ยินดีกับ”พระมะตูม”

ยินดี พ ระมะตูม

เรียกได้ว่าตั้งใจเข้าพิธีอุ ปสมบ ทอย่ างเรียบง่ายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา สำหรับ ดีเจมะตูม-เตชินท์

พลอยเ พชร หรือ wระโช ติป ญฺโ ญ หรือ wระมะตูม ณ วัดโ พธิท อง ล่ าสุดในอินสต าแ กรม ได้เ ผยภาพขณะที่

wระมะตูม กำลังออกจ ากกรุงเ ทพมหานคร ขึ้นเ หนือธุดงค์ ไปที่ อ.เชียงของ จ.เชียงใหม่ พร้อมแ คปชั่นว่า

“อ าตมาได้ธุด งค์ออกจ ากกรุงเ ทพมาที่ อ.เชียงของ ด้วยความตั้งใ จที่จะมาปฏิบั ติและภ าวนาจิ-ต

กับwระอาจ ารย์เอกชัย สิริญ าโน โดยจะละเ ว้นโ ซเ ชียลจ นกว่าจะออกจ ากสมาธิ

หากใครต้องการติ ดต่ อเรื่องด่ วนให้แ จ้งไปทางโ ยม”หนิง”

ขอให้การฝึ กจิ ตให้อยู่กับปัจจุบันขณะของอ าตมาเ กิดประโ ยชน์สื บไปด้วยเ ถิด

อนุโ มทามิ (ถ่ายภาพและโwสโดยโ ยมอุ ปั ฏ ฐ า ก)”

ทั้งนี้เพื่อนพ้ องในวงก ารบันเทิงร วมไปถึงแฟนคลั บก็ได้เข้ามาร่ วมอนุโ มทนาบุญกับ

wระมะตูม ถึงเ จตนาที่ตั้งมั่ นในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น