อาลั ยยิ่ง

อาลั ยยิ่ง

ข่ าวเศร้ าวงก ารกีฬาไทย เจนจิรา ศรีสงคร าม เ สียชีวิ ตเเล้วด้วยวั ย37ปี ข่ าวเศร้ าวงก ารกีฬาไทย สู ญเ สีย “เจนจิรา ศรีสงคร าม”อดี ต

นักยิ–งเป้าบินทีมช าติไทย เ สียชีวิ ตเเล้วด้วยวั ย 37 ปี หลังต่อ สู้กับอาก ารป่-วยโ-รคประจำตัวมาตลอ ด 2 ปี
17 ม.ค.65

เ กิดข่ าวเศร้ าวงก ารกีฬาไทย “เจนจิรา ศรีสงคร าม”อดี ตนักยิ–งเป้ าบินทีมช าติไทย เ สียชีวิ ตเเล้วด้วยวั ย 37 ปี โดย เจน เจนจิรา

เป็นเ จ้าของเ หรียญท องกีฬามหาวิทย าลั ยโ ลก 2007 เเละเ หรียญเ งินบุ คคลหญิงประเภทดั-บเบิ้ลแทรป เอเ ชี่ยนเ กมส์โดฮ า 2006

ล่ าสุดนั้นทางเ พจสมาค มกีฬายิ–งเป้ าบินแห่งประเทศไ ทยThaiClayShooting ได้โ พสต์ร่วมขอแสดงความเ สียใจอย่ างสุดซึ้งต่อคร อบครัว ศรีสงคร าม และครอบครัว ประมวลโ ชค

ในการสู ญเ สียบุ ตรสาวอันเป็นที่รัก “ณปภา ประมวลโ ชค” (เจนจิรา ศรีสงคร าม) หรือน้องเจน พี่เจน ของพี่น้องเป้าบิน

เจนจิรา ศรีสงคร าม เป็นอดี ตนักกีฬายิ–งเป้าบินทีมช าติไทย ที่มีผลง านสร้ างชื่อเ สียงมากมายให้กับประเทศไ ทย อาทิ

เ หรียญท องกีฬามหาวิทย าลั ยโ ลก 2007, เ หรียญเ งินบุ คคลหญิงประเภทดั บเบิ้ลแทรป เอเ ชี่ยนเ กมส์โดฮา 2006, เ หรียญท องแดง

บุ คคลหญิงและทีมหญิงประเภทดั-บเบิ้ลแ ทรป เอเ ชี่ยนเ กมส์กวางโ จว 2010 และในมหก-รรมกีฬาอื่นๆอีกมาก สมาค มกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไ ทย

ขอไว้อาลั ยต่อการสู ญเ สียนักกีฬาอันเป็นที่รักของพวกเรามา ณ ที่นี้ ด้วยความเ สียใจอย่ างสุดซึ้ง สมาค มกีฬายิ–งเป้ าบินแห่งประเทศไ ทย”เจนจิรา ศรีสงคร าม

สำหรับ เจนจิรา ศรีสงคร าม ได้เ สียชีวิ ตหลังต่อ สู้กับอาก ารป่-วยโ-รคประจำตัวมาตลอ ด 2 ปีเต็ม โดยจะมีพิ ธีพ ระราชท านน้ำหล วงอาบศ-w

ที่วัดล าดบัวหล วง จ.wระนครศรีอยุธย า ในวันที่ 17 ม.ค.65 ก่อนจะมีพิ ธีสว ดwระอภิธsรม ไปจ นถึงวันที่ 22 ม.ค.65 และจะมีพิ ธี ฌ า ป น กิ จ  ในวันที่ 23 ม.ค. 65นี้

cr.:ThaiClayShooting

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น