ไม่ออกเ รือนแม้มีเ ชื้อเจ้า

 ‘เต่ า อรสา’ ในวั ย 79 ปี

คร องโสดจ นอ ายุ 79 ไม่ออกเ รือนแม้มีเ ชื้อเจ้า ชีวิ ตล่ าสุด ‘เต่า อรสา’ ลูกสาว ‘คุณย ายม ารศรี’ เคยเป็นภรรย าคนที่ 81

จอมพล เป็นอีกหนึ่งอดี ตนางเอกคนดั งที่ในอดี ตนั้นมีผลง านออกมาให้แฟนๆได้ติดต ามกันอย่ างต่อเนื่องค่ะ

สำหรับ อรสา อิศร างกูร ณ อยุธย าดาร าภา พยนตร์ไทย ฉ าย า “เต่ าไทย” ในวงก ารบันเทิงกว่า 40 ปี อรสา เป็น

อดี ตขวัญใจวั ยรุ่นชื่อดั ง ช่วงต้นทศวsรษ 2500 ถึงกล างทศวsรษ 2510 สมัยนั้นต้องขอบอกเลยค่ะว่า อรสา นั้นโ ด่งดังมากๆ

เป็นนางเอกสาวสุดฮ อตเลยก็ว่าได้ไปไหนก็มี แต่คนรู้จัก อรสา นั้นเป็นบุ ตรสาวของอดี ตwระเอกและนักwากย์ชื่อดั ง

หม่ อมหล วงรุจิร า อิศร างกูร ฉ าย า “มนุ ษย์ 6 เ สียง” และม ารศรี อิศร างกูร ณ อยุธย า ศิลปิ นแห่งช าติ ประจำปี

พ.ศ. 2542 และเป็นพี่สาวของดาร าวั ยรุ่นในอดี ต จีรศั กดิ์ อิศร างกูร ณ อยุธย า และ ดาร าเ จ้าบทบ าท จิระวดี อิศร างกูร ณ อยุธย าอรสา

เข้าสู่วงก ารบันเทิงอ ายุ 6 ข วบ นำแสดงร่วมกับ สมพงษ์ พงษ์มิตร ใน ตุ๊กต าจ๋า (2494) เป็นเรื่องแรกของ รัตน์ เปสตันยี

ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่ างดี และรับบทน างเอกครั้งแรก คู่กับ อดุลย์ ดุลยรัตน์ ใน ม่ านไข่มุก (2504) ช่วงหลัง

เปลี่ยนแนวมาทางบทตลกในหนังไทย คู่กับ ดอ กดิน กัญญ ามาลย์ จ นมีคำคุ้ นหูต่อท้ ายโ ฆษ ณ  าว่า ร่วมด้วย

อรสา และ ดอ กดิน (เคยเป็นพิ ธีกรร่วมกับ วิญญู จันทร์เจ้า และ โฉมฉ าย ฉัตรวิไล ในร ายการยอ ดนิยม รวมด าวสาวสย าม

ทางทีวีกองทั พบ กช่ อง 5 ซึ่งออกอาก าศนานร่วม 20 ปี ตลอ ดระยะเวลาที่ อรสา อยู่ในวงก ารนั้นก็มีแต่คนรักและ

เ อ็นดูเธอมากๆ เพราะมีนิสัยที่น่ารัก ซึ่งก่อนหน้านี้ อรสา เคยเ ผยกับสื่ อว่า ตัวเองนั้นไม่ค่อยถนั ดเล่นบทน าง

เอกสั กเท่าไหร่ แต่เวลาที่ได้เล่นบ ทตลกๆนั้นจะรู้สึกว่ามีความสุ ขมากๆ ก็เลยเลือกมาแสดงทางด้ านตลกแทน

โดยปัจจุบัน อรสา นั้นก็อ ายุ 79 ปีแล้ว ทุกวันนี้เธอใช้ชีวิ ตอย่ างมีความสุ ขคอยดูแลคุณแม่ ม ารศรี ที่ตอนนี้ก็อ ายุ

100 ปีแล้ว แม้ว่า อรสา จะไม่มีส ามีอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าก็ยังคงมีคร อบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเป็นคร อบครัวใหญ่

อยู่กับน้องๆหล านๆช่วยกันดูแลคุณแม่ มีโมเ มนต์น่ารักๆออกมาบ่อยๆ แล้วถ้าใครที่ติดต ามจะรู้ดีว่า อรสา นั้นเป็น

อดี ตภรรย าคนที่ 81 ของ จ อมพล สฤ ษดิ์ ธนะรั ชต์ เป็นน า ย  ก รั ฐ ม น ต รี ไ ท ย คนที่ 11 จ อมพลสฤ ษดิ์

มีอนุภรรย าจำน วนมาก เขาได้ฉ าย าว่า “จ อมพลผ้าข าวม้าแดง” โดยมีการบันทึกเอาไว้ในหนั งสือว่า อรสา นั้น

เป็นภรรย าคนที่ 81 ของ จอมพล สฤ ษดิ์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ ายแล้ว แต่ก็อย่ างที่บอกค่ะว่าปัจจุบันนั้น อรสา อยู่

คนเดียวไม่มีคู่คร องใช้ชีวิ ตอย่ างมีความสุ ขกับ คุณแม่น้องๆ และหล านๆแข็งแ รงมากๆ คุณย ายม ารศรี อิศร างกูร ณ อยุธย า

ฉล องวันเ กิด เข้าสู่วั ย 99 ปี โดยคร อบครัว  ลูกหล านคนบันเทิง อรสา อิศร างกูร ณ อยุธย าและ อ้อย จิระวดี พร้อมลูกๆ และคนในคร อบครัวใหญ่มากันแน่น

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *