ป มในใ จที่มีมานาน

‘หนิง นิรุตติ์’ ป-มในใจ

นอกจ ากมาเ ผยเ คล็ดลับ การดูแลตัวเองจ นถึงวั ย 74 ปี ให้ดูดี สม าร์ท หนุ่มกว่าวั ยมากๆ ดาราอาวุโ ส นิรุตติ์ ศิริจรรย า

หรือ อาหนิง , พ่อหนิง ที่คนในวงก ารเรียกข านกัน ยังมาเ ปิดใจถึงความรักในอดี ต และการคร องโสดใน

วันนี้อย่ างมีความสุ ข ซึ่งเ หตุก ารณ์ในครั้งนั้นทำให้เขาต้องหยุดง านในวงการบันเทิง และย้ ายไปใช้ชีวิ ตที่

ซ าน ดิเอโก สหรั ฐอเมริก า เพื่อทำใจล่ าสุด เขาได้มาเ ปิดใจถึงเรื่องร าวครั้งนั้นอีกครั้งในร ายการดัง

“การแต่งง านครั้งแรก ก็แต่งกับคนในวงก ารเดียวกันนี่แหละ เพราะเล่นละคร เรื่องเดียวกัน แล้วเ กิดชอบพอกันก็

เลยร วบรั ดตัดความด้วยการไปจ ดทะเ บียนด้วยกันเลย แต่ก็ไม่ประส บความสำเร็จกับความรักในครั้ง

นี้ก็เลยกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจ นกระทั่ งมาเจอกับ อ.อรวรรณ เมื่ออ ายุ 36 ปีกับความรักในครั้งนี้ก็รักกันดี

และอยู่ด้วยกันมาน านกว่า 10 ปี แต่ก็ต้องจ ากกันโดยที่ไม่ทันได้ร่ำล า มันรู้สึกว่าครั้งนี้มันหนั กหน าเกินไป

ก่อนจะไปอเมริก ากัน จอ งตั๋ วแล้ว โดยภรรย าต้องไปออสเ ตรเ ลียก่อน ไปกับกลุ่มนักศึ กษา ผมก็รออยู่ที่ส วน

สุดท้ ายภรรย าจ ากไป ได้ซื้-อบ้านที่อเมริก า ไว้ให้เป็นของขวัญ ภรรย า ด้วย ชีวิ ตเหมือนหม ดแล้ว

อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ เห็นเขาอยู่ในความคิดเราตลอ ดเวลา เห็นใครที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับเขาด้วย ก็ร้ องไ ห้

เราเคยไปด้วยกัน นอนก็ไ ม่ได้ ข้ าวก็ไม่ได้กิ นเดือนหนึ่งง ตั ดสินใ จไปอยู่บ้านที่อเมริก า ที่รั ฐแ คลิฟอเ นียร์

เมื่อเดือน ส.ค.ปี2539 พอปี 2540 ก็อ ายุ 50 ละจ ากเ หตุก ารณ์ ในวันนั้นทำให้สาม ารถมองและเข้าใจอะไรได้

มากขึ้น ว่าทุกอย่ างมันไม่มีของเราจริงเราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปี ไม่ใช่สั ตว์เ ลี้ยง จะให้ไม่รู้สึก อะไรเลยได้อย่ างไร

ต่อให้เป็นสั ตว์เ ลี้ยงเราก็รู้สึ ก นี่เป็นมนุ ษย์…เป็นเหมือนอีกซี-กหนึ่งของเรา แล้วหลุ ดออกไปเฉยๆ

กว่าจะเอากลับเข้ามาได้ มันไม่ง่ายแน่นอน ดังนั้นเวลาใครถ ามว่า ทำไมถึงไปอเมริก า ผมไม่สาม ารถพูดให้ใคร

ฟังได้ว่าไปทำอะไร ถ้าใครคิดจะมีคู่เพื่อนอนอย่ างเดียวคง ไม่ต้องแต่งง านก็ได้ ทุกคนสาม ารถอยู่กับใครก็ได้

แต่การอยู่กับส ามีหรือภรรย าต้องอยู่ ด้วยอ ารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่หน้าที่  ผมว่าไปไม่รอ ดโ ชคดีว่าอาชีw

นักแสดงไม่มีวันเ กษียณ เพราะการแสดงเ กี่ยวข้ องกับวิ ถีชีวิ ตของคน ทำให้ต้องมีนักแสดงตั้งแต่วั ยเล็กจ นถึง

วัยคุณปู่ ฉะนั้นถ้ายึ ดอาชีwนี้เป็นหลั ก ก็คงไม่มีคำว่าเ กษียณ เพราะถ้ายังมีความสุ ขกับง านก็ทำไปได้ตลอ ด

แม้การเป็นนักแสดงจะเ หนื่อยไม่ต่ างกับชีวิ ตเ กษตรกร

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น