ประวัติ“ศรเ พชร”

เ ปิดประวัติ “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” 

เ ปิดประวัติ “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” นักร้ องลูกทุ่งชื่อดั ง เ สียชีวิ ตกะทั นหัน เ ปิดประวัติ “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” นักร้-องลูกทุ่งชื่อดัง

เ สียชีวิ ตลงที่โ รงพย าบาลศิริร าช ในวั ย 73 ปี ปิดตำน านลูกทุ่งเ สียงสะเ ด็ด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่ าวเศร้ าของวงก ารบันเทิงไทย

เมื่อนักร้oงลูกทุ่งชื่อดังอย่ าง “ศรเ พชร ศรสุพรรณ” ได้เ สียชีวิ ตลงที่โ รงพย าบาลศิริร าช ในวั ย 73 ปี หลังลูกชายอย่ าง คุณศิริโ ชค

หรือ คุณกล้ วยแข ก ได้โwสต์ระบุว่า “หลั บให้สบ ายนะครับพ่อ พ่อเ หนื่อยมามากแล้ว ผมสัญญ าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุด #เ สียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอ ดไป”

สำหรับ ศรเ พชร ศรสุพรรณ เ กิดเมื่อวันที่ 27 มีนา พ.ศ. 2491 เป็นบุ ตรของ นายเทิ่ง และนางหม ก คล้ายละมั่ง ศรเ พชรจบการศึ กษาชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4

จากโ รงเรียนวัดศรีสร้ อยเ พชร อำเภออู่ท อง จังหวัดสุพรรณบุรี ศรเ พชร ศรสุพรรณ เริ่มเข้าสู่อาชี พนักร้oง จากการเป็นนักร้oงเ ชียร์รำวงของ

ดำ แดนสุพรรณ โดยมี เ ลี้ยง กันชนะ เป็นผู้ชั กนำเข้ าวงก าร จ นได้พบกับ โ ผผิน พรสุพรรณ นักร้-องเ ชียร์รำวงอีกคนหนึ่ง

โผผินจึงแต่งเพลงให้กับศรเ พชรไว้หลายเพลงจ นมีชื่อเ สียงโ ด่งดังในช่ วงปี พ.ศ. 2513-2519 สำหรับผลง านเพลงที่มีชื่อเ สียงในระยะแรก

และต่อมา ได้แ ก่ หยิ กแกมหย อก, เข้าเ วรรอ, มอเตอร์ไ ซค์ทำหล่ น, ไ อ้หวังต-ายแน่, ใจจะข-าด, อภั ยให้เรียม, เ สียน้ำต าที่คาเฟ่, รักมาห้าปี

เป็นต้น โดยศรเ พชรเป็นนักร้-องที่มีลูกคอสะเ ด็ดเป็นเอกลั กษณ์จ นหาใครเทียบย าก ทั้งนี้ เพลงที่สร้ างชื่อให้กับตำน านนักร้ องลูกทุ่ง

คนนี้คือเพลง “ข้าวไม่มีข-าย” ที่ได้รับร-างวั ลนักร้ องดีเด่นเสาอากาศท องคำ จ ากสถานีวิทยุเ สียงสามยอ ดในปี 2518 และได้เ สียชีวิ ตลงในวันที่ 8 มกรา พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *