หมวย สุภาภรณ์

เปิดยอ ดเ งิน ปร าบ ยุทธพิชัย โ อนช่ วยเหลือ หมวย สุภาภรณ์

เป็นอีกกระแ สที่มีคนติดต ามกันมาก จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ วันบันเทิง นั้นก็ได้เปิดชีวิ ตล่ าสุดของอดี ตนางร้ าย

ชื่อดังอย่ าง หมวย สุภาภรณ์ คำน วณศิลป์ ที่เริ่มจากลูกคุณหนู อู้-ฟู่ สู่วันที่xนี้สิ นพั นตัว ไ ร้ง าน ไ ร้เ งิน

โดย วันบันเทิงได้เ ผยเรื่องราวชีวิ ตปัจจุบันผ่านช่องยูทู บเเละอินสตร าเเ กรมว่า นักแสดงเจ้าบทบ าทที่

เคยโ ด่งดังในอดี ต หมวยสุภาภรณ์ วันนี้ชีวิ ตต กต่ำถึงขี ดสุ ด จากชีวิ ตลูกคุณหนูพกเ งินวันหนึ่งเป็น

แ สนบ าท เป็นดาราดังที่มีแต่คนรุ มล้อม ใช้ของแ บรนด์เ นมห รูหร า กินไ วน์ขวดเป็นล้ าน จ นมาถึงวันที่ครอบครัว

แ ตกแ ยก พี่น้องแพแ ตก โ ดนโ กงแท บหม ดตัวเพราะไปค้ำประกั นคนอื่น จ นโดนหม ายศ าล ไม่มีแม้แต่เ งิน

จะจ่ ายค่ าเ ช่าบ้าน ค้ างค่ าเ ช่าหลายเดือนจ นไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะไ ล่ออกวันไหน

อีกทั้งช่วงหนึ่งของการสัมภ าษณ์ หมวย สุภาภรณ์ ก็ได้เล่ าย้อนเปิดความร วยในอดี ตอดี ตนางร้ ายชื่อดัง

จ นถึงขั้นที่เอ่ยป ากว่ามีทุกอย่ างในชีวิ ต ไม่มีแค่เ ครื่องบินส่วนตัว โดยเธอนั้นก็ได้กล่ าวว่า

หมวย สุภาภรณ์


หมวย สุภาภรณ์


หมวย สุภาภรณ์


โดยชีวิ ตก่อนหน้านี้เคยใส่รองเท้าคู่ละ 2 แ สนบ าท และเคยถือเ งินที่เยอะที่สุดหลั กหลายล้ าน พอเดินเข้าไป

ในช้ อป เขาทักเราก็ต้องซื้-อ ซึ่งชีวิ ตเ กิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าร วย ระดั บที่ไม่มีแค่เ ครื่องบินส่วนตัวเท่านั้น

ซึ่งทุกอย่ างของครอบครัวจะเป็นกงสี มีลูก 7 คนและก็มีคนใช้ 7 คน เพื่อประกบทีละคน เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักคำ

ว่าลำบ ากคืออะไร ส่วนที่ก่อนหน้านี้มาเล่นละครก็ไม่ได้มาเล่นละครด้วยความลำบ าก ซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็คอย

เ ตือนตลอ ดว่า คนเราไม่มีอะไรยั่ งยืน เ กิดก็ต้องดั บ อีกทั้งตอนที่ไปเ มืองนอก 3 เดือนกว่า คุณพ่อก็จะแ-จกเ งิน

ลูกๆทุกวัน วันละ 3,000 เ หรียญสหรั ฐ ล่ าสุด 21ม.ค.65 หมวย สุภาภรณ์ ได้เ ผยผ่าน วันบันเทิง ว่าหลังข่าวถูก

เ ผยแ พร่ออกไป ได้รับกระแ สตอบรับ ทำให้รู้สึ กดีมาก เกินค าดมาก ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจ แม้เราจะต ีค่ าป

แล้วว่าเราไม่มีค่ า ซ าบซึ้งใจมากๆ สิ่งที่พูดออกไปแค่อย ากจะแ ชร์เรื่องจริงที่เ กิดขึ้น ถ้ามันมีประโยชน์กับใครก็

จะดีมาก ล่ าสุด พี่ปร าบ ยุทธพิชัย โ อนเ งินมาให้ ขอบคุณพี่ปร าบ ซ าบซึ้งมากๆ เพราะไม่ได้เจอกันหลายสิบปี

เขาไม่ต้องมาช่วยเราก็ได้ แต่เขาช่วย เขาให้ในฐ านะเป็นพี่ ขอบพระคุณมากจริงๆ สำหรับตอนนี้ ตนไม่ได้เปิดรับ

บริจ-าค แต่ทุกคนมีน้ำใจกับเรา และมีคนช่วยอุ ดหนุ นผลิ ตภั ณฑ์ของเราด้วย หลังจากนี้ถ้ามีง าน มีเ งิน

ยืนยั นว่าจะใช้xนี้ให้กับทุกคนแน่นอน และเมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้โ พสต์ภาพขณะไปทำบุญที่วัด

และเขียนแ คปชั่ นว่า “ขออนุโ มทนาบุญที่หมวยทำในวันนี้ ขอให้ทุกๆท่านได้รับบุญกุศลนี้โดยทั่ วกันขอขอบคุณ

ทุกกำลังใ จที่ส่งมาให้หมวย ขอขอบคุณพี่ปร าช และเจ๊ก ศตวรรษ ที่ไม่เคยลืมพี่ลืมน้องลืมเพื่อน และ ทุกช่ องทุก

ร ายการที่ติ ดต่อเข้ามา ขอให้กัลย านมิตรทุกท่านจงสำเร็จๆๆ ทุกท่านเทอญ สาธุ ตอนนี้หมวยดีขึ้นมากแล้วค่ะ

โดยทางคุณหมวยไม่ได้เปิดเ ผยว่าได้จำน วนเ งินเท่าไหร่ แต่คิดว่าคุณปร าบ น่าจะให้ไม่ต่ำกว่าหมื่ นอย่ างแน่นอนจ้า

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น