จุดธู ป 16 ด อกขอขม าสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ร่ำร วยชีวิ ตไม่ติ ดขั ด

จุดธู ป 16 ด อกขอขม าสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ร่ำร วยชีวิ ตไม่ติ ดขั ด

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาทำอะไรชีวิ ตมีแต่ติ ดขั ดทำมาค้ าข ายไม่ขึ้นชีวิ ตมีแต่ติ ดขั ดไม่ร่ำร วยสักทีลองดูวิธีนี้ดูไม่เสี ยห ายง่ายและทำได้เลย

1.แ ก้ก รรม

จุดธู ป 16 ด อกปั กกลางแจ้งท่องนะโม 3 จบตั้งจิ ตอธิฐ านอันเชิญครูบาอาจ ารย์ พร ะสัมมาสัมพุทธเ จ้า

พร ะพุทธ พร ะธssม พร ะส งฆ์ บิดาม ารดาพ่อซื้ อแม่ซื้ อในทุกช าติและเท พเท วดาที่คุ้มค รอง

ทุกพร ะองค์ร วมทั้งอ งค์มหาเ ทพมหาโ พธิสั ตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหล ายพร ะแม่ธ รณีพร ะแม่คงค าที่ข้ าพเ จ้า

อาศั ยอยู่พร ะภู มิเ จ้าที่เ จ้ากssมนายเ วรและเ จ้าบุญน ายคุณเจ้าเ กณฑ์ด วงช ะต าของข้ าพเ จ้าทุกช าติภ พ ที่

เคยผู กพั นธ์กันมาในอ ดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขม าและขอถ อนคำส าปแ ช่งที่มีต่อกันในอ ดีตและปั จจุบั นของข้ าพเ จ้าในครั้งนี้

2.ไ หว้พร ะ

ข้ าพเ จ้าชื่อ…น ามสกุ ล…ขอขม าก รรมในสิ่งที่ได้ล่ วงเกินไปต่อท่านทั้งหล ายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึ กได้

หรือไม่ได้ก็ดีขอท่า นผู้มีฤ ทธิ์มีอำน าจและสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์และเ จ้าก รรมน ายเ วรเ จ้าบุ ญนายคุณ

เ จ้าเ กณฑ์ด วงชะต าของข้ าพเ จ้าทั้งหล ายโปรดอโหสิกssมให้กับข้ าพเ จ้าด้วยเถอะอย่ าได้โกsธเคื องอย่ า

ได้จองเวsต่อข้ าพเ จ้าอีกต่อไปและโปรดถ อดถ อนคำส าปแ ช่งที่ให้แ ก่ข้ าพเ จ้าอันเ กิดจ ากข้ าพเ จ้าได้เป็นผู้

กร ะทำหรือถูกกร ะทำจ ากท่านทั้งหล ายก็ดีขอจงดั บห ม ด สิ้ นไป

3.แ ผ่เ มตต า

ตั้งน ะโม 3 จบ แล้วตามด้วยเอ่ย

ปะโต เมตัง ปะระ ชีวินัง สุขะโต จุติ จิ ตตะ เมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

อย่ างไรก็ตามเป็นความเ ชื่อส่วนบุ ค ค ลโปรดใช้วิจ ารณญ านหາกต้องการสมหวังดังใจจงห มั่นทำความดี

อุ ทิศบุ ญกุศ ลรักษ าศี ลปร ะพ ฤติปฏิบั ติชอบเพื่อให้ผลบุ ญนี้ห นุนนำเราอธิ ษฐ านสมหวังดังป ราถน าขอให้ทุกท่านมีแต่โ ชคดี ร่ำร วยพ้ นภั ยทุกอย่ างที่กำลังพบเจอสาธุๆๆๆๆ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *