“แชมเปญ”เปิดใ จถึงชีวิ ตปัจจุบัน

ล่ าสุด ‘แชมเปญ เอ็กซ์’ หลังห ายไป 15 ปี

แชมเปญ เอ็กซ์ อดี ตนางแบบตัวแม่ และนักแสดงชื่อดั งที่หันหลังให้วงก ารนาน 15 ปี ที่ตอนนี้ผั นชีวิ ตไปเป็นช าวส วนเต็มตัวบนพื้ นที่ 200 ไร่

เ จ้าออกมาเปิดใ จในร ายการดัง ถึงชีวิ ตปัจจุบัน พร้อมเปิดชีวิ ตรักกับส ามีนักบินมห าเ ศรษฐี ห ายจากวงการบันเทิงไปกี่ปีแล้ว? “ประมาณ 15 ปี

แต่ระหว่าง 15 ปีก็มีง านละคร อ ีเ วนต์บ้าง” ทำไมถึงห ายไปเป็นช าวสวน? “เริ่มแรกคุณแม่ของส ามีเขาย กที่ดิ น ให้

ตอนเขายกที่ดิ นให้ก็ต กใจนะ ทั้งหม ด 120 ไร่ แล้วพี่เป็นนางแบบมาอยู่ป่ า ตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร แฟนพี่ก็มาคิดว่างั้น

จะเอามาทำอะไรดี แล้วมานั่งคิดว่าผู้ใหญ่เขาย กมรด กให้เผื่อวันใดวันหนึ่ง ไม่มีที่ไปอย่ างน้อยก็มีที่ทำกิน ถ้าเราปล่อยจำหน่ าย

ไปคุณค่ าความเป็นคนไม่มีแล้ว พอดีคุณลุงพี่เค้าบอกว่าเขาเพาะย างขึ้นทุกวันเลย เพาะ 15 วันจำหน่ ายได้เกือบล.เลย เราก็เลยไปเรียนกับคุณลุง

ตอนแรกเราคิดว่าเราจะจ้ างใครเ พาะก็ดีแต่ไม่มีเลย เลยปรึ กษาคุณลุงเค้าบอกให้เ พาะเอง” กับส ามีอ ายุห่ างกันเยอะ ไม่เป็นอุปส รรคในความรักบ้างไหม ?

“ห่างกัน 16 ปีค่ะ ไม่เป็นปั ญหาเลย เหมือนพี่เขาได้ภรรย าอ ายุน้อยกว่าเ นี้ยเขาก็ต้องทำใ จแหละเนอะ อย่ างพี่เขาก็เป็นทั้งพ่อ

ทั้งเพื่อน เป็นทั้งส ามีทั้ง เพื่อนเล่น คือเป็นทุกอย่ าง ตอนนี้ก็ยังรักกันเหมือนเดิม เล่นกันเหมือนเดิมกุ๊กกิ๊ก”
มีเ คล็ดลั บอะไรไหม

ที่ทำให้อยู่กันย าวนาน 20 ปี ? “เ คล็ดลั บไม่มีนะ เอาจริงทุกคู่มันก็มีเรื่องของการมีป ากมีเ สียงกันบ้าง เดี๋ยวนี้เบาลงแล้ว งอนกัน 5 นาที 10 นาที

ก็ห ายแล้ว ถ้าไม่อย่ างนั้น มันก็ไม่มีรสช าติ บ้างทีพี่ไม่บ่ นนะ ส ามีก็จะบอกว่าทำไมวันนี้ไม่ว่าพี่เลย ก็เลยพูดกับเพื่อนกันว่าคู่เราเหมือนส ามีภรรย าแปล กๆ (หัวเราะ)

” เคยเ สียด ายชีวิ ตนางแบบมั้ย? “ไม่เคย ทุกวันนี้ก็คิดถึง คิดถึงง าน คิดถึงบุ คคลที่เคยร่วมง านกัน ทุกวันนี้โ ลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

เราก็อย่ าไปยึ ดติ ดกับอะไร ควรจะปล่อยว าง อย่ าสร้ างกรอบตัวเองให้มาก” เ กษตรกรทำไ ร่ ทำส วน ทำนา ร วยย ากจริงมั้ย?

“ทำไมต้องอย ากร วย พออยู่พอกิน อยู่แบบพอเพียง อย่ างพี่ในน้ำพี่ก็มีปล า พี่ก็เ พาะของพี่เอง ถึงเม็ดจะไม่สวย แต่พี่ก็กินของพี่อย่ างปลอ ดภั ย

เหลือมากก็จำหน่ าย” ตอนนี้ให้เลือกกลับมาอยู่ ในเมืองใช้ชีวิ ตเหมือนเดิมมีชื่อเ สียงกับการเป็นเ กษตรกร? “ถ้ามีง านในเ มืองพี่ก็ทำ

แต่ถ้ากลับมาอยู่แบบเดิมไม่น่าเป็นไปได้ แต่ถ้ามาทำง านแล้วก็กลับไปที่ของเราได้” แล้วที่มีข่ าวว่าแต่งง าน
กับมห าเ ศรษฐี?

“ไม่มี ก็พี่แวนเนี่ยแหละ ก็เป็นคนปกติ ไม่ร วยหรอก จะร วยได้ยังไง ก็ขุ ดดิ นอยู่ด้วยกัน” มีคนเ ม้าท์ว่าพี่มีวันนี้ได้เพราะเ กาะส ามีร วย?

“พี่ไม่รู้สึ กอะไรเลยนะ การที่คนบอกว่า เ กาะส ามี มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราเป็นภรรย าก็ต้องเ ลี้ยงเราไม่เห็นต้องซีเ รียสอะไรเลย

ใครจะพูดอะไรก็เป็นสิ ทธิ์ของเขา” ส ามีตอนนี้คบกันมา 20 ปีแล้ว? “เกือบ 20 ปี อาชี พเค้าคือนั กบิ บินส่วนตัว”
ไม่มีท าย าทแล้วที่ 200 ไร่ล่ะ จะทำยังไง?

“ถ้าทำไม่ไ หวจริงๆ ก็อาจจะแบ่งคนขยันที่ไม่มีทำกิ น เพราะเราจ ากไปไปก็เอาไปไม่ได้” หากใครที่ติดต ามอินสต าแ กรมของคุณแชมเปญ เอ็กซ์ก็จะ

พบว่าชีวิ ตของคุณแชมเปญเรียบง่ ายสุ ดๆไปเลยค่ะ ทำส วนทำไร่ บ้างก็ยืนทอ ดไก่ บ้างก็ตำส้มตำ เรียกได้ว่าใช้ชีวิ ตอย่ างมีความสุ ดท่ ามกล างท้ องทุ่งที่ตนเองลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น