โ ซเชีຍลแห่สงสາรเมีຍตำร วจลูกน้องผู้กำกั บโ จ้ โดนไ ล่ออกจากแฟລตทันทีเก็บข้าวของแ ทบไม่ทัน

โ ซเชีຍลแห่สงสາรเมีຍตำร วจลูกน้องผู้กำกั บโ จ้ โดนไ ล่ออกจากแฟລตทันทีเก็บข้าวของแ ทบไม่ทัน

ผู้สื่อข่ าวเดินทางมายังที่อยู่ของ ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศว รรณา (ต้อง) ร องสว.(ป.) สภ.เมืองน ครส วรรค์ซึ่งอาศั ยอยู่

ในแ ฟลตตำร วจ นางสาวแวว (น ามสมมติ) ภ รรยาของ ร.ต.ท.ธรณินทร์

กล่าวว่าหลังจ าก ผกก.โ จ้ให้สัมภ าษณ์ต่อว่าเขาก่ อเ หตุคนเดียวตัวเองในฐานะภ รรยาผู้ต้ องห าก็ยังรู้สึกสบายใจยัง

ไม่ได้ไปเยี่ ยมสามีที่เ รือนจำเพราะสามียังอยู่ในช่ วงกั กตัวแต่อย ากบอกสามีว่าให้เขาสู้ ๆภาพจ าก ทุ บโต๊ะข่ าว

หลังจากวันเ กิดเ หตุ 5 ส.ค. 64 สามีตัวเองก็มีอ าการเ ครียดนั่งซึ มไม่พู ดคุยถามคำตอบคำแต่ก็ไม่ได้เล่าเ หตุกາรณ์อะไรให้ตัวเองฟังคิดว่าสามีคงไม่ได้ตั้งใจ

ทั้งนี้ตัวเองอย ากขอความยุติธ รรมจ ากสั ง ค มว่าอย่ าเพิ่งตั ดสิ นพิพ า ก ษ าสามีจากค ลิ ปวงจรปิ ดอย่ างเดียวนอกจ ากนี้วันนี้ตัวเองก็เริ่มเก็บข้าวของออกจ ากห้อง

ของแ ฟลตตำร วจหลังจ ากที่อ าศัยอยู่กับสามีมา 10 กว่าปี ต้องเก็บเสื้อผ้າเก็ บของย้ ายห้องออกจากที่แ ฟลตไปต่อมาทีมข่ าวได้พูดคุยกับน ายแมน (น ามสมมติ) พ่อ

ของ พ.ต.ต.รวีโ รจน์ ดิษท อง (ต้น) สว.สส.สภ.เมืองนครส วรรค์เปิดเผยว่าตั้งแต่ฝากขั งลูกช ายที่เรื อนจำกลางพิ ษ ณุ โ ล กตัวเองก็ยังไม่ได้เยี่ยมลูกช ายแต่อย่ างใดและตัวเอง

ไม่ขอออกความคิดเห็นก ร ณีผกก.โ จ้ตอบผู้สื่ อข่าวว่าขอรับผิ ดคนเดียวตัวเองขอให้เรื่องทุกอย่ างเป็นไปตาม กร ะบวนการทางก ฎ ห ม า ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น