ครูบาบุญชุ่มเคยพู ดไว้แบบนี้

ครูบาบุญชุ่ม เคยพู ดไว้

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ เราจะมาเปิดเ ผยคำพย ากรณ์ของ ครูบาบุญชุ่ม ต้องบอกเลยว่าท่านเป็นเกจิชื่อดังของทางภาคเ หนือเลยค่ะทุกคน

และเ ชื่อว่าหลายคนก็ต้องคุ้นชื่อของท่านเป็นอย่ างดีเลยใช่ไหมคะ ทั้งนี้คำทำน ายของท่านก็ค่อนข้างน่ากั งวลอย่ างมากค่ะ จะเป็นอย่ างไรนั้น ต ามไปชมกันเลยค่ะ

เมื่อพูดถึงสถ านก ารณ์บ้านเ มืองของประเทศไทยที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเ ข้มข้นอย่ างมากค่ะ เพราะจะเห็นได้ว่ามีประชาช นมากมายที่ได้ออกมาเรียกร้oงประชาธิปไ-ตยนั่นเอง

โดยก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าสถ านก ารณ์ C-V ในประเทศไทยไม่ธsรมดาเลยค่ะ เพราะเนื่องจ ากมีประชาช นจำน วนมากที่ไม่สบ ายวันละ 2หมื่ น คนต่อวันค่ะทุกคน

นอกจ ากนี้จะเห็นได้ว่าการช่วยเ หลือของรั ฐบาลก็ไม่ทั่ วถึงจ นถูกวิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างหนั กและนอกจ ากนี้ก็ยังมีประชาช นมากมายที่ได้ออกมาช่วยเ หลือกันเอง

ในสถ านก ารณ์ดังกล่าว จ นทำให้หลังจากนั้นมีประชาช นหลายกลุ่มออกมาร วมตัวกันเพื่อเรียกร้oงให้รั ฐบาลล าออก

แน่นอนว่าการร วมตัวในครั้งนั้นก็กลายเป็นข่ าวใหญ่ และโ ด่งดังไม่น้อยเลยค่ะทุกคน ทั้งนี้สถ านก ารณ์ดังกล่าวก็ถูกจับต ามองจ ากทั่ วโ ลกด้วยค่ะในตอนนั้น

เนื่องจ ากผู้ที่ออกมาชุมนุ มส่วนใหญ่ก็คือเ ยาวชนคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะทุกคน โดยจะเห็นได้ว่ามีประชาช นนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ ง คือฝั่ งที่เห็นด้วยกับรั ฐบาล

และฝ่ ายที่ไม่เห็นด้วย ต้องบอกเลยว่าสถ านก ารณ์ในตอนนั้นมีผู้ที่ถูกกระทำจากเ จ้าหน้าที่ด้วยค่ะทุกคน แน่นอนว่าในปัจจุบันผู้ที่เป็นแ-กนนำก็กำลังถูกดำเ นินการท างกฎหม ายอยู่ค่ะในตอนนี้

ซึ่งก็ยังคงมีผู้คนบางกลุ่มที่ได้ออกมาเรียกร้oงให้หน่ วยง านที่เ กี่ยวข้ องปล่อยตัวแ กนนำทั้งหม ด หลังจ ากที่เ กิดสถ านก ารณ์ดังกล่ าวขึ้นทางรั ฐบาล

เองก็ยังคงยืนหยั ดที่จะดำร งตำแ หน่งต่อไป และนอกจ ากนี้ยังขอให้ประชาช นช าวไทยเ ชื่อใ จในการทำง านของพวกเขาด้วยค่ะ

ถึงแม้ว่าระยะเวลาในการดำร งตำแ หน่งของรั ฐบาลชุ ดนี้จะย าวนานมากว่า 7 ปีแล้วก็ต าม ล่ าสุดก็ได้มีการเปิดเ ผยคำพย ากรณ์ของ ครูบาบุญชุ่ม ซึ่งเป็นเกจิชื่ อดังของทางภาคเ หนือ

ต้องบอกเลยว่าครูบาบุญชุ่มนั้นมีชื่อเ สียงโ ด่งดังจากเรื่องของที มหมูป่ า 13 คนนั่นเอง โดยก่อนหน้านี้ท่านเคยได้พย ากรณ์ไว้ให้คนไทยเ ตรียมตัวนับถ อยหลังต่อจ ากนี้

เนื่องจ ากจะมีสถ านก ารณ์ที่ทำให้คนไทยจำน วนมากจะต้องเ สียเลื-อ-ดเ นื้อด้วยค่ะ และจ ากคำพย ากรณ์ดังกล่ าวก็ทำให้มีหลายคนถึงกับโ ยงไปถึงสถ านก ารณ์ที่อาจเ กิดขึ้นในอน าคต

เพราะอีกไม่กี่เดือนข้ างหน้าก็จะมีการเ ลือกตั้งน ายกคนใหม่ และอ าจจะมีการชุ มนุ มท างการเ มืองเ กิดขึ้น
เป็นอย่ างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องร าวนี้

แน่นอนว่ามีหลายคนที่ให้ความสนใจกับคำพย ากรณ์ของครูบาอย่ างมากเลยค่ะ ทั้งนี้ก็เป็นเพียงคำทำน ายที่เ กิดขึ้นในอดี ตเท่านั้นค่ะทุกคน ยังไงก็ต้องรอดูสถ านก ารณ์กันต่อไปในอน าคตนะคะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น