ขุ ดประวัติพ่อค้ ากาแฟสะปั น

ขุ ดประวัติพ่อค้ ากาแฟสะปั น 3ร้ อย

จ.น่าน โป๊ะแ ตก ชอบอ วดร-วย หล อกช าวบ้านไปทั่ว ช าวเ น็ตขุ ดลึ กประวัติพ่อค้ ากาแฟสะปัน 3ร้ อย ใน จ.น่าน จ นโป๊ะแ ตก ถูกแ ฉเคยมีคนโwสต์เ ตือนภั ย

ชอบอ วดร-วย อ้ างเป็นเ จ้าของพูลวิลล่ า กลายเป็นเรื่องร าวใหญ่โต เมื่อช าวเ น็ตต ามไปขุ ดลึ กประวัติพ่อค้ ากาแฟสะปัน 3ร้ อย ใน จ.น่าน

จ นโป๊ะแ ตก ถูกแ ฉเคยมีคนโ พสต์เ ตือนภั ย ชอบอ วดร-วย อ้ างเป็นเ จ้าของพูลวิลล่ า เข้ามาต ีสนิทจ นลูกค้ าอึ ดอั ดใจ สื บจากเ น็ต

พบเคยเป็นพ่อค้ าปิ้งย่ างรถเ ข็นย่ านนิมมานฯ ในวงก ารกาแฟไม่มีใครรู้จักเ ตือนอาจมีเ ป้าหม ายที่ไม่ปกติ อย่ าหล งเ ชื่อถ้ามาช วนลงทุ-น

โดยง านนี้มีผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้สรุปเรื่องร าวสุดโกล าหลซั บซ้ อนนี้ไว้ว่า… ไหนๆ ก็เป็นคนในพื้นที่แล้ว

สรุปให้ละกันเรื่องของก าแฟ 3ร้ อย-9ร้ อย บ าท ที่จังหวัดน่าน เ จ้าของชื่ออันดามัน ไม่รู้ว่าเป็นนามแ ฝงหรือชื่อจริง เคยมีประวั ติว่าเปิดร้ านข-าย

สป าเกตตี้ที่จังหวัดน่านเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่มีการหล อกล งทุ-นทำเกสเฮ าส์ และที่ดิ น เลยต้องห นีไปจากจังหวัด ไม่มีใครติดต ามว่าไปที่ไหน

3 ปีถัดมาพบว่าไปเ ที่ยวหล-อกคนในเ ชียงใหม่ โดยอ้ างว่าเป็นนักลงทุ-น มีที่ดิ นมากมาย มีพู ลวิลล่ าหลายสิบหลัง มีไ ร่ส วนอยู่มากมาย

พฤ ติก-รรมคือ เวี ยนไปต ามร้ านกาแฟในเชียงใหม่ สั่ งแ-ก้วเดียว นั่งทั้งวัน แ กล้งคุยโทรศั พท์เ สียงดังๆ ในร้ านทั้งวันอ วดอ้-าง

ว่าเป็นเ ศรษฐีอย ากจะลงทุ-น รอ ตกเห ยื่อจ นสมาค มร้ านกาแฟในเชียงใหม่  ลงความเห็นให้ขับไ ล่ออกจากจังหวัด ไม่ให้เข้าร้ านไหนเลย

มีคนพบว่าเคยเปิดร้ านรถเ ข็ญปิ้งย่ างแถวนิมมานฯ มีคอมเ ม้นท์บอกว่า เจอหล อกข-ายอาห าร ที่พัก ในหลายจังหวัด และมีข-ายค อร์สทำอาห ารในร าคาสูงถึง 2 ล้ านบ าท

ชมรมกาแฟพิเ ศษน่ าน จึงได้เข้าไปตร วจสอบทันที พบว่ากาแฟร าคา 9ร้ อย บ าท นั้น ผู้ข-ายไม่รู้จักชื่อกาแฟ ไม่รู้จักวิธีการปลู ก

การบ่ มกาแฟ รู้แค่ว่าคั่ วกล าง (ไม่ได้คั่ วเองด้วย) อ้ างว่าเป็น “กาแฟพ่อหล วง” จ นเ กิดเป็นกระแ สต่อว่าในกลุ่มการเ มืองต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่ติดต าม “กาแ ฟน่าน” กาแฟน่านนั้นไม่ใช่แค่ร้ านกาแฟ แต่เป็นการลงทุ-นปลูก วิจั ย พั ฒนา ต้นกาแฟในพื้นที่บนด อยของจังหวัด

จ นได้กาแฟที่มีรสช าติ ไม่เหมือนใคร แล้วส่งประก วดจ นได้รับร างวั ลมามากมาย และได้รับการรั บร อง สาม ารถส่งออกได้ มีทั้งคั่ วให้

คั่ วเอง  คั่ วบ ด ไปจ นถึงกาแฟ Specialty แบบไ ฟฟ่ อน ก็มีคนน่านไปประก วดจ นได้รับร-างวั ลแ ชมป์โ ลก และกลับมาเปิดที่จังหวัด (ในร-าคาไม่แwง)

ขอบคุณ:เ ฟซบุ๊ ก คุณัช เนส

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *