ชีวิ ต‘โรสแมรี่’

‘โรสแมรี่’ อดี ตดาร าดัง ไม่มีตั งค์จำใ จทิ้ งบุตร

“โรสแมรี่” ตัดสิ นใจทิ้ งบุตรไว้สถ าน สงเ-คราะห์ ส่วนตนอาจไปขอตั งค์ เคยโ พสต์ขอตั-งค์กินข้ าวมาแล้ว

ครั้งหนึ่งเพื่อประทั งชีวิ ตเพราะไม่มีตั งค์ซื้ ออาห ารให้บุ ตรมาแล้วครั้งหนึ่ง ล่ าสุดอดี ตนักร้ อง “โรสแมรี่ คาฮันดิง”

ก็ออกมาโ พสต์ว่าท นรับค่ าใช้จ่ ายไม่ไ หว ขอเลือกเป็นแม่ที่ไม่มี หั ว ใจ ทิ้ ง บุตร“น้องพีเจ” วัย 9 ขวบ ไว้ที่
สถ าน สงเ-คราะห์

ส่วนตนอาจจะไปขอตั งค์ “โรสคงไม่สาม ารถดูแลพีเจได้ต่อไป สตอรี่แม่บุ ตรของเราคงจบเพียงเท่านี้

ขอบคุณที่รักและเ อ็นดูพวกเราเสมอมา สิ้ นเดือนแล้วเรากำลังจะไม่มีที่อยู่รถอาจจะโ ดนยึ.ด แม้แต่ข้าวจะหา
กินยังย าก

มีบุ ตรคนนึงใช้ตั งค์สูง โรสรับคนเดียวจ นวันนี้โรสรู้แล้วว่ามันเ กินตัว หม ดบุ ญกันเท่านี้ จบเรื่องนี้
ขอไปอยู่ไกลๆ

และจบโ ซเ ชียลล าออกจากง านบันเทิงที่ไม่มีใครไม่มีเ ส้นสา ยช่วยเหลือเรื่องง าน โรสย อมแ พ้

ต่อโชคชะต า ไม่มีค่ าบ้านค่ าน้ำค่ าไ ฟค่ าข้าว ล าก่อนนะคะทุกคน” “รูปสุดท้ายก่อนเราจะจ ากจ ากกันและคง

ไม่ได้พบกันอีก ทำบุ ญด้วยกันมาเท่านี้ เก็บกระเป๋ าแล้วบอกล ากันไปต ามทาง แม่ย อมแ พ้ แม่ไม่ส ู้แม่ตัวคนเดียว

ภ าระมันมากล าก่อนบุ ตรรัก ขอให้เจอคนดี ถ้าย่ าไม่รับ ก็สถ านสงเ-คราะห์ไม่ก็วั ด “พรุ่งนี้จะเอาโทรศั พท์ มอไซค์

จำหน่ ายเพื่อมาเ คลียร์ค่ าบ้านค่ าไ ฟ พีเจขอยุ ติบทบ ทการแ คสง านและแม่คงไม่ส่งง านแล้ว ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน

เ น็ตขอไม่จ่ ายเพราะคงขอล ากออกจาก ร.ร. อยู่วัดไป โ ซเ ชียลคงจบเท่านี้ พรุ่งนี้ก่อนจำหน่-ายโทรศั พท์อ าจยังพอเล่นได้อยู่

โทรทั ศน์ของอะไรที่บ้านจำหน่ าย จำหน่ ายหม ด เพราะไม่เอาแล้ว หากย้อนกลับไป โรสแมรี่นั้น ร้oงเพลง
กล างคืน

จ นตั้งท้oง ผู้ชายก็ทิ้-งไป จ นต้องกลายเป็นแม่เ ลี้ยงเ ดี่ยว ไ ร้ง านร้oงเพลง เพราะไม่ค่อยได้ติ ดต่ อกับใคร

ต้องข-ายเ ครปเ ลี้ยงบุตร ตั้งแต่คุณพ่อของตัวเองจ ากไป ก็อยู่กัน 2 คน ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันสองแม่บุตร

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *