ภาพล่ าสุด ‘รอน บรรจงสร้ าง’

ภาพล่ าสุด ‘รอน บรรจงสร้ าง’

นับว่าเป็นอีกหนึ่งดาร านักแสดงอาวุโ สอย่ าง รอน บรรจงสร้ าง หรือ คุณอี๊ด ชื่อจริงคือ ถิรยุทธ ตันติพิพัฒน์
อยู่ในวงก ารมานานมาก

เ กิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บิด าเป็นทห าร ศึ กษาที่แ ผนกไ ฟฟ้ าที่โ รงเรียนช่างกล ขส.ทบ.

ในระดั บ ปวช. และเรียนต่อที่วิทย าลั ยเทคโนโ ลยีและอ าชีวะศึ กษา วิทย าเ ขตเ ทคนิคนนทบุรี จ นจบระดั บปวส. เข้าสู่วงก ารบันเทิง

ด้วยการถ่ ายแบบและแสดงมิวสิกวิดีโ อเริ่มต้นการแสดง ภ าพยนตร์จากบท ธำรงค์ (โกธ รรม) ปัจจุบันมีผลง านละครอย่ างต่อเนื่อง

ส่วนใหญ่ออกอาก าศทางช่ องน้อยสีเคยได้รับ ร างวัลโทรทัศน์ท องคำ ครั้งที่ 5 สาข าดาราสนั บสนุ นชายดีเด่นทางด้ านชีวิ ตรัก

และชีวิ ตครอบครัวนั้น รอน บรรจงสร้ าง สมร สกับ ดารานักแสดงบทด าวร้ ายร่วมช่ องอย่ าง กล้วย ปร ารถนา สัชฌุกร ดาราสาวแฝ ดของสาว ก้อย ปาริฉัตร

ละในปัจจุบันยังครองรักกัน และร่ วมกันทำง านเ บื้องหลัง ผลั กดั นกันในหน้าที่ผู้จั ดละคร ซึ่งก่อนหน้านี้ทางที มง าน

ได้มีโอก าสได้รู้จัก ย้อนกลับไปร าวความรักโดยคุณกล้วยเล่าว่าตอนนั้นพี่อี๊ดต้องซื้-อของไปเ ซ่นพี่ไก่ก่อนขอแม่
เราอีกว่าจะมาจีบเรา

เค้าบอกเราเป็นคนคุยสนุก การอยู่ด้วยกันย าวนาน เราแต่งง านแล้วอย่ าพูดคำว่าเ ลิก คนเราต้องมีความอ ดท น เราเลือกเค้าแล้ว

ต้องปรั บตัว กล้วยไม่มีบุ ตร ทำเ ด็กหลอ ดแ ก้ว หลายครั้ง สภ าพจิ-ตใจเราก็ไม่ดี พี่อี๊ดสงส าร เราใช้เวลานานทำใจว่าตัดเลย

คิดใหม่ว่าจะอยู่กันสองคนแล้วไม่ต้อง มีบุ ตรส่วนเรื่องเ ช็คมือถือส ามีไม่ค่อยทำ เคยโทรไปหาพี่อี๊ดแล้วมีเ สียงผู้หญิงสะท้ อนมา

รุ่งขึ้นเค้าเ ปลี่ยน เ บอร์เลยเค้าบอกเพื่อนเค้าเอง เราเข้าใจ เค้าไ ม่ชอบเรื่องจุ กจิ ก ไม่มีหรอกชีวิ ตคู่ที่มีความสุ ขตลอ ด

คุณเลือกมาแล้ว ต้องดูแลกันไปอยู่กันเหมือนเพื่อน วันนี้มาชมภาพล่ าสุดพร้อมอั พเดตเรื่องร าวชีวิ ตรักของรุ่นใหญ่กันหอมป ากหอมค อกันแล้ว ไปชมกันค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น