ร่วมแสดงความเ สียใจกับคร อบครัว

อาลั ย ฮันนิบาล

นักแสดงหนุ่ม “กัสปาร์ อูลิแอล” วัย 37 ปี จากหนั งดัง A Very Long Engagement และ Hannibal Rising เ สียชีวิ ตจากอุบั-ติเ หตุ

ขณะเล่นสกีที่เ ทือกเขาแ อลป์ โดยเ หตุเ กิดในวันอังคารที่ผ่านมา (18 มค 2022) เวลาร าว 16.00 น. ขณะที่หนุ่ม “อูลิแอล” กำลังสกีลงจากยอ ดเขาด้วยความเร็ว

เขาก็ชนเข้ากับนักสกีอีกคนหนึ่งอย่ างแ รง จ นทั้งคู่กลิ้งตกลงมาด้านล่าง ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ก ู้ชีwไปถึงที่เ กิดเ หตุก็พบว่า คู่กรณีไม่ได้รับบ าดเ จ็บใด ๆ ทั้งสิ้ น แต่ “อูลิแอล”

นอนแน่นิ่งหม ดส ติอยู่ท่ามกล างหิมะ จึงนำตัวขึ้นเฮลิคอปเ ตอร์ส่งไปโ รงพย าบาลที่ใกล้ที่สุดทันที สำนักข่ าว AFP ระบุ “อูลิแอล” ได้รับบ าดเ จ็บส าหัสที่ศีรษะ

ซึ่งทำให้สม องได้รับความกระท บกระเ ทือนอย่ างรุ นแ รง และในที่สุดแwทย์ก็ไม่สาม ารถยื้-อชีวิ ตเขาไว้ได้ ด้านเจ้าหน้าที่ตำร วจกำลังเร่งสื บส วนสาเ หตุของการเ กิดอุบั ติเ หตุครั้งนี้

“กัสปาร์ อูลิแอล” เ กิดและเติบโตในฝรั่ งเศส เรื่องราวเ กี่ยวกับแฟชั่ นไม่เพียงพัวพั นกับเขาเพราะบ้านเ กิดเ มืองนอน แต่ต้องเรียกว่าอยู่ส ายเลือ ดของหนุ่มคนนี้

ตั้งแต่เ กิด เพราะแม่ของเขาเป็นแฟชั่ นดีไซเ นอร์ ขณะที่พ่อเป็นสไตลิสต์ จึงไม่แปล กที่เขาจะได้เป็นนายแบบตั้งแต่ช่วงวั ยรุ่นจ นถึงปัจจุบันขยั บเป็นแ บรนด์แอมบ าสเดอร์ของแฟชั่ นเฮ าส์ระดั บโ ลกอย่ างชาเ นล

ขณะเดียวกันเขายังสนใจด้านภ าพยนตร์อย่ างมาก จ นเลือกเรียนวิชาเอกด้านภ าพยนตร์ในระดั บมหาวิทย าลัย และก้าวเข้าสู่วงการภ าพยนตร์ในฐานะนักแสดงในเวลาต่อมา

ก่อนที่คอหนั งทั่วโ ลกจะได้รู้จักเขามากขึ้น จากหนั งรักระหว่างรบสุดคล าสสิก A Very Long Engagement เมื่อปี 2004 และบทนักโ-ทษสุดอำม หิ ต กิ-นสม องคน “ฮันนิบาล เล็คเ ตอร์” วัยหนุ่ม

ใน Hannibal Rising เมื่อปี 2007 รวมถึงบทดีไ ซเนอร์และแฟชั่ นไอคอนคนดั งแห่งตำน านแฟชั่ นฝรั่ งเศส “อีฟ แซงต์ โลรองต์” ในหนั ง Saint Laurent เมื่อปี 2014

ก็ไม่มีใครเหม าะเจ าะไปกว่าเขาคนนี้ “กัสปาร์ อูลิแอล” ยังคว้ าร-างวัลนักแสดงนำชายยอ ดเ ยี่ยมจากเวทีซีซ าร์อวอร์ด ซึ่งเทียบเท่ากับออสก าร์ของฝรั่งเ ศส

จากหนัง It’s Only the End of the World มาคร องได้อย่ างสง่างาม ส่วนผลง านอีกเรื่องที่ยังไม่ได้ออกสู่สายต าผู้ชม คือซี รีส์ Moon Knight ของมาร์เ วลที่จะเ ผยแ พร่ทางระบบดิสนีย์พลั สในเดือนมีนานี้

การจากไปของ “กัสปาร์ อูลิแ อล” ครั้งนี้จึงถือเป็นการสู ญเ สียบุคล ากรคนสำคัญของวงก ารภ าพยนตร์ฝรั่ งเศส ไม่เพียงคนในวงก ารภ าพยนตร์

และวงการแฟชั่ นที่พากันไว้อาลั ยให้เขา แต่ระดั-บประธาน าธิบดี “เอ็มมานูเอล มาครง” และน ายกรั ฐมนตรีของฝรั่ งเ ศสก็ยังออกแ ถลงก ารณ์แสดงความอาลั ยเขาเช่นกัน.-ไนน์เ อ็นเ ตอร์เทน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น