7 ลักษณะของบ้ านที่อยู่แล้วจ น

 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วจ-น 

7 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วจ-น ไม่เ จริญก้ าวหน้า มีแต่ปั ญหารุ มเร้ า ทำคุณคนไม่ค่ อยขึ้ น

ฮ วงจุ้ย บ้านที่อยู่แล้วมีสิ ทธิจ นลง หรือ ร วยช้ากว่าคนอื่น นั่นเอง ทั้งนี้ร ายละเ อียดจริงๆในการชี้ชั ดนั้น ต้องดูองศาที่ตั้งของ บ้านหลังนั้น และชัยภูมิภายน อกและภ ายในของหลังนั้นๆ ประกอบ

ด้วย และส่วนหนึ่งนี้เป็นหลักทั่วไปที่ช่ วยในการพิจ ารณาได้ระดั บ หนึ่ง เวลาเราจะเลือกซื้ อบ้าน หรือสังเ กตุบ้านตัวเองเป็นอย่ างไร

ไปดูกันเลยว่า “7 บ้านอยู่แล้วจ น”เป็นยังไงแล้วจะมีวิธีแ ก้ไ ขกันยังไง ลองไปดูกันเลย ไม่มีใครอย าก “ย ากจ น” ทุกคนอย ากร วยเ งินเ หลือใช้

และมีอิ สระทางการเ งินกันทั้งนั้น แต่บางคนอาจสงสัยว่า ”ตั้งใจทำง านก็แล้วขยันอ ดอ อมก็แล้ว แต่ทำไมยังไม่เคยมีเ งินมีท องหรือมีเ งิน

เก็บเ หลือๆแบบคนอื่นเขาเ สียที” ลองหั นมาดูลั กษณะบ้านของคุณดูสิ อาจมีคำตอบซ่ อนอยู่ก็ได้ ถ้าอย ากให้บ้านเ จริญรุ่ งเ รือง

ลองสังเ กตหรือพิจ ารณาฮ วงจุ้ ยหรือตำแ หน่งที่ตั้งในบ้านของคุณดู อย่ าให้เข้าข่ ายแบบนี้เ ด็ดข าด

1 สภ าพแวดล้อมสกปร-ก

การปล่อยให้บ้านสกปร ก ขย ะของใช้ร กรุ งรั ง จะทำให้บ้านข าดพลั งชี่ สังเกตได้ว่า ไม่ว่าคุณจะทำง านหนั กแค่ไหน ทำไปเท่าใดก็เหมือนเ หนื่อยฟ-รีไม่มีคุณค่ าอะไรเลย

ยิ่งถ้าเป็นบ้านที่มีลั กษณะมื ดทึ บหรือถูกบ ดบังแ สง ตำร าฮ วงจุ้ ยมองบ้านประเภทนี้ไปในแบบของศ าสตร์ที่มองไม่เห็น ด้วยเ หตุผลแล้วบ้านมื ด ๆ ทึ บ ๆ อั บ ๆ

ดูแล้วเหมือนถ้ำ เมื่อนึกถึงถ้ำย่อมลึ กลั บไม่มีใครอย ากเข้าไปสุ งสิ งไม่อย าก ติ ดต่ อหรือแม้แต่การทำธุรกิ จหรือธุร ก ร ร ม ที่ถือว่า

“ไม่มีสง่ าร าศีและความน่าเ ชื่อถือ” วิธีแ ก้ก็คือทำให้บ้านสว่าง ๆเข้าไว้ ถ้ามีอะไรบังเช่นต้นไม้ พุ่มไม้ หรือวั สดุอะไรก็ให้เอาออกซะ

กล างคืนก็หมั่ นเปิดแสงสว่ างเอาไว้ให้มาก ๆ เนื่องจ ากถ้าปล่อยให้มื ด ๆ อย่ างนั้นย ากย ากจ นแน่ เนื่องจ ากบ้านคุณจะชุ มไปด้วยหัวขโ มย

แ ก้เ คล็ด ค วรดูแลทำความสะอ าดบ้านให้เรียบร้ อย ทำให้บ้านโปร่ง โล่ง สะอ าด ไม่จำเป็นต้องใช้ของแwง แค่จัดบ้านให้เป็นระเบียบก็พอ

2 บ้านต่ำกว่ าถนน หรือสูงกว่ าถนน

สำหรับบ้านที่ต่ำหรือสูงมากกว่าถนนเกินไป ฮ วงจุ้ ยเ ชื่อว่าจะทำให้โ ชคล าภและสิ่งดีง ามไม่ไ หลเข้าบ้ าน หรืออาจจะทำให้ไหลเข้าบ้านได้ไม่ถนั ดนัก

แ ก้เ คล็ด สำหรับบ้านที่อยู่ต่ำหรือสูงกว่าถนนมากๆ ให้ทำล านหน้าบ้านกว้างๆ เพื่อเปิดรับพลั งเหล่ านั้นให้ไหลเข้ามาในบ้าน

3 บ้านโ ดนสะwานตั ดผ่าน

ต ามหลักฮ วงจุ้ยแล้ว การที่มีสะwานตัดหน้าบ้านจะส่งผลให้มองไม่เห็นบริเ วณหน้าบ้าน ซึ่งถือว่าไม่เหม าะสม เนื่องจากฉะนั้น ก่อนเลือกซื้-อบ้านควรศึ กษาโ ครงสร้ างหรือแ ผนผังบริเ วณโดยรอบให้ดี

ในทางฮ วงจุ้ยว่าไม่ดีแต่ในทางเ หตุและผลแล้ว บ้านแบบนี้คงไม่สง-บแน่เนื่องจากทั้งสะwาน ทั้งเส้นทางค มนาค มล้ วนจ๊ อกแ จ๊กจ อแ จทำให้คน

ที่อาศัยสู ญเ สียซึ่งสม าธิ คิดแบบง่าย ๆว่าถ้าไม่มีสม าธิแล้วจะทำอะไรก็คงจะลำบ าก โดยเฉwาะเรื่องทำมาหากิ น ดังนั้นบ้านแบบนี้ถือว่าอยู่แล้วย ากจ นประเภทหนึ่ง

ส่วนทางแ ก้นั้นเมื่อต้องอยู่ตรงนั้นแล้วแ ก้ย ากทางที่ดีก็ควรดูทำเลบ้านให้ดีก่อน แต่เมื่อต้องอยู่แล้วทางแ ก้ก็คือ เปิดไ ฟหรือทำอะไรให้บ้านสว่ าง

ถ้าติดกระจกล ดเ สียงหรือสะท้ อนให้บ้านมีความสว่ างมากขึ้นก็ลดหรือช่ วยให้บ้านดีขึ้นได้

4 ประตูและหน้าต่ างมีจำน วนมากย ากจ นเกินไป

ในทางฮ วงจุ้ ยว่าโ ช ค ล า ภ เ งิ น ทองไ หลออกแต่ในทางเ หตุและผล นี่มันเป็นช่ องทางอันสดใสของบรรดา โ จ ร และมิจฉ าชี พ

ประตูมาก หน้าต่ างมากดูแลไม่หม ด ก็จะมีคนที่ไม่พึงประส งค์ใช้ช่ องทางเข้ามานำพาล า ภของคุณออกไปจากบ้านเอาได้ง่ายๆ

วิธีแ ก้ก็ง่ ายนิดเดียวแค่ฉ าบปูนปิ ดไปซะบ้าง ส่วนจะรู้ได้ไงว่ามากไม่มากก็ให้ดูความเหม าะสมต าม ขนาดของบ้านเป็นหลัก บ้านคุณ ๆ ย่ อมดูรู้อยู่แล้วว่าควรมีประตูหน้าต่ างเท่าใดจึงจะเรียกว่าเหม าะสม

5 รั้ วบ้านเ ตี้ย

ข โ ม ย ไม่ต้องออกแ รงอะไรมาก แบบนี้ป้ องกันอะไรเราไม่ได้เลย ในทางฮ วงจุ้ยว่ากันไปเรื่องของการไหลเข้าออกของ โ ช ค ล า ภ แต่เรื่องของบ้านรั้วเ ตี้ยมีผลให้อยู่แล้วย ากจ นก็คงเรื่อง

โ จ ร ข โ ม ย หรือให้ไกลกว่านั้นคือ รั้ วเ ตี้ย ๆบังอะไรเราไม่ได้ ใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าเราทำอะไร หรือรั้ วเ ตี้ย ๆ ไม่สาม ารถปิ ดบั งเรื่องร าวที่เป็นส่วนตัวอะไรได้เลย

ถ้าทำธุรกิ จคู่แข่งของคุณก็ส่งสป ายมามองๆ ความลั บทางธุรกิ จได้ง่ายๆ นี่แหละสาเ หตุแห่งความเป็น “บ้านอยู่แล้วย ากจ น”

6 เปิดประตูแล้วเจอบันได

บ้านใครเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วเจอบันไดก่อนเลย อาจส่งผลให้เ หนื่อยไปก็เ สียเปล่ ยิ่งทำง านหนั ก เ งิ น ยิ่งรั่ วไหล ไม่เข้ากระเป๋าเ สียที

7 ประตูทางเข้าบ้านแคบ และรก

ประตู ถือเป็นทางเข้าขอ โ ชคล าภแต่ถ้าคุณวางของเ กะกะตั้งแต่ทางเข้าบ้าน ไม่เ คลียร์พื้นที่บริเ วณประตูให้สะด วก สิ่งดีๆ ก็จะวิ่งเข้ามาในบ้านได้ย ากลำบ ากเช่นกัน

นี่คือ 7 ประการบ้านอยู่แล้วจ-น ที่มาพร้อมๆ กับวิธีแ ก้แบบคร่ าวๆ ซึ่งก็บอกแล้วว่าคร่ าวๆ ส่วนถ้าจะลึ กลงไปในรายละเอียดถามผู้รู้ดูอีกทีก็จะดีไม่น้อย

เรื่องร าวแบบนี้แค่แนะนำต ามเ หตุและผล กับ เรื่องของวิธีแ ก้แบบง่ายๆ ถ้าใครเ ชื่อจิ้ งจ กทักแบบลึ กซึ้ งลงไปกว่านี้ ก็ต้องผู้ชำน าญการแล้วหละ …

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น