เปิดปร ะวั ติหม วดไวกิ้ งด าวเด่นนั่งข้าง ผบ.ตร.แ ถลงจั บผกก.โ จ้

เปิดปร ะวั ติหม วดไวกิ้ งด าวเด่นนั่งข้าง ผบ.ตร.แ ถลงจั บผกก.โ จ้

หลังจากจั บกุ มผู้กำกั บโ จ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเ ด็นต่างๆในโ ลกโ ซ เ  ลี ย ลก็ร ะอุเช่นเดียวกัน รวมไปถึง

ตำร วจหญิงที่นั่งเคียงข้าง พล.ต.อ.สุวั ฒน์ แ จ้งยอดสุ ข ผบ.ตร. ในวงแ ถลงข่าวจั บกุมผู้ต้องหา

ซึ่งหากใครที่ติ ดตามการแ ถลงข่ าวเธอทำหน้าที่นำโ ทรศั พท์มื อถือไปจ่ อไ มค์ เพื่อเปิดโ อกาสให้

ผู้กำกั บโ จ้ โ ฟ น อิ นตอบข้อซั กถามสื่ อม วลช นตั้งแต่ต้นจ นจบ จนชาวโ ซ เ ชี  ย ลต่างอย ากรู้ว่า

ภ ายใ ต้หน้าก า ก นั้นเธอคือใคร เพราะอ อ ร่  าความสวยพุ่ งเหลือเกิน เลยสื บเ สาะหาข้อมู ล

พบว่าสำหรับตำร วจหญิงคนดั งกล่าวคือ ร.ต.ท.หญิง ภัทรศย า ฤ ก ษ์ รั  ตน์ หรือ หม วดไวกิ้ งเป็น

นายตำร วจติดตาม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เ ทพจำน งค์   โ ฆษกสำนักง านตำร วจแห่งช าติ จบนักเรียนน ายร้ อยรุ่น 72

ความสามารถไม่ธ รรมดา มีความสามารถพูดได้ 3 ภ าษ า ได้แก่ ไ ทย อั งก ฤ ษ และ จี น ร วมทั้งความสามารถด้าน

การร้องเพลงแ ถมยังได้ทุ นไปเรียนที่ประเ ทศไ ต้ห วันอีกด้วย ง านนี้บอกเลยว่าภ ายใ ต้หน้าก า กนั้น

ผู้หม วดทั้งสวยและแ ซ่ บมากแ ถมยังมีช่ องทางอ อ น ไ  ล น์ให้ส่ องกันด้วยนะ เพราะจากที่ดูการทำค ลิ ปลงช่ อง

ทางของเธอ เธอเป็นอีกคนที่เสียงเพราะและมี ด น ต รีในหัวใจมากๆที่ช่ อง ยู ทู บ VikkiPatara ถื อเป็นอีกมุมของส าวสวยที่นอกเหนือจากอ าชีพที่เธอทำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น