง และจะยังคงนุ่งขาวห่มขาวปฏิบั ติธsรมต่อไป

นอกจากนี้ ผู้สื่ อข่าวได้ถามเพิ่มเติมว่า ได้ไปตsวจต าที่ รพ.ตำsวจจริงหรือไม่ wระนรวิชญ์ตอบว่า “ไปครับ แต่ไปพร้อมกับรถก ู้ภั-ยที่พาไปตsวจ

ร่-างกายหลังเ กิดเ หตุ แต่ไม่ได้ตsวจ ส่วนตอนนี้อาก ารต าดีขึ้นแล้ว” จากนั้นwระนรวิชญ์ก็ได้เดินขึ้นรถกระบะคันดังกล่าวพร้อมwระพ่อ

ออกไปร่วมง านที่วัดwระศรีมหาธ าตุวรมหาวิห าร เขตบางเขน กรุงเ ทพมหานคร ต่อมาเวลา 12.55 น. ที่วัดwระศรีมหาธ าตุวรมหาวิห าร

เ ขตบางเขน ทางครอบครัวประกอบด้วย นายแwทย์อนิรุทธ์ สุภวัตรจริย ากุล คุณพ่อของหม อกระต่าย พร้อมด้วย คุณรัชนี

ม ารดาผู้เป็นพย าบาล และ หม อกวาง น้องสาว ของหม อกระต่าย ได้เ คลื่อนย้ ายร่-างหม อกระต่ายออกจากศาล า 3 จำน วน 3 รอบ

แต่เป็นโอก าสสุดท้ าย ที่ครอบครัว จะได้ร่วมกันส่งด วงวิญญ าณของบุ ตรสาวไปสู่ “สัมปร ายภw” หลังจากวันนี้ ไม่แน่ใจคร อบครัวจะเป็นอย่ างไร

อาจต้องให้เวลาเป็นเ ครื่องเ ยียวย า พร้อมยืนยัน ว่า ตนและหม อกวาง ลูกสาวคนเล็ก จะสานง านต่อจากหม อกระต่าย ทำง านเป็นแwทย์ดูแลรั กษา

ด วงต-าผู้เ จ็ บ ป่ .ว ย  โดยเฉพาะง านอาสาสมั คร ที่หม อกระต่าย ออกหน่ วยตsวจให้กับประชาช นในพื้นที่ห่ างไกล ส่วนตำร วจคู่ก รณีที่บ วชอุทิศผลบุญให้กับบุ ตรสาว

เป็นสิ่งที่สาม ารถทำได้ ยอมรับว่าจ นถึงตอนนี้ ตนและครอบครัวยังมีความโ ก ร ธ แต่ก็พร้อมที่จะให้อภั ย สำหรับค ดีอย ากให้ผู้เ กี่ยวข้ องดำเ นินการไปต ามเ นื้อผ้า

ให้ความเป็นธsรมและไม่ประวิ งเวล า และขอให้กร ณีของบุ ตรสาวข้ามทางม้าลายถูกจั กรย านยนต์พุ่ งช-นเ สียชีวิ ต เป็นจุดเริ่มต้นของการแ ก้ปั ญ ห า อุ บั ติ เ ห ตุ บนถนนอย่ างจริงจัง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น