‘พอเจตน์’ผู้รับบทชายกล าง

บ้านสระบุรี ‘พอเจตน์ แ ก่นเ พชร’

หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นต ากันมาบ้างแล้วสำหรับ ‘เล็ก พอเจตน์ แ ก่นเ พชร’ อดี ตพ ระเอกดังจาก ‘บ้านทรายท อง’
ผู้รับบท ‘ชายกล าง’

ปัจจุบันเ จ้าตัวในวั ย 73 ปี ก็ผั นตัวไปใช้ชีวิ ตเรียบง่ายอยู่ที่จังหวัดสระบุรี หลังไ ม่ค่อยมีง านการแสดง
ให้ได้เห็นกันอยู่พักใหญ่

เพราะด้วยอ ายุวัยที่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ ‘เล็ก พอเจตน์ แ ก่นเ พชร’ ก็ยังอย ากทำง านในวงก ารอยู่
โดยก่อนหน้านี้

‘เล็ก พอเจตน์ แ ก่นเ พชร’ ก็เคยได้ให้สัมภ าษณ์ถึงเส้นทางชีวิ ตในวงก ารบันเทิง ด้วยอ ายุเมื่อเข้าวงก ารมา
ก็เกือบ 30 ปี แล้ว

อีกทั้งยังมีครอบครัว ทั้งภรรย าและทาย าท แต่ต้องปิ ดบังไว้ เพียงเพราะต้องการมีที่ยืนในวงก าร เพราะเมื่อ
อดี ตหากรู้ว่าดาร า-พ ระเอก

มีครอบครัวแล้วความนิยมจะตกลง โดย ‘เล็ก พอเจตน์ แ ก่นเ พชร’ เล่าว่า “มีอยู่ช่ วงหนึ่งผมเ บื่อ ห นีจ ากวงการไป ติ ดต่ อไม่ได้ ประมาณ 10 ปีได้

แล้วก็กลับมาเล่นละคร ปี พ.ศ. 2528 เรื่องมัสย า ตอนนั้นก็ไปทำไร่ เ ลี้ยงวัว เ ลี้ยงคว ายห นีคว ามวุ่ นว ายไป ช่ วงนั้นค่อยข้างเ-บื่อหน่-าย

มันไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง วันหนึ่งก็มีแต่คนโ น้นล ากไปคนนี้ล ากมา ไม่มี เวลาเป็นของตัวเอง ทาย าทก็ต้องปิ ดบั งใครรู้ไม่ได้ว่ามีครอบครัว

ทั้งภรรย าและทาย าทแท้ๆ ก็ต้องแ ยกย้ ายกันอยู่ จ นสุดท้ ายก็ต้อง แ ยกทางกับภรรย า ส่วนตอนนี้ก็อยู่กับแฟน อ ายุห่ างกัน 10 กว่าปี

ที่สระบุรี ช่ วยกันเ ลี้ยงสุนั ข 10 กว่าตัว” เมื่อถามถึงชีวิ ตในวงก าร บันเทิง ‘เล็ก พอเจตน์ แ ก่นเ พชร’ เล่าว่า “ได้เริ่มจากการเล่นหนั ง

ร อยลิขิ ต ในปี พ.ศ.2520 ซึ่งก็ไม่ได้ประส-บผลสำเร็จมาก เท่าไหร่ ทีนี้ คุณรุจน์ รณภพ เขาก็ดูตัวแล้วก็สร้ างหนั งเรื่องบ้านทรายท อง

ได้เข้าไปเล่นเป็น ม.ร.ว.ภารดาพัฒน์ระพี หรือ ชายกล าง ปร ากฎว่าผลตอบรับดีมาก ดีเกินค าด แต่มาดังเอาภาคสอง จำได้ว่าตอนที่ฉ าย

ได้โป รแ กรมแค่อาทิตย์เดียวก่อนที่เขาจะเ ปลี่ยนหนั ง ตอนนั้น เป็นช่วงก่อนลอยกระทง เพราะลอยกระทงจะมีหนั งดังเข้าโ รง

เรื่องของเราก็จำเป็นต้องหลี กทางให้หนั งใหญ่เขาเข้าก่อน พอหลังจ ากนั้นก็ได้ฉ าย วันแรกก็เกือบเต็มพอรอบที่สองเ สริม

เต็มเ สริม เต็ม เต็ม เ สริม ฉ ายตั้งแต่ก่อนลอยกระทงลอยกระทง จ นถึงตรุ ษจี น  ข้ามปีใหม่ไป ก็ยังไม่หยุดฉ าย
ตอนนั้นชีวิ ต

ผมก็เ ปลี่ยนไปเลยทันทีถือว่าแ จ้งเ กิดในบทชายกล างเลยก็ว่าได้ อีกอย่ างเพราะได้เล่นคู่กับ เปิ้ล จารุณีด้วย คือแจ้งเ กิดกันทุกคน

ในเรื่องนี้รวมทั้งผู้กำกั บอย่ างอ ารุจน์ด้วยซึ่งก็เขียนบทเองอีกด้วย เป็นครั้งแรกและเรื่องแรกที่คุณรุ จน์เขียนบทเอง”

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น