พิมรี่พ ายช่วยเ หลือ

พิมรี่พ าย จุ กในอกช่วยเ หลือ ชายพิ ก ารลูก 3 ตอนจบน้ำต ารื้ นหักมุมเศร้ า

พิมรี่พาย เข้าช่วยเ หลือครอบครับ ชายพิก-ารลูก 3 ภรรย าห นีไปมีแฟนใหม่ ตอนจบน้ำต ารื้ น ไม่คิดว่าจะหั กมุมเศร้ า…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิ ปของพิมรี่พาย แม่ค้ าออนไ ลน์ชื่อดังที่เรียกน้ำต าผู้ชม กับการเข้าไปช่วยเ หลือครอบครัวหนึ่งหลัง

ผู้เป็นพ่อเ กิดอุบั-ติเ หตุร ถช-นรถสิบล้ อ ทำให้พิก-ารช่ วงขากลายเป็นผู้ป่.วยติดเ ตียง แต่ยังคงต้องดูแลลูกๆอีก 3 คน เพราะภรรย าไปมีส ามีใหม่

จึงต้องพย าย ามประค องครอบครัวสู้ทุกวิถีทาง ด้านพิมรี่พายเมื่อได้เห็นสภ าพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ถึงกับจุ กในอ ก

ช่วยซื้ อเ ครื่องรีแมพ สำหรับไว้จูนรถ ซึ่งเป็นง านที่พ่อถนัด และช่วยให้ย ายของเ ด็ก ๆ ได้กลับมาข-ายหมูปิ้ง เพื่อเ ลี้ยงดูครอบครัวด้วย

ส่วนลูกคนเล็ก น้องโฟร์ อ ายุ 10 ข วบ ต-าบอ-ดตั้งแต่กำเ นิด ไม่เคยไปโ รงเรียน แต่มีความฝั นอย ากไปโ รงเรียน
พิมรี่พาย จึงได้พาน้องโฟร์

ไปเข้าโ รงเรียนสอนคนต าบอ ดพ ระมหาไ ถ่พัทย า ซึ่งเป็นโ รงเรียนประจำ เพื่อเติมเต็มความฝั นให้น้องโฟร์ โดยก่อนที่พิมรี่พายจะกลับ

น้องโฟร์ได้เป่ าเ มาท์ออร์แ กนให้ฟังด้วย แต่แล้วช่ วงท้ายของคลิ ปก็มีการแ จ้งข่ าวเศร้ าว่า น้องโฟร์ ได้จ ากไปอย่ างสง-บ เมื่อวันที่ 31 ธันวา 2564 ด้วยโ–รคประจำตัว หลังจ ากเข้าเรียน 1 สั ปดาห์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น