15ต้นไม้เ สริมบ ารมี

15ต้นไม้เ สริมบ ารมี

1. ต้นมะยม


ด้วยชื่อ “มะยม” ต ามความเ ชื่อโบร าณเขาเ ชื่อกันว่า การปลู กต้นมะยมจะทำให้คนนิยมชมชอบ รักใคร่ มีชื่อเ สียง ไม่มีคน

คิดร้ ายหรือเป็นศั ตรูนั่นเอง และ หากปลู กต้นมะยมไว้ทางทิศตะวันตก จะช่วยป้ องกันวิญญ าณร้ าย ภู ตผ ีปีศ าจได้ด้วย

2. ต้นก วนอิม


คนไทยให้ความเ คารพบูช ากันทั่วไป เ ชื่อกันว่าต้นกวนอิมเ งินกวนอิมท อง เป็นต้นไม้ศั กดิ์สิ ทธิ์และมักจะใช้ต้นไม้

ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูช าเ ทพเจ้าเ ชื่อกันว่า เมื่อปลู กกวนอิมในบ้านจะเ กิดเป็นสิริม งคล ให้มีฐานะดี มีความร่ำร วยยิ่งขึ้น

3. ต้นกระดังงา


ด้วยชื่อที่เป็นม งคล เ ชื่อกันว่าการปลู กต้นกระดังงา ทำให้คนในบ้านมีชื่อเ สียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือต า มีเ งินท อง

มี ล า ภ ย ศควรปลู กในวันพุธ ไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน เพื่อให้แสงอาทิตย์ส าดส่อง จะช่วยให้ชื่อ เ สียงขจรขจ ายไปทั่ว

4. ต้นมะม่วง


นอกจากจะให้ร่มเงา และผลแ สนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้ม งคลที่มีความเ ชื่อมาตั้งแต่พุ ทธก าลว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำร วยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้ องกันไม่ให้คนอื่นมารังแ ก รังคว าน หรือใส่ความได้ด้วย

5. ต้นโกศล


ชื่อโกศล พ้ องกับคำว่า กุศล จึงเ ชื่อว่า คือการสร้ างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มคร องให้อยู่เย็นเป็นสุ ข โกศล เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก ใบมีสีสันสวยส ด

ความหม ายดี โดยเฉพาะภายในพ ระราชวั ง และวัด ปลูกเพื่อหวังให้เ กิดความร่มเย็นเป็น สุ ข หากนำมาปลู กในบ้าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสง บสุ ข ปร าศจากความขั ด แ ย้ ง ใดๆ

6. ต้นขนุน


การปลู กต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนั บสนุน มีคนคอยอุ ปการะอุ ดหนุนจุนเ จือ คอยให้ความช่ วยเหลือ มีคนสรรเ สริญ สาม ารถป้ องกันอั น ต ร า ยและคนใส่ร้ า ยป้ายสีได้

7. ต้นมะขาม


ปลู กเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเ กรงข าม เพราะเ ชื่อกันว่า ต้นมะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเ กรงข ามน่ายำเ กรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอกจากนี้ ยังช่วยป้ องกันค ดีความ การทะเ ลาเ บาะแ ว้ง และวิญญ าณภู ต ผ ี ปี ศ า จ

8. ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำช าติไทย เด่นที่ด อกสีเหลืองท องสวยอร่ ามเป็นพวงระย้ าสวยงาม เ ชื่อกันว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีความเจริญรุ่ งเ รืองเป็นทวีคูณ

มีเ กียรติ มีศั กดิ์ศรี ใบของราชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิ ธีสะเ ดาะเ คราะห์ คนจึงเ ชื่อว่า ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศั กดิ์สิ ทธิ์มากทีเดียวปลู กไว้ทางทิศตะวันต กเฉียงใ ต้ของบ้าน

9. ต้นกล้วย


คนไทยสมั ยก่อนนิยมปลู กไว้ในบ้านกันอย่ างแ พร่หลาย สาม ารถนำส่วนต่ างๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ

มาทำประโ ยชน์ได้มากมายแล้ว ทั้งยังมีความเ ชื่อว่าจะช่วยให้การทำง านราบรื่น คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้า ป ากนั่นเองปลู กต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน

10. ต้นไผ่

เป็นต้นไม้ม งคลที่มีความเ ชื่อว่า กอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเ กิดความปรองด อง สามัคคี ไม่แ ตกแ ตก รักใ คร่กัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ ที่อ่อนต ามลม จะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่ อมตน

ถ้าปลู กไผ่สีสุ กจะช่วยให้สม าชิกในบ้านประส บความสำเร็จ ร่ำร วย เ งินท อง และมีความสุ ขกันถ้ วนหน้า เพราะชื่อไผ่สีสุ กไปคล้องกับคำอวยพ รที่ว่า “มั่งมีศรีสุ ข” นั่นเอง

11. ต้นว าสนา หรือ ว าสนาอธิษฐ าน


เ ชื่อกันว่า หากบ้านใดปลู กต้นว าสนาจะทำให้มีความสุ ข ความสมหวั งในชีวิ ต และเป็นต้นไม้แ ห่งโ ชคล าภ ถือเป็น

ด อกไม้ เ สี่ยงท ายหากต้นว าสนาบ้านไหนออกด อกสวยงาม จะทำให้มีโ ชคล าภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะส มดังใจมุ่งหม าย

12. ต้นแ ก้ว

มีจุดเด่นด อกสีขาวส่งกลิ่นหอมรัญจ วนใ จมาก นิยมปลู กไว้ริมรั้ วบ้าน หรือปลู กลงในกระถ างเพื่อประดั บภายนอกอาคารก็ได้ โดยคำว่า “แ ก้ว”

หม ายถึงสิ่งของมีค่ าที่คนนับถือบูช าเปรียบได้กับของมีค่ าสูงดั่งด วงแ ก้ว ทำให้เ กิดความเ ชื่อที่ว่า ห ากปลู ก ต้นแ ก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้สม าชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิ ตใ จบริสุ ทธิ์เหมือนแ ก้ว มีความเ บิกบานใ จ 

13. ต้นเ ข็ม

ด อกเ ข็ม ซึ่งใช้ในการประกอบพิ ธีไ หว้ครู เป็นสัญลั กษณ์แทนความฉล าดหลักแ หลมเปรียบกับเ ข็มที่แ หลมค ม และการปลู กต้นเ ข็มไว้ในบ้านเ ชื่อกันว่า จะทำให้สม าชิกในบ้านมีความฉล าดหลักแ หลมเหมือนกับด อกเ ข็ม

14. ต้นบานไม่รู้โรย

ชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อม งคล หม ายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดท นและไม่ย่อท้ อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือน

ความรักที่ยั่งยืน ช่ วยให้ผู้อยู่อาศัยและคู่รักมีความผู กพั นมั่นคงต่อกันไปนานๆ ปร าศจากความโรยรา หรือผั นแ ปรตลอ ดไปควรปลู กในวันพุธ

15. ต้นโป๊ยเ ซียน

เ ชื่อว่าจะนำโ ชคล าภมาให้ จะทำให้ครอบครัวสง บสุ ข และเป็นต้นไม้เ สี่ยงท าย หากบ้านไหนปลู กต้นโป๊ยเ ซียนออกด อกได้ 8 ด อก

ก็จะมีโ ชคล าภ เ งินท อง ได้เ ลื่อนย ศเ ลื่อนตำแ หน่ง เพราะโป๊ยเ ซียนเป็นตัวแทนของเ ทพเ จ้า 8 อ งค์ ที่จะนำความเจริญ รุ่งเ รือง และช่วยป กป้ องคุ้ มคร องผู้ที่เป็นเ จ้าของ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น