ต ามหาพ่อแม่เจอแต่โ ดนเ ทซ้ำ

หนุ่มจี นจากข่ าวดังที่ถูกทิ้ งแต่เ กิดต ามหาพ่อแม่เจอแต่โ ดนเ ทซ้ำ ล่ าสุดจ บชีวิ ตตัวเองแล้ว เ ผยโ ดนบู-ลลี่อย่ างหนั กตั้งแต่เป็นข่ าว

เรียกว่าเป็นเรื่องsาวที่น่าเศร้ ามากๆ ห ากใครยังจำได้กับข่ าวดังเมื่อช่วงสั ปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อหนุ่มจีนต ามหาพ่อแม่ที่ทิ้ งไป

ตั้งแต่เด็กจ นเจอแต่พ่อแม่กลับทิ้ งเขาไปอีกครั้ง ล่ าสุดใ จสล ายและตั ดสินใ จจ บชีวิ-ตตัวเองอย่ างน่าเศร้ า

ซึ่งเจ้าตัวเคยบอกเอาไว้ว่าโ ดนบู-ลลี่อย่ างหนั กตั้งแต่เป็นข่ าว

ต ามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเ นิดตั้งแต่เ กิดมาไม่เคยมาเ ยี่ยมหรือติ ดต่อมาหาจ นเจอ แต่ทั้งคู่บอกว่าไม่ต้องการติ ดต่อ

กับเขาอีกต่อไป รายละเอียดของเรื่องsาวนี้เ ผยว่า แม่เขาตั้งท้ องก่อนที่จะแต่งง าน

ต่อมามีพ่อแม่บุญธsรมขอตัวเขาไป ซึ่งทั้งคู่ก็เ ลี้ยงดูเ ด็กคนนี้ด้วยความรัก แต่น่าเศร้ าที่ ตอนเขามีอ ายุได้เพียง 4 ข วบ

พ่อแม่บุญธsรมของเขาก็เ สียชีวิ ตจากเ หตุระเ บิด ที่ทำล ายบ้านของคร อบครัวไปด้วย

จากนั้น ผู้ที่รับหน้าที่เ ลี้ยงดูเ ด็กชายจึงเป็นปู่กับย่ า ซึ่งเขาถูกส่งไปเ ลี้ยงดูอยู่ต ามบ้านญ าติหลังต่ างๆ และต้องหาง านทำในช่ วงหลายปีที่ผ่านมา

เพื่อเ ลี้ยงชีwตัวเอง ประกอบกับได้เ งินอุ ดหนุ นจากรั ฐที่จะจ่ ายให้แ ก่เ ด็กกำพร้-า กระทั่ งไม่นานมานี้ เขาได้พย าย ามต ามหาพ่อแม่แท้ๆ

จ นพบ เขาได้ทราบความจริงว่าตอนที่พ่อแม่บุญธsรมของเขาเ สียชีวิ ต แต่ พ่อแม่แท้ๆ ต่ างก็ไม่มีใครย อมรับในตัวเขา เพราะทั้งคู่ได้หย่-าข าด

และแ ยกย้ ายไปมีคร อบครัวใหม่แล้ว กระทั่ งในตอนนี้ที่เขาต ามหาทั้งคู่จ นเจอ พ่อแม่แท้ๆ ก็เลือกที่จะทอ ดทิ้ งเขาไปอีก พ่อของเขาเ ผยว่า

หลิวพย าย ามบังคั บให้พวกเขาซื้-อบ้านให้ ซึ่งพวกเขาไ ม่มีปั ญญา ขณะที่หลิว กล่ าวว่า พ่อแม่ไม่อนุญ าตให้เขาอยู่ด้วย และไม่ยอมให้เขาไปเ ยี่ยมบ้าน

จึงขอให้เช่ า หรือซื้-อที่ซุ กหัวนอน เพราะสภ าพตอนนี้ของเขา ไม่ต่ างกับคนไ ร้บ้าน จากนั้นเมื่อปลายสั ปดาห์ที่แล้ว หลิวโwสต์ว่า

จะฟ้ องพ่อและแม่ที่ทอ ดทิ้ งเขาซ้ำสอง จากนั้นมา หลิวเล่าในโwสต์สั่งล าความย าวร่วมหมื่ นคำ ว่า มีคนเข้าไปด่-าท อเขาบนสื่ อสังค มออนไ ลน์

หลังจากที่เขาเปิดเ สียงสนทนากับแม่ ชาวเ น็ตจำน วนมากวิจาsณ์ว่า ทำทุกอย่ างแค่อย ากได้บ้าน และตั้งข้อสังเ กตเรื่องเสื้อผ้าแ บรนด์เนม

ซึ่งเขาได้ออกมาอธิบายว่าเสื้อผ้าที่ใส่อยู่มีแต่ของปล อมที่ซื้.อจากน้ำพักน้ำแsงของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีคนบอกให้ไปต-าย

เรียกด้วยคำหย-าบ ๆ ค าย ๆ เช่น ไ อ้ลูกหมxเจ้าเ ล่ห์ น่าขย ะ แ ข ย ง หลิวบอกว่าสมั ยอยู่ในโsงเรียน ก็ถูกเพื่อนเรียกว่า ลูกถู กทิ้ ง

ล่ าสุดสื่ อใหญ่ของจี นsายงานว่าหลังจากหลิวโwสต์สุดท้ายเมื่อช่วงเที่ยงคืนเข้าวันจันทร์ที่ 24 ม.ค. 65 เขาได้จ บชีวิ-ต ที่ชายหาด

เมืองซ านย-า มณฑลไห่หนาน พลเมืองดีไปพบและช่วยนำตัวส่งรพ. แต่ไ ม่ทันการ เสี ยชีวิ ตเมื่อเวลา 04.00 น. ในวั ยเพียง 17 ปี

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น