พร ะอานนท์ ไม่เ ชื่อเรื่องข่าวรี ดไ ถเ งินปมผู้กำกั บโ จ้

พร ะอานนท์ ไม่เ ชื่อเรื่องข่าวรี ดไ ถเ งินปมผู้กำกั บโ จ้

เรียกได้ว่าคนจับตาเป็นจำนวนมาก วันนี้ 27 ส.ค. 64 เมื่อเวล า 11.00 น. พร ะอานนท์ ธัมโชโต พร ะวั ดภัทรสิ ทธาราม

เดินทางมาให้กำลังใจ พ.ต.อ. ธิติส รรค์ โดยในมื อมีเครื่องดื่มและของกินบ รรจุลงถุ งหิ้ วจำนวนมากด้วย


ทั้งนี้พร ะอานนท์ เปิดใจกับสื่ อที่อยู่ ณ บริเ วณนั้นว่าตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจ หลังจากที่ติดตามข่าวมาตลอดประทั บใจเพราะผู้กำกั บเป็นลูกผู้ช ายและไม่เ ชื่อเรื่องข่ าวรี ดไ ถเ งินที่เ กิดขึ้น

ส่วนเรื่องซ้ อมผู้ต้oงหาคิดว่าอาจจะหนักมื อไปประม าทไปผิ ดพล าดจนทำให้ผู้ต้oงหาถึงแ ก่ชีวิ ตก็ไม่ได้เห็นด้วย แต่บางครั้งง านของผู้พิทั กษ์สั นติร าษฎร์ ท ฤ ษฎีกับภ าคปฏิบั ติมันก็ส วนทางกัน

ผู้กำกั บจะว่าดีก็ไม่ได้ดีเต็มร้ อยหรือว่าดีเต็มร้ อย เพราะคนเราเ กิดมาไม่มีใครดีทั้งหมดและไม่ได้ชั่ วทั้งหมด

ตรงนี้ และท่านจะร ว ยก็เป็นเรื่องของความจะร ว ยหรือใครจะจ นก็เป็นเรื่องของความจะจ นมันอยู่ที่เ ทคนิ ค

อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุ ค ค  ลเขาร ว ยกว่าผู้กำกั บกันเ ยอะแยะ ห นีไปอยู่เมืองน อ กก็เ ยอะแยะติ ดค ดีไปมากมายใช่ไหม

ที่มาเป็นกำลังใจให้ พ.ต.อ. ธิติส รรค์ เพราะผู้กำกั บกลับมาม อ บตัวและจ ากการที่ฟังสั มภ าษณ์ของผู้กำกั บ

บอกว่าอย ากจะฆ่ า ตั ว ต า ยแต่เมื่อผู้ใหญ่บอกให้ท่านกลับมาม อ บตัวผู้กำกั บก็กลับมาม อ บตัวสู้ ค ดี

และบอกว่าลูกน้องไม่ผิ ดข อรั บผิ ดเพียงคนเดียว เพราะเป็นคนสั่ งยอมติ ด คุ กตลอดชีวิ ตก็ได้ ทำให้รู้สึกว่าเ จ ต น าจริงๆแล้วของผู้กำกั บไม่มีเ จ ต  น าจะให้ผู้ต้oงหาต า ย

ส่วนการมาให้กำลังใจผู้ต้oงหาวันนี้จะเป็นการส วนกร ะแ สหรือไม่ ไม่ได้สนใจ ที่มาให้กำลังใจ เพราะไม่อย ากให้

ผู้กำกับฆ่ า ตั ว ต าย ไม่อย ากให้คิดมากอย ากให้ผู้กำกั บมีกำลังใจในฐ า น ะที่เ กิดมาเป็นผู้พิทั กษ์สั น ติ ร  า ษ ฎร์

เ กิดมาเป็นคนไ ทยเป็นลูกหล านไ ทยและทำหน้ าที่เป็นตำร วจไ ทยยังดีกว่าคนบ างคนที่โ กงช าติบ้านเมื องปร ะช าช นแล้วไม่ยอมรั บผิ ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น