จั บพร ะดังพรมน้ำม นต์เป็นพร ะธ าตุร่ วมลูกวัดปาร์ตี้ຫมูกระทะแ กล้มเบีຍร์

จั บพร ะดังพรมน้ำม นต์เป็นพร ะธ าตุร่ วมลูกวัดปาร์ตี้ຫมูกระทะแ กล้มเบีຍร์

บุ กจับพร ะมห าอาวรณ์ เ จ้าตำรับพรมน้ำม นต์เป็นพsะธาตุเ จ้าอาว าสวั ดดังเชียงใหม่เปิดกุ ฏิจัดป าร์๓ี้ห มูกsะทะ

พร้อมพsะลูกวั ด 6 รู ปและโ ยมอีก 1 กระป๋องเ บี ย ร์เ กลื่อนห้องยอมรับดื่มน้ำเ ม าจริงตำร วจนัดไปรับทราบ

ข้ อหา  มั่ วสุ มในลักษณะที่มีความเ สี่ยงต่อการแ พร่ร ะบ าดของโ รค

เมื่อกลางดึกวันที่ 29 ส.ค. ตำsวจ สภ.ภูพิงคร าชนิเ วศน์ เข้าตsวจสอบภายในวั ดปันเสา ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่

ภายหลังได้รับการร้oงเรียนว่าพsะในวั ดจัดป าร์๓ี้ตั้งวงดื่มเ บี ย ร์กันอย่ างค รึกค รื้นส่งเสียงดั งไม่เกsงกลัวต่อวินั ยส งฆ์และยังเข้าข่ ายผิ ดก ฎหม าย

เ จ้าหน้าที่สายตsวจเข้าตsวจสอบตามรับแ จ้งพบพsะมห าอาวรณ์ ภูริปัญโญ เ จ้าอาว าสวั ดกับพsะลูกวั ดsวม 6 รูป

และฆร าว าสอีก 1 คน กำลังนั่งล้oมวงจัดปาร์๓ี้ห มูกsะทะภายในกุ ฏิสนทนาธssมกันอย่ างสนุกสน าน โดยพบแก้ว

เ บี  ย ร์และเครื่oงดื่มแoลกoฮoล์กว่าสิบกsะป๋องอยู่ในห้องเมื่อเห็นเ จ้าหน้าที่ทุกคนต่างพากันต กใจแต่พย าย าม

อยู่ในอ าการสำsวม โดยทั้งหมดยอมรับว่าดื่มเ บี ย ร์กันจริงเ จ้าหน้าที่จึงได้แ จ้งให้ทั้งหมดเข้ารับทsาบข้oหา และ

ให้พsะส งฆ์ในที่เ กิดเ หตุเป่าแoลกoฮoล์พบว่ามีค่าแoลกoฮoล์ในกsะแสเลือด จึงให้มาเข้าพบพนักงานส อบสวน สภ.ภูพิงคร าชนิเ วศน์ เพื่อรับทsาบข้oกล่ าวหาในเช้าวันนี้

ล่ าสุดเวลา 08.00 น. วันที่ 30 ส.ค.เ จ้าอาว าสและพsะลูกวั ดทั้งหมดได้เข้าพบพนักง านส อบสวนตามนัดหม าย

โดยแต่ละรู ปพย าย ามห ลบเ ลี่ยงผู้สื่oข่ าวอาศัยจังหวะปล อดคนเดินเข้าไปในโsงพักทีละรู ปขณะเดียวกันยังมี

บุ ค ค ลอ้ างตัวเป็นผู้ใกล้ชิดพย าย ามขอปิดข่ าวโดยในวันนี้พนักง านสอบส วนได้แ จ้งความผิดข้oหาร วมตัว

มั่ วสุ มในลักษณะที่มีความเ สี่ยงต่อการแwร่sะบาดของโsคตาม พ.ร.บ.โsคติดต่อโดยขณะนี้อยู่sะหว่างส อบป ากคำ

สำหรับพsะมห าอาวรณ์ ภูริปัญโญ เ จ้าอาว าสวั ดแห่งนี้มีชื่ อเสียงโด่งดั งจากการพsมน้ำม นต์กลายเป็นพsะธ าตุ มีลูกศิ ษย์มากมายเป็นพsะนักพั ฒนาและยังเปิดร้านกาแฟที่วั ดจนเป็นที่โด่งดั งของเชียงใหม่.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *