“กาละแมร์”เจอรักที่ยุโ รป

 ‘กาละแมร์ พัชรศรี’ หัวใ จกระชุ่ มกระช วย

ทริ ปยุโ รป ถูกเ ศรษฐีติดอันดั บโ ลกต ามจีบ  คอนโ ด 1ร้ อย ล้ าน ‘กาละแมร์ พัชรศรี’ หัวใ จกระชุ่ มกระช วย อีกครั้งวั ย 45 ปี

ย้อนกลับเมื่อช่ วงปลายปี2021ที่ผ่านมา พิ ธีกรชื่อดั ง กาละแมร์ พัชรศรี ได้บินลั ดฟ้าไปเ ที่ยวเล่นหิมะไกลถึงทวี ปยุโ รป

และได้เ กิดเรื่องร าวดีๆ เ กิดขึ้นเพราะมีผู้ชายโ ปรไ ฟล์เ ลิศเป็นถึงเ ศรษฐีติดอันดั บ 3ร้ อย กว่าของโ ลกเข้ามาพูดคุยด้วย

ก็ต กใ จ คือเรื่องมันเกิ ดจ ากที่ไปต่ างประเทศเมื่อช่ วงก่อนปีใหม่ ไปเล่นสกีที่ฝรั่ งเ ศส เล่นกับครูสกี ตอนบ่าย แล้วอีกคนเล่นกับครูส กีตอนเช้า

แล้วไม่รู้ครูสกีเอาไปบรรย ายยังไงจ นเขาอย ากเห็น ปร ากฏว่าเขาก็มาขอเ ลี้ยงข้าวได้มั้ย?? ก็ไปมีครูส กีไปด้วย ก็ถามชื่อเขาก็บอกมา

พอไปเ สิร์ชหาก็ว้ ายแล้ว เขาก็ไม่ได้พูดอังกฤ ษ แต่พูดอีกภาษ านึงก็คุยกันเป็นเพื่อนกัน ก็ไม่อย ากพูดว่าเขามาจีบเพราะเดี๋ยวคนก็มาด่ าอีก

แต่เขาก็ชมว่าสวยนะประมาณนี้ และก็ไม่รู้ว่าธ รรมเ นียมฝรั่ งเ ศสหรือเปล่าเจอกันปุ๊ บก็จุ๊ บแก้มซ้ ายทีขวาทีเกือบ10ครั้ง

เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ถึงวันนี้ก็มีคุยกันบ้างนิดๆ หน่อยๆ เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีใครแล้วหรือเปล่า ถือเป็นเรื่องร าวน่ารักๆ ประส บก ารณ์ที่ดี

กับการไปเ ที่ยวต่ างประเทศ สำหรับ คอนโด กาละแมร์ เป็นคอนโดห รูใ จกล างเ มือง เป็นคอนโดดูเ พล็กซ์ หรือคอนโด 2 ชั้น ดีไซน์ห รูหร า

วิวเลอค่ า ตั้งอยู่ใจกล างเ มือง ขนาดใหญ่โต กว้างขว าง ให้ความรู้สึกร าวกับอยู่บ้าน ส่วนการตกแต่งเ น้นต้นไม้สีเขียวช่ วยให้ความสดชื่น

และร่มรื่นเ กือบทุกมุม พร้อมติ ดว อลเปเ ปอร์ลายเก๋บริเ วณผนั ง ซึ่งเ สริมกับข้าวของในห้องได้เป็นอย่ างดี
โดยบริเ วณชั้นล่ างเมื่อเข้ามาถึง

จะเป็นห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกล าง ยกเพด านขึ้นสูง มีมุมแ กลลอ รี่อยู่บนผนั งฝั่ งหนึ่ง พร้อมประดั บรูปภาพสวยงามไว้ต ามมุมอื่นอีกมากมาย

ส่วนอีกฝั่ งเป็นห้องครัวขนาดกำลังดี มาพร้อมวอลเปเ ปอร์ลายสวยเข้ากับธีมห้องและมีโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ถั ดออกมา

สำหรับห้องน้ำก็ดีไ ซน์สวยงามไม่แ พ้กัน ตกแ ต่งห รูหร าด้วยหินอ่ อนทั้งพื้ นและผนั ง แ ถมยังมีแชนเ ดอเ ลียร์และรูปภาพประดั บอยู่ด้วย

อีกหนึ่งมุมที่ต้องถือว่าเป็นไ ฮไ ลต์เ ด็ดของห้องก็คือระเบียงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปั จจั ยหลักที่ทำให้กาละแมร์ตั ดสิ นใจซื้-อห้องนี้ พื้นที่โ ล่งกว้ างโปร่งสบ าย

ใช้ทำกิ จก-รรมได้หลายอย่ าง มุมด้ านในมีโ ซฟาว างตัดกับวอลเปเ ปอร์ พร้อมด้วยชั้นวางของตกแต่ งและต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด

ส่วนมุมด้ านนอกมีโต๊ะขนาดใหญ่ไว้นั่งชิลชมเ มืองได้อย่ างเต็มอิ่ม ด้ านชีวิ ตการทำง านสายสื่ อส ารมวลช น กาละแมร์ พัชรศรี

สร้ างชื่อจากการเป็นพิ ธีกรร ายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่ อง 3 นานหลายปี จ นขึ้นแท่นเป็นพิ ธีกรชื่อดั งอยู่แ ถวหน้าของวงก าร

ด้วยความที่เธอเป็นคนพูดจาฉ ะฉ าน กล้ าแสดงออก เปิดเ ผย ตรงไปตรงมา ทำให้เป็นที่จดจำได้ไม่ย าก นอกจากนี้เธอยังมีผลง านเขียนหนั งสื อ “กายก-รรมบนเ ส้นด้ าย”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น