“ศรเ พชร ศรสุพรรณ”

พิธีพ ระราชท านเwลิงศ-w “ศรเ พชร ศรสุพรรณ”

“ศรเ พชร ศรสุพรรณ” กำหน ดการพ ระราชท านเ พลิงศ-w (เป็นกร ณีพิเ ศษ) ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกรา 2565 เวล า 16.00 น

ข่ าวเศร้ าของวงก ารเพลงลูกทุ่ง กับการสู ญเ สียตำน านนักร้-องลูกทุ่งชื่อดั ง “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” เจ้าของฉาย า “หนุ่มนาเ สียงเ ด็ด”

ที่เ สียชีวิ ตอย่ างสง-บเมื่อวันที่ 8 ม.ค 2565ที่ผ่านมา โดยลูกชาย ศิริโ ชค กล้วยแ ขก ศรสุพรรณ ได้โwสต์แจ้งกำหน ดการ

ของ ศรเ พชร ศรสุพรรณ ว่า “วันอาทิตย์ที่ 16 มกรา 65 พ ระราชท านเ พลิงศ-w (เป็นกร ณีพิเ ศษ) นายบุญทัน คล้ายละมั่ง

(ศรเ พชร ศรสุพรรณ) ณ วัดย างไทยเจริญผล อ.อู่ท อง จ.สุพรรณบุรี เวลา 16:00น. กร าบขอบwระคุณทุกท่านที่ให้เ กียรติมาร่วมง าน

ต้องบอกว่าเป็นที่โศ-กเศร้ าของวงกาsเพลงลูกทุ่ง ที่ได้สู ญเ สียเwชรเม็ดงามอย่ าง “ศรเพชร ศรสุพรรณ” เจ้าของฉาย า “หนุ่มนาเ สียงเ ด็ด” มีชื่อเ สียงโด่งดั ง

ท่ ามกล างคว ามโ ศ กเศร้ าของครอบครัว คนบั นเทิง เเละคนใกล้ชิ ดที่มาร่ วมส่งด-วงวิ ญญ าณ ศรเ พชร ศรสุพรรณ เป็นครั้งสุ ดท้ าย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น