เ ผยโมเ มนต์สุดปิติ 15 ปี

“หล วงพี่มะตูม” เผยโมเมนต์สุดปิติ 15 ปี

ที่รอคอย พ่อ-แม่โอบกอ ดและอภั ยให้กันหลังหย่ าร้ างและไม่คุยกันมาย าวนาน เ ทศนาธsรมนำพา และถือเป็นอานิสงส์ที่ได้จากการบ วช

เมื่อ“หล วงพี่มะตูม” เ ผยภาพสุดประทั บใจ ของพ่อ-แม่ ที่ต่ างฝ่ ายต่ างให้อภั ยกัน พร้อมทั้งโอบกอ ดกันอีกครั้ง หลังจากที่หย่ าร้ างกันมา 15 ปี

และไม่ได้มีการพูดคุยกันเลย โดยวันนี้ ( 24 ม.ค.65 ) “หล วงพี่มะตูม” ได้โwสต์ภาพสุดประทั บใจ ผ่านอินสต าแ กรม และเ ฟซบุ๊กของตนเอง

ซึ่งเป็นภาพของพ่อและแม่ ที่กำลังพูดคุยพร้อมทั้งกอ ดกัน โดยมีหล วงพี่นั่งมองอยู่ห่างๆพร้อมร้อยยิ้มแห่งความดีใจ โดยระบุแ คปชันว่า

“ภาพที่อาตมารอคอยมา15ปี หลังจากโยมพ่อโยมแม่อาตมาหย่ าร้-างแล้วแ ยกทางกัน ร่วม15ปีที่ไม่พู ดจากัน วันนี้อาตมามีโอกาสได้เทศนาธsรม

ให้โยมพ่อโยมแม่ฟังต ามธsรมเนียมส งฆ์ ในใ จขอเพียงแค่พวกท่านอภั ยให้กัน ไม่ถือโ ทษโ กรธกัน เพราะยิ่ง’โ กรธ’ ยิ่ง’ทุ-กข์’ ยิ่ง’เ ก ลี ย  ด’ ยิ่ง’ไม่เป็นสุ ข’

อาตมาอย ากให้โยมพ่อแม่พ้ นทุ-กข์เหล่ านี้ หลังจากเทศน์ร่วม3ชม. ภาพที่เห็นตรงหน้าคือ โยมพ่อโยมแม่เ ลิกแล้วต่อกัน

ให้อภั ยซึ่งกันและกัน พร้อมโอบกอ ดกัน มันเป็นภาพที่อาตมาปิติที่สุ ดในชีวิ ตของลูกคนนึง ในตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบ วชเรียน

เพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้น แต่อาตมากลับได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมา ถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐ านะสามีภรรย า

แต่อาตมาดีใจเ หลือเกินที่ เห็นบิดาม ารดา ผู้ให้กำเ นิด กลับมาในรูปแบบของ ‘มิตร’ ที่ดีต่อกัน ขอให้กุศ ลผลบุญที่อาตมาได้บ วชเรียนครั้งนี้

ส่งผลให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุ ข หม ดเรื่องทุ.กข์โ.ศก กลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้อาตมาได้ท ดแทนคุณไปนานๆด้วยเถิด

และอาตมาขอนำเรื่องsาวในครอบครัวตัวเอง แ ชร์เพื่อเป็นกุศลท านให้ทุกท่านได้ตระหนั กและย้อนกลับไปดูแลและห่ วงใ ยบุwการี

และครอบครัวพวกท่านทั้งหลาย เพราะครอบครัวเปรียบเ สมือนsากไม้ ถ้าsากไม้แข็งแsง ต้นไม้จะผลิดอ กออกผลและ เติบโตอย่ างแข็งแ กร่งและสมบรูณ์

ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุ ขทั่วทุกคนเทอญ สาธุ (ขอบคุณโยมหนูดีที่ถ่ายภาพไว้ให้อาตมาด้วย)” ซึ่งหลังจากที่หล วงพี่ได้แ ชร์เรื่องsาวดังกล่ าวออกไป

ก็มีทั้งคนบันเทิง และชาวเ น็ต ต่ างเข้ามาคอมเ มนต์ร่วมยินดีกับโมเ มนต์ที่น่าประทั บใ จในครั้งนี้ด้วย อาทิ ต้นหอม ศกุนตล า:น้ำต าจิไ หล ,

ก้อย รัชวิน: ดีที่สุดเลยค่ะท่าน อ่านแล้วน้ำต าซึมต ามภาพ อนุโ มทนาบุญด้วยนะคะ , หนิง ปณิต า: กร าบท่านนะคะ วันนี้พี่ happy  เป็นต้น.

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น