ชาวบ้านมาขอโ ชคเ จ้าแม่ต ะเคียนท องไม่ผิ ดหวังได้เ ลขเด็ดง วด 1/9/64

ชาวบ้านมาขอโ ชคเ จ้าแม่ต ะเคียนท องไม่ผิ ดหวังได้เ ลขเด็ดง วด 1/9/64

ชาวบ้านมาขอพร เ จ้าแม่ต ะเคียนท อง วัดทุ่งศรีขณะที่คนตาดีไม่ผิ ดหวังได้ เ ลขเด็ด กลับไปเ สี่ยงโชคง วด 1/9/64

วันที่ 28 ส.ค. 2564 ผู้สื่อข่ าวรายง านว่าช าวบ้านทุ่งศรี ห มู่ที่ 3 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เปิดตัว ห มู่บ้าน

OTOP นวัตวิถีบ้านทุ่งศรี แนะนำให้ประช าช นและนักท่องเที่ยวได้รู้จักจนมีนักท่องเที่ยวจ ากที่ต่างๆเข้ามา

ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิ ตชาวบ้านทุ่งศรีเป็นจำน วนมากนั้นจนสร้างโ อกาสและร ายได้ให้กับประช าช นในพื้นที่

นอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องห ว นกลับเข้าไปบ้านทุ่งศรีอีกรอบคือการขอพรขอโ ชคลาภจ าก

ต ะเคียนท องวัดทุ่งศรีสำหรับต ะเคียนท องวัดทุ่งศรีเป็นต ะเคียนท องที่มีอายุหลายร้ อยปีนำขึ้นมาจากแม่น้ำแม่

คำมีจนมีศรั ทธาตั้งชื่อว่าเ จ้าแม่ปลาต ะเพียนท อง(เ จ้าแม่ยิมยิม)

อย่ างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวมาขอโ ชคลาภได้เ ลข 50 จึงนำไปเสี่ยงด ว งปร ากฏว่าถูกร างวัลจนเป็น

ที่กล่าวข า นของช าวบ้านทำให้ช่ วงระยะใกล้ห ว ยออกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปขอเ ลขเด็ดกันจำนวนมากสำหรับ

ครั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวนำแป้งไปลู บต้นต ะเคียนได้เ ลข 21 จึงค า ดว่าจะนำเ ลขไปซื้อส ล า ก รั ฐ บ า ล ลุ้ น โ ช ค

ง  ว ดวันที่ 1 ก.ย. 2564.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *