“ษา”อ ยู่ได้ด้วยตัวเอง

ษา วรรณษา ดูแล น้องเซเดย์ คนเดียวแม้ลูกเป็นเ ด็กพิเ ศษ

ษา-วรรณษา มาเ ปิดใจ ไม่ได้กี ดกัน พ่อเจอลู ก เ ลี้ยงลู กเ ด็กพิเ ศษ อ ายุ 12 ข วบ น้องเซย์เดย์ โดยเคยต กลงกับอดี ตสามี(เป้ ไฮร็ อค) พ่อของลู ก

ตอนขึ้นศ าลไ กล่เ กลี่ยว่าจะห ารครึ่งกัน แต่ช่ วงนั้นเป็นความไม่สะด วกของพ่อเค้า เราเลยรับผิ ดชอบเอง ถ้าเมื่อไหร่เราลำบ ากจะขอความช่วยเ หลือ

หนูมีลำบ าก แต่สตร องพอที่จะหาเ งิน ไม่กล้ าขอเ งินเค้า จะยืมใครยังไม่กล้า นอกจากสุดๆ จริงๆ แม้พ่อของลูก ถ้าทำความลำบ าก

ให้เค้าเพิ่ม ก็ไม่เอา เรารู้ว่าเ กิดอะไรขึ้น​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ไม่อย ากเป็นภ าระไปเพิ่มให้เค้าอีก กับพ่อของลูก เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะเค้าอารมณ์ศิลปิ น

เรารู้ว่าอยู่ไปเราคงท นไม่ได้ เห็นทุกอย่ าง บางอย่ างเรารับไม่ได้ ส่วนกับหนุ่มล่ าสุดที่เพิ่งเ ลิกไป ไม่อย ากพูดร ายละเอียด

เพราะจะไปพ าดพิ งคนอื่นด้วย เราไม่เข้าใจว่า ทำไมเราเ กิดมามีพร้อมทุกอย่ าง ทำไมไม่ให้ความรักที่จริงใจกับเราบ้าง ตอนนี้ก็โสดแล้ว

บอกตัวเองว่าจะไม่ทำอะไรให้แม่เ สียใ จอีกแล้ว ตอนนี้ก็ดูแลทั้งลู ก ทั้งคุณแม่ของตัวเอง โดยไม่เ หนื่อย เพราะเป็นหน้าที่ของทุกคน

ที่ต้องทำ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ถึงจุดนี้บอกเลยว่า ความรักไม่ได้โ รยด้วยกลี บกุหล าบ ความรักจริงๆ กิ นไม่ได้ ความรักจริงๆ ไม่ใช่กั ดก้ อนเ กลือกิน ความรักจริงๆ

คือ ต้องหาคนที่ทำง านไปกับคุณ สร้ างฐ านะไปด้วยกันได้ ครอบครัวก็จะไม่อ-ดอย าก คือเซย์เดย์เป็นเ ด็กพิเ ศษในกลุ่ มออทิ สติ ก

แล้วก็เป็นเรื่องของ LD แล้วก็สม าธิสั้ น เป็นทั้งหม ด 3 อาก าร ตั้งแต่ข วบแรกเลย แล้วตอนนี้พอ 15 ปี แล้วมีการบำบั ดมาตลอ ด 4 ปีแรก

ตั้งแต่ 1 ข วบ จ นถึง 4 ข วบ ค่อนข้ างรุ่นแ รงกับแม่ ของเขาไม่รุ นแ รง เพราะว่าคนรอบตัวต้องปรั บตัวทั้งหม ด เพื่อจะมาดูแลเขาว่า

เขาจะได้รับการดูแลแบบไหน บำบั ดแบบไหน การดูแลเขา อย่ างแรกคุณแม่ต้องสังเ กตก่อนว่าลูกมีความผิ ดปกติไหม ในเ คสของษาคือลูก

ไม่มีอ ายค อนแ ท็ก คือเวลาเราเรียกแล้วไม่หัน อันที่สองเดินผิ ดป กติ ทร งตัวไม่ค่อยได้ อันที่สามก็จะมีความพิเ ศษทางจีเ-นียสนิดนึง ซึ่งเราเห็นแล้วว่าเก่ง​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *