บ้าน’ย ายแดง’

‘ย ายแดง บุญศรี’ ตัวประก อบ อยู่บ้านที่ขอนแก่น

ถึงจะเป็นตัวประกอบแต่โ ดดเด่นมาก บ้าน ‘ย ายแดง บุญศรี’ ไม่ยึ ดติ ดชื่อเ สียง ใช้ชีวิ ตง่ายๆ ที่ขอนแ ก่น วัย 77 ปี
บุญศรี ยินดี ชื่อเล่น: บุญศรี

ชื่อนี้ไม่คุ้น แต่ถ้าเป็นป้าแดงรับรองว่าคนรู้จัก เป็นนักแสดงประกอบหญิงช าวไทยเป็นคนอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแ ก่น

มีชื่อเ สียงจากการแสดงละครโทรทัศน์ และภ าพยนตร์มากมาย ผลง านภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักคือ 15 ค่ำ เดือน 11 และยังได้เข้าชิ ง ร า ง วั ลสุพรรณหงส์

ครั้งที่ 12 ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย บุญศรี ยินดี เป็นนักแสดงที่มีความโ ดดเด่นในบทนักแสดงประกอบตลก บทคนใช้ตลก

หรือแม้แต่ส่วนใหญ่รับเป็นย ายwระเอกหรือนางเอกในหนั งแนวตลก มีผลง านภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่อง เช่น 15 ค่ำ เดือน 11, หม านคร

และ แจ๋ว เป็นต้น และยังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ต่ างประเทศไทยได้เข้ามาถ่ายทำให้เ มืองไทยอีกด้วยคือเรื่อง “ (รักสลั บขั้ ว)

นอกจากนี้ยังได้wากย์เ สียงการ์ตูนเรื่อง เอคโค่ จิ๋วก้องโลก โดยwากย์เ สียงเป็น แม่หม อ ในปี 2555 อีกด้วย
ที่สำคัญ ปี 2558

ได้มาเล่นภาพยนตร์แนวอนุรักษ์แห่งปี ภาพยนตร์ ฮักเขาใหญ่ รับบทเป็นย ายโมนา ง านนี้ ฮาป่ าลั่ นแน่นอน ติดต ามภาพยนตร์แนวดร าม่า

คอมมีดี อีกไม่นานเกินรอ ก่อนหน้านี้ แม่แดงได้ออกมาเปิดใ จว่า “สวัสดีค่ะชื่อว่าแม่แดงรับบทเป็นแม่ของเคนwระเอกในเรื่องดีใจภูมิใจเพราะมันเป็นแบบ

อ ีสานๆเลยนะมันเป็นสเปคของเราอยู่แล้วเพราะว่าแม่เป็นคนสนุกสน านร่ าเริงแบบคนอ ีสานๆทั่ว ไปชอบแต่ว่าหนังภาคกล างแม่ก็ทำได้แต่ไม่ชอบเท่าอ ีสาน

ก็ขอฝ ากเรื่องฮักจ้ วดจ้ าดไว้กับพ่อแม่ พี่น้องทั่วประเทศไทยของเราสื่ อมวลช นทั้งหลายแล้วก็แฟนคลั บทั้งหลายด้วยนะคะคอยดูแม่แดง

ด้วยเป็นแม่ของwระเอกฮักจ้ วดจ้ าด จัดเต็มความสนุกในโ รงภาพยนต์ นางบุญศรี ยินดี เป็นดารานักแสดงชาวอ ีสานที่มีผลง านโดดเด่น

และแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องย าวนานกว่า ๒๐ ปี โดยการแสดงทุกครั้งจะสาม ารถถ่ายทอ ดความเป็นอ ีสานออกมาได้อย่ างน่าชื่นชม

จ นหลายคนลงความเห็นร่วมกันว่า แม้ให้นางบุญศรี ยินดี ไปยืนอยู่ที่ประเทศสหรั ฐอเมริก าก็ยังมีคนรู้ว่าเธอคือคนอ ีสาน เพราะบุคลิ กความเป็นคนอ ีสาน

แสดงออกมาในตัวตนของเธออย่ างชัดเจน ซึ่งผลง านส่วนใหญ่ที่แสดงนั้น ไม่ได้ทำให้ภาพลั กษณ์ของความเป็นคนอ ีสานดูด้ อยค่ าหรือเ สียห าย

แต่กลับฉ ายชัดออกมาในบุคลิ ก ท่าทาง และคำพูด ของความเป็นนัก สู้และการไม่ยอมคน นอกจากการเป็นนักแสดงแล้ว

ยังถือเป็นแบบอย่ างที่ดี ในการอุทิ ศตนให้แ ก่ง านบุญกุศล หรือการร่วมกิจก-รรมของชุมช น ญ าติมิตร โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงชื่อดัง

แต่ยังคงคิดว่าตัวเองเป็นเพียงช าวบ้านอ ีสานธ รรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ หรืออยู่ในวงก ารมาย าวนานเท่านั้น

ด้วยผลง านอันประจั กษ์นี้ มหาวิทย าลั ยขอนแ ก่น จึงเห็นสมควรยกย่ องให้ นางบุญศรี ยินดี เป็นศิลปิ นมรด กอ ีสาน สาขาศิลปะการแสดง

พุทธศั กราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแบบอย่ างให้แ ก่ผู้อื่นได้แ รงบันด าลใ จในการสร้ างสรรค์ผลง าน เพื่อสะท้ อนความเป็นคนอ ีสาน และภาคภูมิใ จในความเป็นคนอ ีสานสื-บต่อไป

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น