ท่าน ทรงพูดไว้แบบนี้

สวัสดีค่ะ  เ ชื่อว่าประเทศไทยของเรานั้น มีจุดศูนย์รวมใ จอยู่ที่สถ าบันใหญ่ของประเทศ อย่ างสถ าบันwระมหากษั ตริย์ไทย

เรามีร าชวงศ์ที่เข้มแข็ง และส านต่อกันมาหลายร้ อยปี ร าชวงศ์จักรีของประเทศไ ทยเรานั้น ก็อยู่มากว่า 239 ปี แล้วล่ะค่ะ

แต่ละwระองค์มีความใส่ใจในการปกครองบ้านเ มืองอย่ างแท้จริง ในปัจจุบันเราน่าจะทราบกันดีนะคะว่านวัตก-รรม และเทคโนโลยีต่ าง ๆ

ความทันสมัยต่ าง ๆ ได้เข้ามามีบทบ าทต่อสังค มไทยอย่ างมาก เ ด็กรุ่นใหม่มากมาย มีความคิดเป็นของตัวเอง
กล้าตั้งคำถาม

กล้ าคิด และกล้าพูดในเรื่องที่ไม่สมเ หตุสมผล ซึ่งการเติบโตไวของเ ด็ก ๆนั้น อาจจะทำให้ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน ปรั บสภ าพไม่ทันเลยล่ะค่ะ

โดยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปย้อนฟังบทสัมภ าษณ์ของสมเ ด็จกนิ ษฐาธิร าชเจ้า กรมสมเ ด็จwระเ ทพรัตนร าชสุดาฯ สย ามบรมร าชกุม ารี

wระองค์ ทsงให้สัมภ าษณ์ กับทาง BBC ในเรื่องข้อคิดวันที่พ่อไม่อยู่ค่ะ โดยเรื่องsาวทั้งหม ดนี้นะคะ เป็นเรื่องsาวและข้อคิดที่ทางสมเ ด็จกนิ ษฐาธิร าชเจ้า

กรมสมเด็จwระเ ทพรัตนร าชสุดาฯ สย ามบรมร าชกุม ารี ทsงเคยตรั สไว้ เรื่องsาวทั้งหม ดเ กี่ยวกับการ เปลี่ยนแปล งของประเทศไ ทยอย่ างมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปล งของสภาพสังค ม ความคิดของคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย โดยwระองค์เคยตรั สไว้เป็นข้อ ๆ ด้วยกันค่ะทุกคน เราไปติดต ามกันได้เลยค่ะ

1. จ ากนี้นะคะประเทศไ ทยของเรานั้นจะไ ม่มีวันเ หมือนเดิมแล้วล่ะค่ะ อาจจะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปล งไป
ร อยต่อขงทางคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นั้น มีความชัดเ จนมากยิ่งขึ้นอย่ างมาก

มันคือวันเปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่ ทุกคนนั้นมีสิ ทธิ์เ สียใจและควรเ สียใจ ทุกคนมีสิ ทธิ์กลั วและควรกลั ว
แต่จงตระหนั กไว้นะคะว่าให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปล งด้วยส ติปัญญ า

2. พ่อนั้นคือตัวแทนของคำว่าพอเพียง เป็นตันฉบับของคำว่าปรัช ญ าเ ศรษฐกิ จพอเพียง
ในวันที่ประเทศไ ทยกำลังถูกปั่ นไปด้วยความโ-ลภ ให้จงหยิ บนำภูมิปัญญ าของwระองค์ท่าน

มาใช้ให้เ กิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จงประหยั ด อะไรที่พึ่งพาตนเองได้ จงพึ่งพา และหากแบ่งปันได้ จงแบ่งปัน

3. พ่อนั้นเป็นผู้ให้อย่ างแท้จริง ท่านนั้นทำง านอย่ างหนั กมาก โดยสมเ ด็จกนิ ษฐาธิร าชเจ้า กรมสมเ ด็จwระเ ทพรัตนร าชสุดาฯ สย ามบรมราชกุม ารี

ยังฝ ากถึงคนไทยอีกด้วยนะคะว่า อย่ าทำง านด้วยความตั ณหา อย่ างขับเ คลื่อนชีวิ ตด้วยความอย ากมี จงขับเ คลื่อนชีวิ ตด้วยการทำง านด้วยความรัก ความเ มตต า ด้วยประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์

4. พ่อนั้นยืนข้างคนที่ไม่มีอย่ างเสมอ คนจ นอยู่ที่ไหนนั้นพ่อไปอยู่ที่ท่าน ไปเ ยี่ยมทุกคนที่มีความเดือ ดร้ อนตลอ ดเวลา

5. เมื่อไม่มีwระองค์ท่านแล้วอย่ างได้มีความขั ดแ ย้งต่อกัน เพราะว่าไ ม่มีใครอีกแล้วที่เราเ กรงใ จ ซึ่งยังมีอีกหลายข้ออย่ างมากเลยล่ะค่ะที่สมเ ด็จกนิ ษฐาธิร าชเจ้า

กรมสมเ ด็จwระเ ทพรัตนร าชสุดาฯ สย ามบรมร าชกุม ารี ทsงตรั สไว้ เ ตือนใ จพสกนิกรช าวไทยอย่ างเสมอ ขอให้ทุกคนนั้นน้อมนำคำสอนของwระองค์ เป็นแนวทางในการดำเ นินชีวิ ตกันต่อไปค่ะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น