พบเ รือปริ ศนาลอยใกล้เก าะสมุ ย

พบเ รือปริ ศนาลอยใกล้เก าะสมุ ย

ขนลุ ก พบเ รือปริ ศนาลอยใกล้เก าะสมุ ย ไ ร้ที่มา-ไ ร้คนบนเ รือ แ ถมน้ำท่ วมห้ องเ ครื่องหม ด วันนี้ (8 ม.ค.) พลเ รือโทสุนทร ดำคล้ าย ผู้บั ญชาการทั พเ รือภาคที่ 2

เปิดเ ผยว่า ทัพเ รือภ าคที่ 2 ตร วจพบเ รือไ ร้สัญช าติ ลอยเข้ามาใกล้แ ท่นขุ ดเ จาะน้ำมันกล างทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใ ต้ของเกาะสมุย

ประมาณ 70 ไ มล์ทะเล โดยได้รับแ จ้งจากเ จ้าหน้าที่แ ท่นขุ ดเ จาะน้ำมันเชฟรอน ซึ่งพบเ รือลำดังกล่ าวลอยอย่ างผิ ดปกติในจุ ดดังกล่าว

ผู้บั ญชาการทั พเ รือภาคที่ 2 ได้สั่ งการให้อากาศย านไ ร้คนขั บ และ เ รือ ต.113 ออกล าดตะเ วนค้นหา ในเวลา 22.00 น. ของคืนวันที่ 5 มกรา

ที่ผ่านมา พบเรือ 2 บริเ วณ แลต. 8 องศา 45.09 ลิปดา เหนือ ลอง. 101 องศา 17.88 ลิ ปดาตะวันออกหรือประมาณระยะท าง 1ร้ อย ไ มล์ทิศทาง 025

จ ากปากร่ องน้ำทะเลส าบสงขล า และได้เข้าตร วจส อบเรือลำดังกล่าว ผลการตร วจส อบเรือมีลักษณะคล้ายเรือสิ นค้ า ความย าวประมาณ 80 เมตร

ไม่มีสินค้ าในระวาง ไม่มีลู กเรือแม้แต่คนเดียว จากการตร วจส อบ ที่ตัวเรือมีภาษาจี น แต่ไม่มีหม ายเ ลขเรือ หม ายเ ลขท้ ายเ รือถูกล บ

และไม่มีการพักอ าศัยของคนประจำเรือ ไม่มีสมอและโ ซ่สมอ สภาwในเรือมีน้ำท่ วม ทั้งในตัวเ รือและในห้องเ ครื่องไ ฟฟ้า และเ ครื่องจั กรใหญ่

ตัวเรืออยู่ในลักษณะเอียง ประมาณ 35 องศา จากนั้นเรือ ต.113 ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการสู บน้ำออกจ ากเรือเพื่อให้เรือทร งตัวอยู่ได้ไม่จ-มลงสู่ใ ต้ทะเล

ซึ่งจะเป็นผลกระท บต่อความปลอ ดภั ยในเ ส้นทางเดินเรือ เรือ ต.113 สาม ารถสู บน้ำออกจ ากเรือได้ในระดั-บหนึ่ง ต้องถ อนกำลังออกจ ากเรือ

เนื่องจ ากคลื่ นลมแ รงจ นเรือกระแ ทก กันไปมาอาจเ กิดความเ สียห ายกับเรือ ต.113 และไม่ปลอ ดภั ยต่อผู้ปฏิบั ติง าน เนื่องจ ากการสู บน้ำต้องอาศัยไ ฟฟ้าจาก

เรือ ต 113 ที่เทียบกับเรือเป้ าหม าย ผลการสู บน้ำทำให้เรือสาม ารถทร งตัวได้ดีขึ้น พลเรือโทสุนทร คำคล้ าย ผู้บั ญชาการทัพเรือภ าคที่ 2 ในฐ านะ

ผู้อำน วยการศู นย์อำนวยการรั กษาผลประโยชน์ของช าติทางทะเลภาคที่ 2 ได้ม อบหม ายให้พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประท านวรปั ญญา

รองผู้อำน วยการศู นย์อำน วยการรั กษาผลประโ ยชน์ของช าติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล. ภาค 2) บูรณาการหน่ วยในโ ครงสร้ างร่วมตร วจสอบเรือ

เตรียมการรับเรือเข้าฝั่ งและติดต ามหาเ จ้าของเรือ ทางศู นย์อำน วยการรั กษาผลประโยชน์ของช าติทางทะเล ให้ความสำคัญกับปั ญหา

ที่เ กิดขึ้นเป็นอย่ างมาก ซึ่งเป็นผ ลกระท บต่อการรั กษาผลประโยขน์ของช าติโดยตรง หากเ กิดปั ญหาเรือจ มกล างทะเลก็จะเ กิดปั ญหาการรั่ วไ หล

ของน้ำมันเ ชื้อเwลิงในเรือที่ยังมีอยู่และยังไม่สาม ารถตร วจส อบปริมาณที่ชัดเ จนได้หากรั่ วไ หลออกมาก็จะสร้ างปั ญหาต่อสิ่งมีชีวิ ตในทะเล

หากเรือจ มก็จะส่งผลกระท บต่อเ ส้นทางเดินเรือการใช้ประโ ยชน์จ ากทะเล ปั ญหาต่ างๆ เหล่านี้ล้ วนเป็นผลกระท บต่อ

ผลประโ ยชน์ทางทะเลโดยตรง ดังนั้นศู นย์อำน วยการรั กษาผลประโยชน์ของช าติทางทะเล จะพย าย ามแ ก้ปั ญหาให้ดีที่สุด

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *