อั ปเดตอาก าร”น้องอุ้ม”

อั ปเดตอาก าร “น้องอุ้ม”

รพ.ราชวิถี อั ปเดตอาก าร “น้องอุ้ม” ล่ าสุดยังไม่รู้สึ กตัว ใช้เ ครื่องช่วยห ายใ จ โ รงพย าบาลราชวิถี อั ปเดตอาก าร “น้องอุ้ม”

พย าบาลสาวอุ้ มผ าง ที่ได้รับบ าดเ จ็บสาหั สจากเ หตุรถช-น ล่ าสุดยังไม่รู้สึ กตัว ต้องใช้เ ครื่องช่ วยห ายใ จ
วันที่ 18 ม.ค. 2565

โ รงพย าบาลราชวิถี แจ้งอาก าร นางสาวปุณยวีร์ ศรีด วงแปง หรือ น้องอุ้ม หลังจ ากเมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) ได้รับการส่งตัวพย าบาลสาวอุ้ มผ าง

ที่ได้รับบ าดเ จ็บสาหั สจากเ หตุรถตู้พย าบาลฉุ กเ ฉินของโ รงพย าบาลอำเภออุ้ มผ าง จังหวัดต าก ช-นกับรถบรรทุกพ่ วงบนถนนสายแม่สอ ด-อุ้ มผ าง

เขตอำเภอแม่สอ ด จังหวัดต าก โดยมารับการรั กษาต่อที่โ รงพย าบาลราชวิถี โดยทีมง าน Sky Doctor และศูนย์กู ู้ชีwนเรนทรโ รงพย าบาลราชวิถี

นั้น ล่ าสุด เมื่อเวล า 12.00 น. วันนี้ ผู้ป่-วยยังคงไม่รู้สึ กตัว ใช้เ ครื่องช่วยห ายใ จ และมีอาก ารสม องบ วม แ ผ ลที่ขาไม่มีการติ ด เ ชื้ อ

โดยแwทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่-วยยังคงต้องได้รับการดูแลสั งเกตอาก ารอย่ างต่อเนื่อง และให้การรั กษาภ าวะสม องบ วมดังกล่าว ทั้งนี้ โ รงพย าบาลร าชวิถีจะมีการแ ถลงอาก ารคื บหน้าเป็นระยะต่อไป.

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น