ร่วมอาลั ย

ขอแสดงความเ สียใ จกับครอบครัว

แ พทย์ผู้ชำน าญการด้ านจักษุวิทย า ถูก ตำร วจ ยศ ส.ต.ต.บิ ดบิ๊กไบค์ พุ่งช.นเ สียชีวิ ตขณะข้ามทางม้าลาย
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 65

ได้เ กิดอุบั-ติเ หตุ ตำร วจ ย ศ ส.ต.ต. ขี่รถจักรย านยนต์บิ้กไบค์ช-น พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริย ากุล แwทย์ผู้ชำน าญการด้านจักษุวิทย า

ภาควิชาจักษุวิทย า คณะแwทยศ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ที่กำลังเดินข้ามถนนบ าดเ-จ็บส าหั ส ก่อนเ สียชีวิ ตในเวล าต่อมา

บริเ วณทางม้าลาย หน้าสถาบันไ ตภูมิราช นครินทร์ ถนนพญ าไท ท่ามกล างความเ สียใจของครอบครัวและเพื่อนๆร่วมง าน ขณะที่ทางด้านผู้ใช้เ ฟซบุ๊ก ดังกล่ าว

ของ ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ หัวหน้าห้องปฏิบั ติการนิติเ วชศ าสตร์ ภาควิชาพย าธิวิทย า คณะแwทยศ าสตร์ โ รงพย าบาลรามาธิบดี

มหาวิทย าลัยมหิดล ได้โwสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลั ยกับ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริย ากุล โดยระบุข้อความว่า “ขอแสดงความเ สียใ จกับครอบครัวของน้องกระต่ าย

และเพื่อนร่วมรุ่นรามาธิบดี 42 ครับ การที่คนรู้จักเ สียชีวิ ตกะทันหั นเป็นอะไรที่ใจห ายมาก เคยประส-บกับตัวเองมาครั้งหนึ่ง

ตอนเพื่อนร่วมรุ่นรามาฯ เ สียชีวิ ต ตอนนั้นก็รู้สึ กเ สียใจมาก ตอนนั้นก็ทำใจโดยจดจำสิ่งดี ๆ ที่เพื่อนคนนั้นได้ทำไว้ และพร้อมที่จะทำสิ่งดี ๆ

ต่ างให้สังค มเหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทำ ส่วนเ หตุก ารณ์นี้ ได้สิ่งที่อย ากทำในอนาค ตอีกเรื่องหนึ่ง ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเ กี่ยวกับกฎหม ายจร าจรในไทย

ก็อย ากผลั กดันให้ทางม้าลายในไทย เป็นทางม้าลายจริง ๆ ให้คนขั บรถต้องหยุดให้ข้ามจริง ๆ เหมือนญี่ปุ่ น ไม่ใช่แบบนี้เลย ที่ทำให้อนาค ตคนดี ๆ คนหนึ่งต้องเ สียไป”

ขอบคุณ FB : สรยุทธ สุทัศนะจินดา  ก ร ร ม ก ร ข่ า ว

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น