‘มิ้งค์’ยังสวยสมเป็นนางเ อกยุ ค 90

บ้าน ‘มิ้งค์ ฐรินดา’

เป็นดาร าสาวที่มากฝ ีมืออีกคนเลยทีเดียว สำหรับ มิ้งค์ ฐรินดา ก รรณสูต สาวไ ซส์เ ล็กหน้าหวาน ปัจจุบัน
เป็นนักแสดงอิสระ

ก่อนหน้าที่จะเล่นละครมิ้งค์ได้เล่นมิวสิ ควีดีโ อของ เจมส์ เ รืองศั กดิ์ เพลง “ไม่อาจเ ปลี่ยนใ จ”และมิวสิควีดีโ อของ ฝันดี-ฝันเด่น เพลง “หมื่ นคำล า”

เธอน่ะ ผ่ านง านละค รมาถึง 40 เรื่องเลยทีเดียวไม่ว่า จะเป็นละครจั กร ๆ วงศ์ ๆ หรือละครดร าม่ า โ รแมนติก คอมเมดี้ เรียกได้ว่าเธอเล่นมาทุกแนวเลยล่ะค่ะสำหรับ

มิ้งค์ ฐรินดา ก รรณสูต เดิมชื่อ ณัฏฐริณีย์ ก รรณสูต เ กิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2521 จบการศึ กษาปริญญ าตรี
คณะมนุษยศ าสตร์

เอกภาษาอังกฤ ษ มหาวิทย าลั ยหอการค้ า จบการศึ กษาปริญญ าโท เอกโ ฆษณ า มหาวิทย าลั ยกรุงเ ทพ
ปัจจุบัน

เธอเป็นแ อร์โ ฮสเตสประจำสายการบิ นแอร์เอเชี ย ดาร าสาวหน้าหวานคนนี้ก็ยังคงรับง านแสดงอยู่เรื่อย ๆ
ไม่นานมานี้สำหรับ

สาวมิ้งค์นั้นเคยมีผลง านรับเ ชิญในละครหลายเรื่อง อาทิ เ หยื่อพย าบ าท, ทาย าทอสู ร, หนึ่งด้ าวฟ้าเดียว,
ริมฝั่ งน้ำ ฯลฯ

รวมถึงเปิดร้ านอาห ารร่วมกับเพื่อนๆ ชื่อ HOSHI Restaurant แถวพ ระร ามเก้า 49, สาขาที่ 2 อยู่บางนา
เลียบถนนบางนา-ตร าด

อีกด้วย ประกอบกับเรียกว่าระทึกทีเดียวสำหรับเ หตุก ารณ์งโ ครงการก่ อสร้ าง เ กี่ยวสายไ ฟฟ้า จ นทำ
เสาไ ฟฟ้ าภายในซ อยล้ ม 6 ต้น

ทั้งในในบรรดารถย นต์ 3 คันที่ได้รับความเ สียหายนั้นก็ปร ากฏว่าได้มีรถของดาราสาว “มิ้งค์ ฐรินดา ก รรณสูต”โดยหลังเ กิดเ หตุทางด้ าน

ของนักแสดงสาวได้มีการโ พสต์ข้อความผ่ านเฟ ซบุ๊ กส่วนตัวด้วยความระทึ ก ระบุว่า… “เ กือบต ายละมั้ย เครนหล่-นจากก่ อสร้ าง

ฟ าดตึ กมาลงรถ อีกนิดเดียวทะล ุห้องนอนละลังจากนั้นก็มีแฟนๆ เข้ามาค อมเ มนต์ให้กำลังใจนักแสดงสาวพร้อมทั้งพูดถึงเ หตุก ารณ์ดังกล่าว

ต่อให้ถือเป็นการฟ า ด เ ค ร า ะ ห์และอย ากให้เ จ้าตัวหาเวลาไปทำบุ ญด้วย. วันนี้เลยมาอั พ เดต

ชีวิ ตเธอพร้อมกับภาพห้องเช่ าดังกล่ าวให้ห ายคิดถึงกัน เรียกว่ายังสวยสมเป็นนางเ อกยุ ค 90 จริงๆค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น