5วันเ กิดถึงเวล าร วยแล้ว

5 วันเ กิดหม ดภาระ ชีวิ ตแ สนสบาย

วันอาทิตย์

การง าน: คุณเ หนื่อยกับการทำง านมากจ นเริ่มมอง ที่จะไปทำง านที่อื่นหรือเ ปลี่ยนสายง าน
จะแนะนำให้ท นไปก่อนฟ้าหลังฝ นมีจริง แล้วคุณจะรู้สึ กว่ามันคุ้ ม

การเ งิน: การเ งินช่วงนี้ติ ดขั ดบ้าง ไม่ได้รุ นแร งนัก แต่เคยใช้จ่ ายอย่ างสบ ายก็ลำบ ากหน่อย
อาจจะไม่ได้กิ นได้ใช้อย่ างที่หวั งไว้แต่ก็ ไม่ได้อยู่ในเ กณฑ์อ ดอย าก

คนโสด : หากมีเ รื่องไม่ดีเ กิดขึ้นในช่วงเวลานี้ แนะนำให้เ งียบไว้ก่อนจะเป็นการดี หากคุณเอาแต่ต ีโ พยต ีพาย ไม่ระวั งตัวเองเ รื่องเดือ ดร้ อนอาจมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้

คนมีคู่ : ความสัมพั นธ์ยังคงเป็นจุดสนใจของคนรอบข้ าง แต่ก็ต้องระมั ดระวั ง เพราะกลับกลายเป็น ว่าคุณสองคนจะกลายเป็นโ ฟกัสคนรอบข้างมากกว่าความรักของคุณทั้งสอง

วันจันทร์

การง าน: ง านที่วางแผนไว้นานวันนี้มีโอก าสจะได้รับ คำชม คุณอาจจะได้รับข่ าวดีเ รื่องของการ ทำง านที่ผ่านมา ยังไงก็ส ู้ต่อไปอาจจะหนั กบ้างเบาบ้าง

การเ งิน: เ งินของคุณยังพอมีให้หมุ นได้ ค่อยใช้ ค่อยระวั งจะทำให้คุณไม่เดือ ดร้ อนในช่วง
สิ้ นเดือนและค่อยว่างแ ผนการใช้เ งินใหม่ ให้ดีจะทำให้รุ่งเ รือง

คนโสด : เ รื่องความรักต้องใจเย็น ค่อยดูกันไปก่อน อย่ าเพิ่งผล ีพลาม เขาเองก็ยังค่อยศึ กษา
คุณไป ไม่ได้รีบร้ อนมีแต่คุณเองนั่นแหละที่ใจร้ อน

คนมีคู่ : ความรักยังอยู่ในเ กณฑ์ดี มีแต่ความหอมหวาน และความโรแ มนติก ทั้งนี้ ก็ขอให้คุณ ทั้งคู่ จงรั กษาความสุ ขนี้ไว้ให้ยั่งยืน อย่ าเพิ่งเอาแต่ใ จหรือเอาอ ารมณ์ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นที่ตั้ง

วันอังคาร

การง าน:ผ่านการทำง านแบบย ากลำบ ากมามากแล้ว ตอนนี้เป็นช่วงเวลา แห่งการพักผ่ อน
หย่ อนใจ สบ ายชิลไม่ต้องดิ้ นร นก็มีผลง านเก่าไว้ให้เ ฉยชม

การเ งิน:การเ งินช่วงนี้ก็สบ าย ไม่เดือ ดร้ อนมากนัก ค่อยเป็นค่อยไป มีใช้จ่ ายสบ าย เ งินเข้า
พอให้ได้อยู่ได้กินเท่าที่ต้องการ ไม่ทุ กข์ร้ อนอะไรเลยจ้า

คนโสด : ก่อนที่จะสื่ อส ารอะไร ควรเรียบเรียงคำพูด และไ ตร่ตร องให้ดีเน้นเ นื้อหาอย่ าอารมณ์ีร้ อนมาก เพราะบางทีมันก็ต้องการความเ ร่ง และถูกต้อง

คนมีคู่ : ความรักเต็มไปด้วยความสุ ข และความชื่นมีนแม้แต่ใครที่อยู่ไกลกันก็ยังจะได้รับความรัก และความคิดถึงบรรย ากาศโดยรอบมีแต่ความสุ ข ซึ่งสิ่งเหล่ านี้อาจทำให้คุณยิ้มออก

วันพุธ

การง าน:ช่วงนี้ง านสบ ายมาก และสาม ารถูที่จะ รับง านอื่นได้อีกเพียบเลย ง านนี้มีง านล้ น
มือแน่นอน มีเวลาได้พัฒนาศั กยภาพตัวเองอีกมาก

การเ งิน:ช่วงนี้ระงั-บการใช้เ งินชั่ วคราวไปเลย ใกล้ถึงเวลาที่จะมีค่ าใช้จ่ ายมากมายเข้ามา
รอคิ วคุณแล้วถ้ายังไม่อย ากชั กหน้าไม่ถึงหลังให้ระวั งการใช้ง านให้ดี

คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเ มารักมากไปหน่อยยิ่งกับหนุ่มฮ็ อตคนนี้ที่กำลังเข้ามาทำให้คุณ
หล งใหล

อาจทำให้คุณไม่ลื มหูลื มต าเอาได้ ทั้งนี้ก็ต้องระวั ง อย่ าให้ความใ คร่ใ หลหล งอยู่เหนือความรู้สึกผิ ดชอบชั่ วดี

คนมีคู่ : ช่วงเวลานี้สาว หลายคนอาจมีความสุ ขกับความรักค่อนข้างมาก แต่ก็ต้องโฟกั สเ รื่องอื่น ด้วย โดยเฉพาะเ รื่องการง าน / เรียนอาจทำให้ล ดถ อยลงไปได้

วันพฤหัสบดี

การง าน:การทำง านของคุณเป็นไปได้ดี ไม่ต้องเ หนื่อย มากนัก แต่ก็มีผลง านที่คุณทำได้ชิล
แต่คนรอบข้างพึงพอใจ ทำให้ออกแ รงน้อยแต่ได้ผลเยอะ

การเ งิน:ร ายรับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็อาจจะดูไม่พอ เพราะร ายจ่ ายประจำวันของคุณเยอะมาก
จ นคุณเองเริ่มจะฝื ดเ คืองแนะนำ 2ทาง

1 หาง านเ สริม กับ

2พย าย ามลดค่ าใช้จ่ าย

คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเ บื่อหน่ ายความรัก หรือไม่ค่อยอย า กมีปฏิสัมพั นธ์กับใคร เพราะตอนนี้ คุณ อย ากที่จะโฟกั สเ รื่องง าน/เรียนและเงิ นท องเป็นหลักมากกว่า

คนมีคู่ : ช่วงนี้อารมณ์ และความสัมพั นธ์อยู่ในช่วงซั บซ้ อน หากมีอะไรก็อาจจะต้องหันหน้า ปรึ กษา หารื อกันดีกว่าปล่อยให้ความหม างเ มินเข้ามาเ กาะกุ-มจิ ตใจคุณทั้งคู่

วันศุ-กร์

การง าน:อยู่กับง านที่ทำ และจงมีสต ิกับมันมาก ถ้าไม่อย ากให้ง านช่วงนี้เ กิดความผิ ดพล าด
แบบที่คุณเองก็ไม่เคยค าดคิดมาก่อน ทุ่ มเ ทกับง านให้เท่าที่ควรจะทำเ ตือนแล้วนะ

การเ งิน:ระวั งการใช้จ่ ายที่มีมากขึ้น โดยเ กิดจาก การที่คุณลืมที่จะจัดการร ายจ่ ายของตัวเอง
ให้ดี ง านนี้บอกเลยว่าถ้ายังไม่ระวั ง มีโอก าสเป็นห นี้ก้ อนโตแน่นอน

คนโสด : สถ านการ์ส่วนใหญ่ของวันนี้ ไม่ว่าคุณจะคิด หรือทำอะไรทุกอย่ างก็ดูเป็นไ-ฟเขียวหมด ขอเพิ่งคุณทำทุกอย่ างให้มันดี และเป็นไปต ามแ ผนการที่กำหน ดไว้ก็พอ

คนมีคู่ : คุณอาจพบว่าตัวเองมีความเ ด็ดข าดน้อยกว่าปกติ เ หตุเพราะความรักที่มีต่อคนรัก เพราะ

กลั วว่าเขาจะน้อยใจ หรือไม่พอใจคุณก็เป็นได้ คุณเลยยอมเขามากกว่าที่จะมาทะเ ลาะ บังคั บกัน แม้ว่าสิ่งนั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ต าม

วันเสาร์

การง าน:การทำง านที่ทำให้คุณรู้สึกแ ย่มันมั่นท อนทั้งจิ ตใจและคุณภาพง านลงไปมาก หากรู้สึ กว่าไม่ต้องการสภ าพแวดล้ อมแบบนี้

การเ งิน:แนะนำให้ทำต ามใจอย ากไปก็ไป การง านช่วงนี้ได้มาจากความพย าย ามของคุณเอง คุณพย าย ามที่จะดิ้ นร น

เพื่อเ งิน ก้ อนเล็กก็จะได้เล็ก ก้ อนใหญ่ก็จะได้ใหญ่เป็นการทำที่ไม่สู ญเปล่า รักของคุณดูหวานแหววแต่ กับคูณเพียง

คนเดียวนะ คนข้างคุณไม่ได้แ ฮปปี้ด้วยเลย คนโสดไม่แ-ย่ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นกับคนที่คุณ กำลังลั งเ ลเดินหน้าลุ ยเลย

คนโสด : เ หตุการณ์เล็ก น้อยจะนำไปสู่เ รื่องที่ไม่ค าดคิด ฉะนั้นก็อย่ าประม าทกับสิ่งที่เ กิดขึ้น
ควรหาแ ผนสำร องอุดร อยรั่ วเ รื่องที่อ าจนำพาไปสู่ความเ สียหายในอนาค ตได้

คนมีคู่ : บรรย ากาศรอบด้ านจะช่วยให้ความสัมพั นธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้น แม้ว่าก่อนหน้าจะมีเ รื่อง
บ-าดหม างใ จ

หรือทะเ ลาะกันก็ต าม ทั้งนี้ ก็ขอให้คุณทั้งคู่ให้กำลังใ จและส่งม อบความสุ ขให้กันและ กันก็จะเป็นการดี

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น