ผู้กำกั บโ จ้ เ ครียดนอนคุ กคืนแรกจนท.แ ยกแ ดนห วั่นโ ดนเอาคืน

ผู้กำกั บโ จ้ เ ครียดนอนคุ กคืนแรกจนท.แ ยกแ ดนห วั่นโ ดนเอาคืน

ผู้กำกั บโ จ้ เ ครียด นอนคุ กคืนแรกร าชทั ณฑ์แยกแ ดนจ ากผู้ต้oงขั งคดีย า เ ส พ ติ ดห วั่นโดนเอาคืนยื นยั นไม่ มี  อภิสิ ทธิ์เหนือคนอื่นขณะที่เ จ้าตัวขอเขียนจดหมายหาญ าติ

วันที่ 28 ส.ค. 2564 น ายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อ ธิ บ ดี ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ เปิดเผยถึงสภาพล่ าสุดของ พ.ต.อ.ธิติส รรค์ อุทธนพล หรือผู้กำกั บโ จ้ อดี ตผู้กำกั บการ

สภ.เมืองน ครสว รรค์ ผู้ต้องหาที่ร่ วมกับพวกค ลุ ม ถุ ง ฆ่ า น ายจิระพ งศ์ หรือมาวินผู้ต้องหาค ดีย าเ สพติ ด ซึ่งถูก

นำตัวเข้าฝากขั งที่เรื อนจำกลางพิ ษณุโลกเมื่อวานนี้ว่าช่ วงแรกผู้กำกั บโ จ้มีอาการเ ครียดก่อนเข้ามาภายใน

เรื อนจำแต่ก รมร าชทั ณฑ์ได้จัดเตรียมนักสั งค มสงเ คราะห์ นักจิ ต วิ ท ย าและเ จ้าหน้าที่ร าชทั ณฑ์ เข้าไปพูด

คุยทำความเข้าใจกับผู้กำกั บโ จ้และตรวจเ ช็กสภาพอ าการทางจิ ตว่ามีภ าวะเ ครียดมากน้อยเพียงใด โดยพูดคุย

ทำความเข้าใจให้ผ่อนคล ายและเข้าใจถึงการป ฏิ บั ติ ตัวในเ รือนจำโดยรายงานล่ าสุดเมื่อช่ วงเช้าที่ผ่านมาพบ

ว่าผู้กำกั บโ จ้เริ่มมีอ าการผ่อนคลายมากขึ้น สามารถรับประทานอาหารได้และได้เข้ารับการต รวจหา เ ชื้ อโ ค วิ ด    ก่อนเข้าสู่กร ะบวนการกั กตัวของทางเ รื อ นจำเป็นเวลา 21 วันนับจากนี้

อ ธิ บ ดี ก ร ม ร า ช ทัณ ฑ์  กล่าวอีกว่าเนื่องจากผู้กำกั บโ จ้เคยเป็นตำร วจสายปร าบปร ามย า เ ส พ ติ ด และยังไม่

ทราบว่าในอดี ตที่ผ่านมาเคยป ฏิ บั ติต่อผู้ต้oงหาอย่ างไร หรือจะมีผู้ต้oงหาที่เคยถูกผู้กำกั บโ จ้จั บกุ มดำเนินค ดี

ต้องการทำร้ า ยเพื่อเoาคืนหรือไม่ จึงได้นำตัวผู้กำกั บโ จ้ไปควบคุมยังแ ดนที่ไม่มีผู้ต้oงขั งที่อาจจะมีความ

เกี่ยวข้องกับผู้กำกั บโ จ้หรือผู้ต้oงขั งในค ดี ย  า เ ส พ ติ ด อยู่ อีกทั้งต้องมีกล้oงวงจรปิ ดเป็นจำนวนมากที่ใช้ดูแล

ความปลoดภัยของผู้กำกั บโ จ้และผู้ต้oงขั งทุกคนโดยการป ฏิ บั ติและควบคุมดูแลผู้ต้oงขั งโ จ้ไม่ได้มีอภิสิ ทธิ์เ หนือกว่าผู้ต้oงขั งคนอื่น ๆ อยู่ในม าตรฐ านเดียวกัน

ทั้งนี้ภายหลังจ ากผู้กำกั บโ จ้เข้ามาภายในเรื อนจำแล้วได้ร้oงขอกระดาษและปากกาเพื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่

ญ าติพี่น้อง ซึ่งก รมร าชทั ณฑ์ได้จัดหาให้ตามระเบียบและจะมีการนำจดหมายดังกล่าวไปตรวจสอบถ้ อยคำต่าง ๆ ก่อนจะนำส่งให้ตามขั้นตอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *