หญิงนับซ้าย ชายนับขวา

แ ม่นมาก 12 โ ชคล าภต ามตำร าพรหมช าติโบร าณ ”หญิงนับซ้าย ชายนับขวา”

สำหรับในวันนี้เราจะมาเปิดเ ผยในเ รื่องของตำร าโบร าณ ซึ่งตำร าที่ว่าในวันนี้นั่นก็คือ ตำร าพรหมช าติแบบโบร าณ มีเ กณฑ์การวัดด วงชะต าทั้งหม ด 12 ด วงชะต า

เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเ หตุก ารหมุนเ วียนแ ตกต่ างกันออกไป ต ามช่วงอ ายุ ของแต่ละบุ คคล มีทั้งดีแล้วก็ร้ ายปะป นกันไปในทุกปี

สำหรับผู้ใดอย ากทราบด วงชะต าของตัวเองว่าต กไปอยู่ในเ กณฑ์ใดในขณะนี้ ให้นำอ ายุปัจจุบันมาทำน ายท ายทักต ามตำร าพรหมช าติโบร าณ

ถ้าเป็นผู้ชาย ให้เริ่มนับเริ่มต้นอ ายุจ ากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์คือปีที่ 1 แล้วก็เ วียนไปทางขวามือต ามเ ข็มนาฬิกา ให้ครบอ ายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

ถ้าเป็นผู้หญิง ให้เริ่มต้นนับอ ายุจากเจดีย์เช่นเดียวกัน แต่ปีที่ 1 ให้เวียนไปทางซ้ายมือ หรือท วนเ ข็มนาฬิกา จ นครบอ ายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่ ร าหู ปีนี้ คุณจะได้รับความร้ อนอกร้ อนใจ จะเป็นถ้ อยความผู้อื่นที่ทำให้คุณได้รับความร้ อนใ จอยู่เสมอ

ทำให้คุณต้องเ สียทรั พย์สิ นเ งินท อง จะเ กิดเป็นป ากเ สียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่ นว ายอย่ างไม่รู้จบ แล้วก็จะเ กิดเ จ็บป่-วยขึ้นแ ก่คุณ

หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่ ฉัตรท อง ปีนี้ คุณจะได้ประส บโ ชคล าภ มั่งมีด้วยทรั พย์สิ นเ งินท อง พร้อมด้วยล าภยศมิตรสห าย

จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถั มภ์เป็นอย่ างดี ชะต าชีวิ ตของคุณในปีนี้ จะมีแต่ความสุ ขความเจริญสบ ายใจ หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่ เทวด าขี่เต่า

ปีนี้ คุณจะมีความสุ ขพอประมาณ การเ งินการท องพอมีใช้มีจ่ าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเ สียก่อน ถ้าอย่ างนั้นจะเ กิดผลผิ ดพล าดขึ้นได้ แล้วก็จะทำให้เดือ ดร้ อนใจ

หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่ คนต้องขื่อคา ปีนี้ ถือว่าชะต าต กไปอยู่ในฐานะมิสู้ ดี จงมีความระวั งในญ าติพี่น้อง จะนำความเดือ ดร้ อนใจมาให้

คนรักมักจะเอาใจออกห่ าง ให้ระวั งอันตร ายเร่งจำศี ลภ าวนา จงทำบุญกุศ ลสะเ ดาะเ คราะห์ อย่ าเดินท างไกล จะได้รับโ ทษทั ณฑ์อ าญา

หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่ คนคอ ปีนี้ คุณจะได้รับความเดือ ดร้ อน จะได้รับความร้ อนใจต่ าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แ ก่คุณ แล้วก็จะได้รับความทุ กข์ย ากลำบ าก ทำให้คุณต้องเ สียทรั พย์สิ นเ งินท องอยู่เสมอ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เ รือนหล วง ปีนี้ คุณจะได้รับแต่ความสุ ขสบ าย มีความเ จริญก้ าวหน้าในกิ จการทุกอย่ าง คุณจะมีโ ชคล าภ ได้เ งินท อง จะมีผู้อุ ปถั มภ์อย่ างดียิ่ง พวกศั ตรูที่คิดร้ ายจะแ พ้ภั ยตัวเอง

ถ้าต กปร าส าท  ปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเ นื้อคู่ ชะต าชีวิ ตของคุณจะได้พบแต่ความสุ ข เจริญก้า วหน้า กิ จการที่ทำจะได้ผลประโ ยชน์ แ ก่คุณเป็นที่พึงใจ จะสมความปร ารถนาทุกประก าร จะได้สั ตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้ าข-ายจะร่ำร วย

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ แม่ม ด ปีนี้คุณจะได้พบผู้เ ฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำ-ชูให้คุณได้พบกับความสุ ขความเจริญ คำพูดของคุณ

จะเป็นที่ไว้เ นื้อเ ชื่อใจแ ก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโ ชคล าภมาให้แต่ไม่มากนัก คุณจะต้องเ หนื่อยก ายแล้วก็ใ จบ้าง

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ น าคราช ต กในปีนี้ถือว่าร้ าย ให้ระมั ดระวั งในเ รื่องของการเ จ็บไข้ได้ป่-วย ให้ระมั ดระวั งในเ รื่องของมีค ม

มีคนป องร้ าย ในช่วงนี้แนะนำให้ภ าวนา ให้รักษ าศีลอย่ าได้เ บียดเ บียนซึ่งคนแล้วก็สั ตว์ การเ งินอยู่ในระดั-บปานกล าง การง านให้ระมั ดระวั งเพื่อนร่วมง าน

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ พ่อหม อ ปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถั มภ์ค้ำ-ชูแ ก่คุณ ให้ยศศั กดิ์ คุณจะมีความสุ ขเจริญก้าวหน้า จะมีโ ชคล าภมาสู่คุณ เป็นที่พึงใจยิ่งโ พยภั ยมิได้มีมาพ้ องพานเลย

หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่เจดีย์ ในปีนี้ตัวคุณเองจะใช้ชีวิ ตได้อย่ างร่มเย็น มีแต่ความสุ ขก ายสบ ายใจ จะได้บุญกุศ ลทางศ าสนาอันยิ่งใหญ่

ปร ารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธ รรมจะสมหวั งความปรารถนา สิ่งใดที่กำลังเรียกหา หรือกำลังต้ องการ จะเป็นไปต ามที่ค าดไว้มากอย่ างยิ่ง การเ งินการง านไม่ต้องเป็นห่ วง แม้ว่าในช่ วงนี้จะเ หนื่อยก็ต าม มันจะผ่านไปได้ด้วยดี

หากนับแล้วไปต กไปอยู่ที่ ฉัตรเ งิน ต กในปีนี้ตัวคุณเองจะมีความสุ ข มีโ ชคล าภเ กี่ยวกับเ งินท อง อย่ างยิ่งจะมีความรักความเจริญง อกง าม

จะมีผู้อุ ปถัมภ์ค้ำจุ น หากทำการร าชการหรือค้ าข-ายจะเจริญก้ าวหน้า จะมีโอกาสได้รับตำแ หน่งสูงขึ้น ใครมีธุ รกิจเป็นของตัวเองจะประส-บความสำเร็จทางการเ งินอันยิ่งใหญ่ในช่วง 6 เดือนนี้

ขอขอบคุณที่มา:พ ร ห ม ช า ติ โ บ ร  า ณ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น