ย ายถูกทิ้ ง

สุดเ วทนาย ายวั ย 70 ปี ถูกทิ้ งให้อยู่กับหม า เสื้อผ้าไม่ใส่สภ าพผ อมโซ

สุ ดสงส ารย าย 70 ปี ถูกทิ้ งคนเดียวบ้านพักคนง านสวนป าล์ม ที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สภ าพซู-บผ อมหนั งหุ้ มกระดูก ไม่ส วมใส่เสื้อผ้า

ชาวบ้านเอาของกินของใช้ไปให้ย ายก็เผ าทิ้ งหม ด เก็บไว้แต่ขย ะ กลับมานั่งหน้าบ้านที่เดิมพร้อมหม า 1 ตัว วอนหน่ วยง านที่เกี่ ยวข้องช่ วยรับไปดูแ ล

เรื่องร าวของคุณย ายวั ย 70 ปี ถูกปล่ อยทิ้ งไว้คนเดียวที่บ้านพักคนง านในส วนปาล์ม จ.กระบี่ จ นซู บผ อม และไม่ยอมใส่เสื้อผ้าร ายนี้

เปิดเ ผยขึ้นเมื่อวันที่ 9 ม.ค. เมื่อมีเ ฟซบุ๊ กของช าว จ.กระบี่ ใช้ชื่อว่า Vanida Rakdee นำเรื่องราวพร้อมภาพของหญิงสูงอ ายุคนหนึ่งมาโ พสต์

โดยในภาพเป็นหญิงสูงอ ายุในสภ าพไม่ส วมเสื้อผ้า กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนพื้นที่เต็มไปด้วยเ-ศษขย ะ พร้อมบรรย ายเล่าเรื่องไว้ว่า

“ร บกวนหยุดอ่านสั กนิด ขอความช่ วยเหลือคะ พอจะมีหน่ วยง านไหนช่วยเ หลือได้บ้างค่ะ ตอนนี้แ กหล งๆ ลืมๆ เดินไม่ได้แล้ว

อยู่คนเดียวกับหม าอีก 1 ตัว (ซึ่งแ กเรียกหม าตัวนั้นว่าลูกสาว) ไม่มีญ าติพี่น้องใดๆ อยู่แบบไม่มีไ ฟฟ้า และช าวบ้าวเเถวนั้น

เเละพวกเราเองทำได้แค่เอากับข้าวไปให้วันต่อวัน และที่นอน อะไร รวมถึงเสื้อผ้าต่ างๆ เมื่อตอนเเ กปกติแ กก็ใส่เสื้อผ้า และนอนบนที่นอน

ใช้ชีวิ ตอย่ างคนปกติ เเต่ตอนนี้ด้วยความที่เเ กแ ก่แล้วและหล งๆ ลื ม ๆ ใครเอาอะใรไปไห้แ กก็รื้ อออกมาทิ้ งหม ดทุกอย่ าง

และเอาขยะเข้าในห้องนอน ต ามที่เห็น ส่วนแ กเองออกมานอนข้างนอก จะข ี้ จะเ ยี่ยว ก็อยู่ตรงนั้นหม ด ย ายแ กอ าศัยอยู่ในพื้นที่เขาพนมค่ะ

อยู่ห้องเเถวเก่ าๆ และเมื่อหลายสิบปีก่อน แกอยู่กับหลานสาว 1 คน..เเต่ได้ออกเ รือนไปแล้วและไม่ได้กลับมาเ ยี่ยมแ กอีกเลย

ตอนนี้สภ าพร่ างก ายแ กไม่ได้คล่ องตัวเหมือนเมื่อก่อน ที่จะทำอาห ารเองได้ ป้าๆ อาๆ เลยต้องเอากับข้ าวไปให้แ กอยู่บ่อยๆ

ใส่เสื้อผ้าให้แ กก็ถอ ดอ อกตลอ ด ขอความเ มตต าให้ย ายแ กด้วยค่ะ น่าสงส-ารจั บใ จ ช วนคุยอะไรแ กก็จะนึกถึงเเละพูดถึงลูกสาวแ กตลอ ด

แ กยังพูดได้คล่ อง บางอย่ างยังจำได้ดี (โดยเฉพาะเรื่องลูกสาวแ ก) บั้ นปล ายชีวิ ตของแ กอย ากให้แ กมีชีวิ ตที่ดีกว่านี้

พอจะมีหน่ วยง านไหนเข้ามาช่ วยเ หลือได้บ้างค่ะ ง ดรับของบริจ–าคค่ะ เอาไรไปให้แ กก็เอาทิ้ งหม ด อย่ างน้อยช่ วยให้แ ก

ได้อยู่บ้านพักคนชร าก็ยังดี ฝ ากเเ ชร์ด้วยนะคะให้ไปถึงหน่ วยง านต่ างๆ เ ผื่อมีคนใจดีให้การช่วยเ หลือ”
ภายหลังโ พสต์ดังกล่ าว

ถูกแ ชร์ออกไป มีคนพูดถึงจำน วนมาก เพราะรู้สึกส งส ารหญิงชร าในภ าพ ที่ต้องอยู่ในสภ าพแบบนี้มานาน ไ ร้ญ าติพี่น้องเ หลียวแ ล

ทางผู้สื่ อข่ าวจึงติ ดต่ อไปยังเจ้าของโ พสต์ดังกล่ าว ทราบชื่อคือ น.ส.วนิดา รักดี อ ายุ 27 ปี อยู่บ้านเ ลขที่ 186 ห มู่ 10 บ้านเ ทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

โดย น.ส.วนิดา เล่าให้ฟังว่า เ หตุที่นำเรื่องนี้มาโ พสต์ เพราะเมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ใ หญ่บ้ านในพื้นที่ ได้พบกับคุณย าย

ทราบว่าชื่อย ายจอย  อ ายุประมาณ 70 ปี พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนง านร้ -าง ภายในส วนป าล์มใกล้บ้าน เมื่อเห็นสภ าพคุณย ายก็รู้สึกส งส-าร

เพราะย ายไม่สวมเสื้อผ้า นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านตลอ ดเวลา ไม่ย อมลุ กไปไหน โดยมีสุนั ขสีขาว 1 ตัว คอยอยู่ใกล้ๆ และรอบตัวรวมทั้งในบ้ าน

มีแต่เ ศษขย ะ ช าวบ้ านจึงช่ วยกันพาคุณย ายไปอาบน้ำ และใส่เสื้อผ้าให้ แต่ไม่นานคุณย ายก็ถอ ดเสื้อผ้าทิ้ ง นอกจากนี้ส อบถามจ ากช าวบ้าน

ทร าบว่า ก่อนนี้ก็มีคนนำของกิน ของใช้ไปให้คุณย าย แต่คุณยายก็นำของที่ได้ไปเผ าทิ้ ง แล้วเอา
เ ศษขย ะเข้าไปไว้ในบ้ านแทน

แล้วคุณย ายก็กลับอ อกมานั่ง และนอนอยู่หน้าบ้านตรงนั้นตลอ ดเวลา น.ส.วนิดา เล่าอีกว่า ทราบว่าคุณย ายจอย มีลูกสาว แต่ปัจจุบันลูกสาวย้ ายไปอยู่ที่อื่น

ปล่อยให้ย ายอยู่เ พียงลำพั ง ในบ้ านร้-าง ไม่มีไ ฟฟ้าใช้ และตัวย ายเองก็เพิ่งมามีอาก ารแบบนี้ได้ประมาณ 1 สั ปดาห์ ตนและช าวบ้ านจึงเห็นใจ

เอาข้าวปล า อาห ารมาให้ย ายทุกวันแต่ที่ต้องนำมาโ พสต์ เพราะอย ากให้มีหน่ วยง านเข้ามาช่ วยรับตัวย ายไปดูแล

เพราะไม่อย ากให้อยู่ในสภ าพนี้ ซึ่งล่ าสุ ดได้รับการติ ดต่ อจ ากศู นย์ดำรงธsรม อ.เขาพนม ว่าจะเข้ามาตร วจสอบเรื่องนี้ ในวันที่ 10 ม.ค.นี้.

 

ขอบคุณที่มา:thairath

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น