เ จ้าซันนกแ สนรู้คู่ใจเ จ้าอาวาสจิ กเ ลขเ ด็ดให้โ ชคชาวบ้านมาแล้วหลายง วด

เ จ้าซันนกแ สนรู้คู่ใจเ จ้าอาวาสจิ กเ ลขเ ด็ดให้โ ชคชาวบ้านมาแล้วหลายง วด

วันที่ 25 ส.ค. 2564 ผู้สื่ อข่ าวรายง านว่าที่วั ดเ ก่าแ ก่แห่งหนึ่งชื่ อวั ดป่ าเป้าร่มป่ าตอง ต.ชมภู อ.สารภี

จ.เชียงใหม่ พบพร ะส มุ ห์  ค เ ช น ท ร์ เ ทพ  สุ เ ท โ ว อายุ 66 ปี เป็นเ จ้าอ าวาสวั ดดังกล่าวโดยเมื่อเข้าไป

ในเ ขตวั ดจะได้ยินเสียงนกร้ องดังลั่ นทั้งยังบินนำหน้าไปยังกุ ฏิ เ จ้าอ าวาสและส่งเสียงร้ องบอกให้เ จ้าอ าวาส

ว่ามีคนมาเ ยือนวัดซึ่งทางเ จ้าอ าวาสก็จะตอบแทนด้วยเ ม็ดถั่วกินเป็นสิ นน้ำใจโดยเ จ้านกตัวนี้ชื่อว่าเ จ้าซั น

พั นธุ์ซั นคอนัวร์อายุ 3 ปีจะบินไปเก าะที่ไ หล่คอยรับใช้ตลอดและชอบส่งเสียงร้ อง ทางด้านพร ะส มุห์คเ ชนทร

เ ทพ เผยว่าเ จ้าซั นมาอยู่ที่วั ดแห่งนี้นานแล้วเวลาที่มีคนเดินเข้ามาในวั ดก็จะบินมาเรียกที่ประตูกุ ฏิส่งเสียงร้ อง

และเมื่อออกบิ ณ ฑ บ  า ตตอนเช้าเ จ้าซั นก็จะบินนำหน้าไปตามห มู่บ้านที่อยู่ใกล้เคี ยงเป็นประจำซึ่งเ จ้าซั น

เป็นที่รู้จักของช าวบ้านเป็นอย่างดีเมื่อมีช าวบ้านที่ต้องการโ ชคลาภในช่ วงหวยอ อ กก็จะมาขอกัน

โดยมีช าวบ้านได้ใช้กระด าษทำเป็นม้ วนใ ส่หล อดพล าสติกโดยเขียนเ ล ข 0-9 ให้เ จ้าซั นใช้ป ากจิ กออกมา

3 อันจ ากนั้นช าวบ้านได้นำไปซื้อล อ ต  เ ต อ รี่ปร าก ฏว่าถูกร างวัลทำให้เมื่อใกล้วันห ว ยออกก็จะพากันมา

แต่ก็ต้องดูอ า รมณ์ของเ จ้าซั นว่าจะจิ กให้หรือไม่บางครั้งก็ไม่ยอมทำเพราะมีคนเข้ามาจำนวนมากและถ่ าย

รูปต้องรอให้ส ง บก่อนถึงจะยอมจิ ก เ ล ข

จ ากนั้นผู้สื่ อข่ าวจึงได้ทำหล อดม้ วนกระด าษเ ลขให้เ จ้าซั นจิ กแต่ไม่ยอมพยายามเ บือนหน้าห นีแต่เมื่อนำ

ตัวเ ลขวางไว้เ จ้าซั นได้ใช้ป าก จิ ก 3 อันเป็นรอยเมื่อเปิดดูก็พบเป็นหมายเ ล ข  541.

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น