กว่าจะมาเป็นพ ระเอกได้

ปัจจุบัน ‘หมู สมภพ’ ดาราอาวุโ สวั ย 77 ปี

ต้องบอกเลยว่าหากพูดถึงอดี ตพ ระเอก-ดาร ารุ่นใหญ่ ที่ยังคงมีผลง านในวงการบันเทิงอยู่ หลายคนคงนึกถึง ‘อาหมู สมภพ เบญจาธิกุล’

อยู่บ้าง เพราะเ จ้าตัวที่ถึงแม้จะอ ายุเยอะแล้ว ก็ยังคงรับง านในวงก ารบันเทิงอยู่ทั้งละคร และภ าพยนตร์ ซึ่งล่ าสุด
‘อาหมู สมภพ เบญจาธิกุล’

ก็เพิ่งจะฝ ากผลง านภาพยนตร์ที่ได้มีโอกาสแสดงร่วมกับ ‘ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์’ ไม่เมื่อช่ วงปลายปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ‘อาหมู สมภพ เบญจาธิกุล’ ในวั ย 77 ปี ก็ยังคงดูแข็งแ รง และยังคงหล่ อเหล าเหมือนครั้งยังเป็นอดี ตพ ร ะเอก

เพราะหากย้อนกลับไปเมื่อ 40-50 ปี ที่แล้วถึงแม้จะได้เป็นบทพ ระรอง ในจอภ าพยนตร์ และเข้ามักได้รับบทพ ระเอกทางจอโทรทัศน์

ทั้งนี้ ทางด้ านชีวื ตในวงก ารบันเทิงของ ‘อาหมู สมภพ เบญจาธิกุล’ นั้น เรียนจบวิทย าลัยเทคนิคกรุงเ ทพ แ ผนกช่ างไ ฟฟ้า

ก่อนจะก้าวเข้าสู่วงก ารบันเทิงเคยเป็นนักฟุตบอลให้ กับทางสโ มสรตำร วจอยู่หลายปี จ นกระทั่ งคิดตั ดสินใจเป็นตำร วจ แต่แล้ว

ก็ได้พบเจอกับ ‘ท่านมุ้ย มจ.เฉลิมชาตรี ยุคล’ ในง านบ วชของพี่ชายของเขา ซึ่งเป็นต ากล้องให้กับสังกัด ‘ท่านมุ้ย’ เลยช วนมาแสดงหนังในสั งกัด

ฝึกหั ดอยู่ 2 เดือน โดยเริ่มเล่นหนั งโทรทัศน์เรื่อง ‘เงื อกน้อย’ ในปี พ.ศ.2514 ต่อมาได้มีโอก าสโ ชว์ฝ ีมือการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่อง

‘เ ทพธิดาโ รงแรม’ ถูกฉ ายเมื่อปี พ.ศ. 2517 อีกทั้งยังประกบคู่กับนางเอกใหม่สมัยนั้นอย่ าง ‘หม่ อมอูม วิยะดา อุมารินทร์’

และ เป็นพ ระเอกคู่กับ ‘นัยนา ชีวานันท์’ จากเรื่อง ‘ผมไม่อย ากเป็นพั นโท’ ปี พ.ศ. 2518 อีกทั้งยังมีผลง านการเป็นพ ระเอก

และพ ระรองหลายเรื่อง เช่น ‘ความรักครั้งสุ ดท้าย (2518), สันต ิ-วีณา (2519), แม่ดอ กรักเร่ (2519), นักเลงสามสลึ ง (2519),

ล่ า (2520), เกวียนหัก (2521)’ แม้สมภพจะเป็นนักแสดงสมท บในจอหนั ง  แต่ในจอโทรทัศน์ เขาคือพ ระเอกอันดั บหนึ่ง

นอกจากนี้ ‘อาหมู สมภพ เบญจาธิกุล’ ยังเป็นนักแสดงยุ คแรกๆ ที่ได้รับบทเป็นชาย-รัก-ชาย จ นหลายคนจำเขาในภาพนั้น อีกทั้ง

ในช่ วงที่ดังสุดๆ เคยมีผู้หญิงมาขอเ ลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นพาไปท านข้าว อีกทั้งยังให้รถด้วยอีกหนึ่งคัน แต่สุดท้าย ‘อาหมู สมภพ เบญจาธิกุล’ อดี ตพ ระเอกก็ไม่ได้รับไว้

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น