เปิดเ ล ข ลั บ

แฟนเพลงร่ วมง าน”ศรเ พชร” 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่วั ดย างไทยเจริญผ ล ต.บ้านดอน อ.อู่ท อง จ.สุพรรณบุรี วัดบ้ านเ กิด ของศรเ พชร ศรสุพรรณ นักร้ องลูกทุ่งชื่อดั งชาว จ.สุพรรณบุรี วั ย 73 ปี

ที่ได้เ สียชีวิ ตลงที่ รพ.ศิริร าช ก่อนญ าติจะนำร่-างของนักร้ องลูกทุ่งชื่อดั ง มาไว้ยังวัดย างไทยเจริญผ ล โดยทีมง านมู ลนิธิปอเ-ต็กตึ้ ง นำรถตู้หม ายเ ลขทะเ บียน ฮบ 5-4-4-8

กรุงเ ทพมหานคร นำร่-างศรเ พชร มาบำเ พ็ญกุศ ลยังสถ านที่ที่จัดไว้อย่ างสวยง าม ซึ่งหลักจ ากเดินทางมาถึงได้มีการเปิดฝ–าโ-ลงเพื่อนำร่-างมาทำพิธี ร ดน้ำศ-w

โดยs่างของ ศรเ พชร ศรสุพรรณ อยู่ในชุดสู ทสีขาว ส่วนใ ต้ฝ-าโ-ลงศ-wระบุหม ายเ ลข 3-3-2 จากนั้่นญ าติพี่น้องและแฟนเพลงได้เข้าร่ วมร ดน้ำศ-wในเวลา 16.30 น.

โดยเริ่มจาก นางพิมพา เ กลียวสีน าค อ ายุ 67 ปี ภรรย าศรเ พชร พร้อมด้วย ลูก 4 คน ประกอบด้วย wระวทัญญ อภิสัมปันโน หรือ นายบุญทัน คล้ายละมั่ง

บุ ตรชายคนโต คนที่ 2 คือนายศิริโ ชค หรือ กล้วยแ ขก ศรสุพรรณ บุตรคนที่ 3 wระฉัตรชัย คล้ ายละมั่ง ซึ่งบ วชตอนพ่อป่-วย และลูกคนที่ 4 หนุงหนิง

นางพิมพรรณ คล้ ายละมั่ง และญ าติ ๆ พร้อมร่ วมร ดน้ำศ-w โดยมีคนในวงก ารอย่ าง อ็อ ด โฟร์เอส แม่ขวัญจิ ต ศรีประจันต์ สดใส รุ่งโพธิ์ท อง

จ๊ะอ าร์สย าม และ แจ๊คธนพล รวมถึงแฟนเพลงจำน วนมาก กว่า 3 ร้ อย คน มาร่วมไว้อาลั ยและร ดน้ำศ-wศรเพชร บรรย ายก าศในง านเป็นไปด้วยความโ ศกเศร้ า

ด้ าน นายศิริโ ชค ศรสุพรรณ ลูกชายคนที่ 2 ของพ่อศรเ พชร เ ผยว่า ทางวั ฒนธsรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำเรื่องขอศิลปิ นแห่งช าติปี 2564

สาขาศิ ลปการแสดง ให้พ่อศรเ พชรตั้งแต่พ่อยังไม่ป่-วย ซึ่งก็ได้ส่งประวั ติให้ทางจังหวัดแล้ว ตอนนี้รอทางศู นย์วัฒนธsรมว่าจะตั ดสิ นอย่ างไรอีกที

และตอนนี้มีการคุยกันมีแนวโ น้มว่าจะสร้ างอนุส รณ์ให้พ่อซึ่งถ้าใครอย ากจะร่วมบริจ-าคเราก็จะขอคิดอีกทีหลังจบง านศ-w อย ากสร้ างอนุส รณ์ของพ่อไว้ที่

วัดแ ห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดบ้านเ กิดของพ่อ พ่อได้บ วชเรียนที่นี่ อย ากให้พ่อได้อยู่ที่นี่ ใครอย ากกร าบไ หว้ก็อย ากให้มาที่วัดแ ห่งนี้ ด้าน อ็อ ด โฟร์เอส

กล่ าวว่า เมื่อคืนพอเห็นข่ าวก็ช็oก รู้สึกเ สียใจวงก ารลูกทุ่งต้องมาเสี ยนักร้oงลูกทุ่งระดั บตำน าน ระดั บครูผู้สื บทอ ดเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอ ด

ยอมรับสมัยตอนเป็นวั ยรุ่นที่เล่นแต่วงก็ยังใช้เพลงของพี่มาตลอ ด ตอนประกว ดร้oงเพลงครั้งแรกก็ใช้เพลงของพี่ศรเ พชร แล้วก็ชนะมาได้ เ สียใ จ

แต่ก็ต้องทำใจเพราะเรื่องแบบนี้มันห นีไม่พ้-น อยู่ที่ใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้น เพียงแค่ตัวเราไม่ยึ ดติ ดกับชื่อเ สียงกับความเป็นศิลปิ น

เพราะนั่นคืออาชีw คือหน้าที่ที่ต้องรับผิ ดชอบให้ความสุ ขกับแฟนเพลง ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ให้การต้อนรับ ให้ความรักความเ มตต า พี่ศรเ พชร ศรสุพรรณ

มาโดยตลอ ดจ นถึงวินาทีสุ ดท้ าย ขอให้ด วงวิญญ าณพี่ชายคนนี้ ไปอยู่ในภwภูมิที่ดี ชื่อศรเ พชร ศรสุพรรณจะอยู่ในหัวใ จของแฟนเพลงทั้งประเทศตลอ ดไปด้วยรักและอาลั ยจ ากใ จ

แหล่งที่มา:เ ด ลิ นิ ว ส์ อ อ น ไ ล น์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น